24 Luty 2018 13:01
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

KOMUNIKAT 10.12.2016 r.
Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 10 grudnia 2016 r.

KOMUNIKATY

Najważniejsze wydarzenia i działania pogrupowane tematycznie, a podejmowane w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 23-25 września 2016 roku w Poznaniu:Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 10 grudnia 2016 r.

 1. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego:

  Po pierwszej naszej opinii dotyczącej projektu założeń budżetu na 2017 rok (z dnia 26 czerwca 2016 roku -
  http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/OpiniaKSNDoZa%C5%82o%C5%BCe%C5%84Bud%C5%BCetu2017.pdf), we wrześniu zwracaliśmy uwagę na konieczne zmiany w budżecie na 2017 rok
  (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_projektu_budzetu_2017.pdf. pobierz) przy współudziale Prezydium Komisji Krajowej, które w pełni poparło nasze postulaty w swojej opinii 130/16 dotyczącej budżetu na 2017 rok. W wyniku tych działań nastąpił wzrost w stosunku do planowanej, pierwotnie kwoty przeznaczonej na naukę o 162 145 tys. zł, o czym informowała w swoim sprawozdaniu z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z 25 października 2016 kol. Maria Sapor
  http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/Komunikat%20z%20posiedzenia_KENM_25.10.2016.pdf.

  W stosunku do ustaw okołobudżetowych zawierających np. zapisy dotyczące zamrożenia odpisu na ZFŚS protestowaliśmy w swojej opinii z dnia 26 września 2016 r. (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_doUstwOko%C5%82obudzetowychNa2017.pdf) a obecnie dalsze starrania w tym względzie prowadzi KK – przesłane pismo kol. przew. związku P. Dudy do Senatu RP.

  W sprawie wprowadzania nowych zasad podziału środków dotacji budżetowej nie ograniczyliśmy się jedynie do wystosowania odpowiedniej opinii (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_Opnia_podzia%C5%82DotacjiPodstawowejOst.pdf ), poruszenia tematu podczas plenarnego posiedzenia RDS w dniu 19 października, czy też podczas spotkania z min. prof. A. Bobko w dniu 08 listopada 2016 roku. O ostatecznej decyzji informował min. J. Gowin podczas ostatniego plenarnego posiedzenia KSASPu, w którym reprezentował nas kol. T. Kulik. Proponowałem oddolne dalsze odziaływanie głównie przez władze naszych uczelni – moje kierownictwo wysłało stosowne protesty do MNiSzW, Prezydenta RP oraz Marszałka Sejmu RP, a także posłów z regionu poparte przez szereg przedsiębiorców z Doliny Lotniczej. Nie wykluczam jeszcze posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds nauki w tej sprawie.

 2. Uprawnienia ZZ

  W tej sprawie odbyły się spotkania z min. E. Rafalską oraz min. Prof. A. Bobko. Głównie chodzi o zapisy art. 38 ustawy o ZZ. KK pilotuje sprawę na poziomie RDSu. Ostatnio poleciłem napisanie opinii prawnej przez współpracującą z KZ AGH kancelarię prawną – była to równolegle prośba z KK, która ma współfinansować ją. Rozmowy w tej sprawie mają być jednym z głównych tematów podczas spotkania z min. Prof. A. Bobko w dniu 14 grudnia.

 3. Instytuty Badawcze

  Niestety rozbieżności interesów, zatomizowanie środowiska (również w naszym związku) nie służy sprawie merytorycznej wymianie poglądów. Sprawa „dużej ustawy”: list do Premiera Morawieckiego – odmowa spotkania. „Wrzutka” powrotu pomysłu „ręcznego sterowania” instytutami poprzez powrót poselskiego projektu nowelki ustawy o instytutach: - pismo KSN do posłów PiS i wnioskodawców o wycofanie projektu + pismo do min. J. Gowina o wystąpienie w sprawie wycofania projektu (otrzymane zapewnienie w tej sprawie – czy zrealizowane???) + wystąpienie do RDS (pismo z merytoryczną oceną + desygnowanie kol. J. Dudka, jako eksperta), niestety jak dotąd nie skutkują – inicjatywa poselska nie podlega RDS-owi, a na ostatnim posiedzeniu Sejmu odrzucono wniosek odstąpienia od pierwszego czytania – projekt trafi do Komisji. Pomimo wprost wzorcowej współpracy z Radą IB czy uda się nam zatrzymać ten proces? Postanowiono zwrócić się do MNiSzW o spotkanie poświęcone jedynie sprawie IB.

 4. KSN jako konstytucyjny partner, reprezentant środowiska nauki i szkolnictwa wyższego.

 5. Sprawa jest poruszana podczas praktycznie każdej okazji: spotkania w ministerstwie, posiedzenia RDS w pałacu Prezydenta RP, itd. Dostaliśmy zapewnienia z ministerstwa dotyczące naszej roli, na bieżąco współpracujemy z KK i jej ciałami. W chwili obecnej jesteśmy po dwóch konferencjach zespołu prof. Izebskiego (Ustawa 2.0). Na trzecią udaje się kol. T. Kulik oraz D. Szczukocki. Do 07 stycznia piszemy uwagi do propozycji zespołu prof. Kwieka. W ministerstwie stawiamy sprawę dialogu instytucjonalnego w sprawie przyszłej ustawy – spotkania 08.11 oraz 14.12.
Na koniec, może warto wspomnieć, jako przykład traktowania nas, a może traktowanie naszej obecności (czasami jeszcze zapewnioną ustawowo) w różnych ciałach – mam na myśli ostatnie posiedzenie RGNiSzW. Brałem udział w nim wraz z kol. A. Bartczakiem. Jak zwykle po wystąpieniach wprowadzających (tym razem tematem były niepubliczne szkoły zawodowe) Przew. RGNiSzW udziela głosu, niestety nie tylko, że trudno zostać zauważonym przez Przewodniczącego, to przed ogłoszeniem przerwy goście (a byłem witany na równi z zaproszonymi gośćmi) zostali pożegnani przez Przewodniczącego (a przecież ustawa gwarantuje nam obecność podczas obrad RGNiSzW). Korzystając jednak z uprawnień ustawowych nie opuściliśmy sali, by obserwować działanie Rady która jednak próbuje czasem przedstawić swój głos niezależnie od głosu Prezydium (zgodnie z ustaleniami Komisji Rady, oddalono spolegliwą w stosunku do propozycji ministerstwa propozycję Prezydium RGNiSzW w sprawie wprowadzania stopni dr i równoważnych dr hab. za osiągniecia wdrożeniowe.
Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022