27 Kwiecień 2018 03:09
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ "Solidarność"
XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność”

Reforma szkolnictwa wyższego nauki a solidarność środowiska akademickiegoW dniach 21 – 24 2017 r. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” . Miejscem spotkania był Radom-Turno, a organizatorem Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
Zasadniczym elementem Forum były wykłady i dyskusje nawiązujące do oficjalnych punktów tematyki Narodowego Kongresu Nauki i odnoszące się do prezentowanych podczas NKN założeń Ustawy 2.0. Dyskutowano również kwestie, które nie znalazły dostatecznego odzwierciedlenia w programie NKN, a m.in. kontrowersje założeń Ustawy 2.0 w kwestiach poszanowania praw pracowniczych i związkowych oraz niespójności Ustawy z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy.
Poruszono również problem polityki zrównoważonego rozwoju wobec ośrodków akademickich w Polsce położonych poza głównymi centrami miejskimi jako przejaw braku solidarności społecznej, zagrożenia dla uczelni o charakterze dydaktycznym.
Wyrażono obawy dotyczące propozycji tworzenia Rad uczelni.
Wskazano na niedoskonałości i skutki uboczne wprowadzonego algorytmu subwencji dydaktycznej. Czy gratyfikacja dydaktyczna w zakresie nauczania podstaw powinna być uzależniona od kategorii naukowej uczelni lub wydziału?
Wątpliwości wzbudził także przyszły budżet na naukę. Nie wiadomo, czy dodatkowy 1 mld. złotych ma być przeznaczony na granty, czy na dotację statutową i czy pieniądze powinny być przypisane do instytucji czy do naukowca. Uwagi wątpliwości na temat projektu Ustawy skierowano do prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który na tym spotkaniu przedstawił intencje towarzyszące rządowemu projektowi reformy polskiej nauki i szkolnictwa.
W konkluzji obrad znalazły się wnioski uczestników Forum dotyczące m.in.:
- potrzeby stosowania polityki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do mniejszych ośrodków akademickich i zaniechania mechanizmów prowadzących do ich degradacji,
- stabilizacji finansowej ośrodków badawczych i większych środków statutowych na odnowienie bazy laboratoryjnej,
- zapewnienie pełnej zgodności Ustawy 2.0 z powszechnie obowiązującym Kodeksem pracy, jak również stworzenia warunków motywujących młodych ludzi do wybierania profesji naukowca.


Stanowisko
XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ Solidarność
w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 19 września 2017 r.
Turno, 23 września 2017 r.


Uczestnicy XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ Solidarność – przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ Solidarność szkół wyższych, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, przedstawionego przez Ministra Gowina w dniu 19 września 2017 r., po wysłuchaniu wyjaśnień Ministra Prof. Aleksandra Bobko, dotyczących tego projektu przyjmują następujące stanowisko.
 1. Projekt ustawy jest niekompletny. Brak jest projektów odpowiednich aktów wykonawczych, które są niezbędne do wprowadzenia w życie tej ustawy. Nie można więc opiniować jej skutków w zakresie wynikającym z tych aktów prawnych, np. nie znane są zasady ewaluacji uczelni.
 2. Z projektu ustawy nie wynika, że państwo wesprze lokalne uczelnie i zrealizuje zasadę zrównoważonego rozwoju..
 3. Nie zostały określone koszty wdrożenia tej ustawy, tj. reformy szkolnictwa wyższego, jak też nie zostały wskazane źródła sfinansowania te reformy. Z projektu założeń budżetu państwa do roku 2020 wynika, że na ten cel nie są przeznaczone odpowiednie środki, a więc istnieje domniemanie, że uczelnie będą musiały pokryć koszty reformy ze środków własnych, uszczuplając wydatki na cele statutowe..
 4. Wbrew zapewnieniom Ministra Gowina, iż ustawa wzmocni autonomię wspólnoty akademickiej, projektowane przepisy dotyczące ustroju uczelni bez najmniejszej wątpliwości tę autonomię praktycznie likwidują, jednocześnie przekazując ogromne kompetencje jednoosobowemu organowi uczelni – rektorowi oraz radzie uczelni..
 5. Utworzenie nowego organu uczelni – rady uczelni, tryb jej powołania oraz nadane jej kompetencje, stwarzają, zwłaszcza wobec uczelni technicznych istotne zagrożenie ustanawiania strategii uczelni niezgodnej z interesem Państwa Polskiego..
 6. Rząd – reprezentant Narodu, całkowicie zaniechał jakiejkolwiek kontroli czy nadzoru nad uczelniami finansowanymi przez podatnika.

  Nie podnosząc innych uchybień merytorycznych i legislacyjnych stoimy na stanowisku, że przedstawiony projekt ustawy nie spełni deklarowanych przez Ministra celów, a wręcz przeciwnie będzie źródłem niekorzystnych dla polskiej nauki i gospodarki rezultatów. Dlatego przedstawiając nasze wątpliwości negatywnie oceniamy przedstawiony projekt.


 7. Link do sprawozdania z Forum umieszczonego w "Gościu Radomskim"


  Komentarz do punktów 5 i 6 Stanowiska.
  Poniżej przytoczono przepisy projektu ustawy. Boldem zaznaczono szczególnie istotne dla wykazania słuszności zastrzeżeń wyrażonych w punktach 5 i 6.
  Ad pkt 5
  Zgodnie z art. 20 ust 1 i 2, 9-cio osobowa rada składa się z co najmniej 5 członków spoza uczelni i najwyżej 3 członków z uczelni. Co prawda nie ma w ustawie wskazania skąd mają pochodzić członkowie rady, ale w sytuacji uczelni technicznych jest wielce prawdopodobne, że mogą to być specjaliści lub menadżerowie z firm dysponujących najnowszymi technologiami lub dostępem do atrakcyjnych urządzeń.
  Nie jest konieczna zbyt wybujała wyobraźnia, by przewidzieć jakie cele będzie realizować uczelnia wobec kompetencji rady jakie nadaje jej art. 19 ust. 1 , 3, 5 i 6 w powiązaniu z art.. 23 ust 1, zwłaszcza, że większość takich firm jest własnością kapitału zagranicznego.
  Ad pkt 6
  Co prawda w art. 6 zadeklarowana jest aktywność państwa w zakresie polityki naukowej państwa, ale jest to tylko deklaracja, zwłaszcza wobec uczelni publicznych, bowiem konstrukcja rady uczelni i jej kompetencje w powiązaniu z art. 21 ust. 3 wyklucza taką aktywność.

  Art. 6. 1.
  Rada Ministrów, w drodze uchwały, określa politykę naukową państwa wskazującą priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 2. Realizacja polityki naukowej państwa podlega ewaluacji nie rzadziej niż raz na 5 lat.
  Art. 18. 1.
  Organami uczelni:
  1. publicznej – są rada uczelni, rektor i senat;
  Art. 19.
  Do zadań rady uczelni należy:
  1. uchwalanie strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu statutu;
  3. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową uczelni;
  4. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania z jego wykonania;
  5. sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem uczelnią;
  6. wskazywanie kandydatów na rektora;
  Art. 20. 1.
  W skład rady uczelni wchodzi:
  1. 6 lub 8 członków powoływanych przez senat;
  2. przewodniczący samorządu studenckiego.
  • 2. Osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią ponad 50% składu rady uczelni.
  Art. 21. 1.
  Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
  • 3. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni, ani zatrudnieniem w administracji rządowej.
  • 6. Senat odwołuje członka rady uczelni, o którym mowa w 0 ust. 0 pkt 1, większością 3/5 głosów w przypadku niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków.
  Art. 23. 1. Rada uczelni wybiera przewodniczącego spośród członków pochodzących spoza wspólnoty uczelni.


Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022