Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ROK 2016


35 ROCZNICA TRAGICZNYCH WYDARZEŃ W KOPALNI WUJEK

Uroczystości w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek


16 grudnia w Katowicach odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni Wujek, gdzie 35 lat temu członkowie plutonu specjalnego ZOMO zastrzelili 9 górników.
W uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

KOMUNIKAT 10.12.2016 r.
Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 10 grudnia 2016 r.

KOMUNIKATY

Najważniejsze wydarzenia i działania pogrupowane tematycznie, a podejmowane w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 23-25 września 2016 roku w Poznaniu:Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 10 grudnia 2016 r.

  1. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego:

   Po pierwszej naszej opinii dotyczącej projektu założeń budżetu na 2017 rok (z dnia 26 czerwca 2016 roku -
   http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/OpiniaKSNDoZa%C5%82o%C5%BCe%C5%84Bud%C5%BCetu2017.pdf), we wrześniu zwracaliśmy uwagę na konieczne zmiany w budżecie na 2017 rok
   (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_projektu_budzetu_2017.pdf. pobierz) przy współudziale Prezydium Komisji Krajowej, które w pełni poparło nasze postulaty w swojej opinii 130/16 dotyczącej budżetu na 2017 rok. W wyniku tych działań nastąpił wzrost w stosunku do planowanej, pierwotnie kwoty przeznaczonej na naukę o 162 145 tys. zł, o czym informowała w swoim sprawozdaniu z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z 25 października 2016 kol. Maria Sapor
   http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/Komunikat%20z%20posiedzenia_KENM_25.10.2016.pdf.

   W stosunku do ustaw okołobudżetowych zawierających np. zapisy dotyczące zamrożenia odpisu na ZFŚS protestowaliśmy w swojej opinii z dnia 26 września 2016 r. (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_doUstwOko%C5%82obudzetowychNa2017.pdf) a obecnie dalsze starrania w tym względzie prowadzi KK – przesłane pismo kol. przew. związku P. Dudy do Senatu RP.

   W sprawie wprowadzania nowych zasad podziału środków dotacji budżetowej nie ograniczyliśmy się jedynie do wystosowania odpowiedniej opinii (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_Opnia_podzia%C5%82DotacjiPodstawowejOst.pdf ), poruszenia tematu podczas plenarnego posiedzenia RDS w dniu 19 października, czy też podczas spotkania z min. prof. A. Bobko w dniu 08 listopada 2016 roku. O ostatecznej decyzji informował min. J. Gowin podczas ostatniego plenarnego posiedzenia KSASPu, w którym reprezentował nas kol. T. Kulik. Proponowałem oddolne dalsze odziaływanie głównie przez władze naszych uczelni – moje kierownictwo wysłało stosowne protesty do MNiSzW, Prezydenta RP oraz Marszałka Sejmu RP, a także posłów z regionu poparte przez szereg przedsiębiorców z Doliny Lotniczej. Nie wykluczam jeszcze posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds nauki w tej sprawie.

  2. Uprawnienia ZZ

   W tej sprawie odbyły się spotkania z min. E. Rafalską oraz min. Prof. A. Bobko. Głównie chodzi o zapisy art. 38 ustawy o ZZ. KK pilotuje sprawę na poziomie RDSu. Ostatnio poleciłem napisanie opinii prawnej przez współpracującą z KZ AGH kancelarię prawną – była to równolegle prośba z KK, która ma współfinansować ją. Rozmowy w tej sprawie mają być jednym z głównych tematów podczas spotkania z min. Prof. A. Bobko w dniu 14 grudnia.

  3. Instytuty Badawcze

   Niestety rozbieżności interesów, zatomizowanie środowiska (również w naszym związku) nie służy sprawie merytorycznej wymianie poglądów. Sprawa „dużej ustawy”: list do Premiera Morawieckiego – odmowa spotkania. „Wrzutka” powrotu pomysłu „ręcznego sterowania” instytutami poprzez powrót poselskiego projektu nowelki ustawy o instytutach: - pismo KSN do posłów PiS i wnioskodawców o wycofanie projektu + pismo do min. J. Gowina o wystąpienie w sprawie wycofania projektu (otrzymane zapewnienie w tej sprawie – czy zrealizowane???) + wystąpienie do RDS (pismo z merytoryczną oceną + desygnowanie kol. J. Dudka, jako eksperta), niestety jak dotąd nie skutkują – inicjatywa poselska nie podlega RDS-owi, a na ostatnim posiedzeniu Sejmu odrzucono wniosek odstąpienia od pierwszego czytania – projekt trafi do Komisji. Pomimo wprost wzorcowej współpracy z Radą IB czy uda się nam zatrzymać ten proces? Postanowiono zwrócić się do MNiSzW o spotkanie poświęcone jedynie sprawie IB.

  4. KSN jako konstytucyjny partner, reprezentant środowiska nauki i szkolnictwa wyższego.

  Sprawa jest poruszana podczas praktycznie każdej okazji: spotkania w ministerstwie, posiedzenia RDS w pałacu Prezydenta RP, itd. Dostaliśmy zapewnienia z ministerstwa dotyczące naszej roli, na bieżąco współpracujemy z KK i jej ciałami. W chwili obecnej jesteśmy po dwóch konferencjach zespołu prof. Izebskiego (Ustawa 2.0). Na trzecią udaje się kol. T. Kulik oraz D. Szczukocki. Do 07 stycznia piszemy uwagi do propozycji zespołu prof. Kwieka. W ministerstwie stawiamy sprawę dialogu instytucjonalnego w sprawie przyszłej ustawy – spotkania 08.11 oraz 14.12.

Na koniec, może warto wspomnieć, jako przykład traktowania nas, a może traktowanie naszej obecności (czasami jeszcze zapewnioną ustawowo) w różnych ciałach – mam na myśli ostatnie posiedzenie RGNiSzW. Brałem udział w nim wraz z kol. A. Bartczakiem. Jak zwykle po wystąpieniach wprowadzających (tym razem tematem były niepubliczne szkoły zawodowe) Przew. RGNiSzW udziela głosu, niestety nie tylko, że trudno zostać zauważonym przez Przewodniczącego, to przed ogłoszeniem przerwy goście (a byłem witany na równi z zaproszonymi gośćmi) zostali pożegnani przez Przewodniczącego (a przecież ustawa gwarantuje nam obecność podczas obrad RGNiSzW). Korzystając jednak z uprawnień ustawowych nie opuściliśmy sali, by obserwować działanie Rady która jednak próbuje czasem przedstawić swój głos niezależnie od głosu Prezydium (zgodnie z ustaleniami Komisji Rady, oddalono spolegliwą w stosunku do propozycji ministerstwa propozycję Prezydium RGNiSzW w sprawie wprowadzania stopni dr i równoważnych dr hab. za osiągniecia wdrożeniowe.

 

NOWA WSZECHNICA GÓRNOŚLĄSKA

30 listopada 2016 r. o godz. 1100 w auli. im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej "Solidarność". Inauguracyjny wykład pt. Henryk Sienkiewicz nie tylko do Polaków, adresowany do młodzieży szkół średnich, wygłosi prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UŚ.

 

Uroczystość rocznicowa
z okazji 75. rocznicy urodzin oraz 25. rocznicy śmierci prof. Waleriana Pańki

7 października 2016 r. odbyły się z inicjatywy Burmistrza Brzozowa i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczystości w Turzym Polu i Brzozowie w 25. rocznicę tragicznej śmierci prof. Waleriana Pańki, znakomitego naukowca i nauczyciela akademickiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wybitnej osobistości ziemi brzozowskiej.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. za duszę prof. Waleriana Pańki w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Turzym Polu. Następnie goście po złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku kościoła przeszli do Domu Strażaka, gdzie uczniowie Zespołu Szkół im. Waleriana Pańki w Turzym Polu zaprezentowali niezwykłe widowisko poetycko – muzyczne poświęcone Patronowi. Dyrekcja szkoły zaprosiła również do zwiedzenia wystawy eksponującej pamiątkowe zdjęcia i dokumenty dotyczące życia i działalności Profesora. Uroczystości w Turzym Polu zakończył wspólny wyjazd na cmentarz w Jasionowie – miejsce spoczynku prof. Waleriana Pańki. Delegacje Najwyższej Izby Kontroli, władz samorządowych, szkoły, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz „Solidarności” Uniwersyteckiej złożyły kwiaty na grobie Profesora.

Po południu w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyło się sympozjum poświęcone prof. Walerianowi Pańce. Towarzyszyła mu wystawa przygotowana przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie.

Zaproszonych Gości powitali Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.
W kolejnych wystąpieniach przedstawiono sylwetkę prof. Waleriana Pańki i Jego działania na rzecz tworzenia podstaw demokratycznego państwa, kształtowania samorządowej tożsamości III Rzeczypospolitej i przekształcenia NIK w instytucję właściwą dla nowoczesnych organów kontroli państwowej.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że ogromna wiedza, prawnicze kompetencje, rzetelność i wielka pracowitość, niezwykle indywidualne i przyjacielskie traktowanie przez Profesora pracowników zjednały mu sympatię i uznanie współpracowników. Za najważniejsze zadanie NIK uważał sporządzenie raportu o stanie zagrożenia państwa. Niestety tragiczna śmierć, zaledwie w kilka miesięcy po objęciu funkcji, przerwała tę pracę, której nie podjął już żaden z jego następców.
Owocną współpracę, prawnicze kompetencje, niezwykłą solidność i pracowitość Profesora wspominali członkowie kierownictwa organu kontroli państwowej.

Osobiste akcenty pojawiły się we wspomnieniach współpracowników i przyjaciół z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – dziekana prof. Czesława Martysza i prof. Ireny Lipowicz, która mówiła również o Profesorze jako człowieku „Solidarności”. Znaczenie prof. Waleriana Panki dla powstania i rozwoju „Solidarności” UŚ podkreśliła w swoim wystąpieniu Ewa Żurawska.

Prof. Teresa Kurowska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczącą rolę prac prof. Waleriana Pańki dla stworzenia zmian ustrojowych w zakresie prawa rolnego i podstaw samorządu terytorialnego, w których wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenia różnych krajów. ustroju samorządowego, który wymagał napisania całościowej ustawy zasadniczej. Z wdzięcznością wspominała swojego Mistrza i Nauczyciela. Profesor wykorzystał samorządowe doświadczenia Zachodu innych krajów, które starał się przeszczepić w realia Polski. Z kolei p. Marcin Smala, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, mówił o zasługach Profesora, współzałożyciela Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach, dla tworzenia samorządu terytorialnego jako fundamentu państwa.

Bożena Anyszewska, dyrektor Zespołu Szkół w Turzym Polu, podkreśliła szczególne więzi szkoły z osobą Profesora, który jest prawdziwym wzorem do naśladowania.

Na zakończenie spotkania Siostrzenica prof. Waleriana Pańki odczytała jeden z listów pisanych do rodziny. Było to wzruszające wspomnienie.

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem na obiad w gościnnych progach Miasta Brzozowa.

 

 

Uroczystości rocznicowe z okazji urodzin i śmierci prof. Waleriana Pańki

7 października 2016 roku o godz. 9.00 w Turzym Polu rozpoczną się uroczystości związane z 75. rocznicą urodzin oraz 25. rocznicą śmierci prof. Waleriana Pańki – profesora prawa Uniwersytetu Śląskiego, członka kilku komitetów i komisji Polskiej Akademii Nauk, posła na Sejm RP, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wybitnej osobistości ziemi brzozowskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Brzozowa oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

W programie uroczystości zaplanowano:

godz. 9.00 – uroczysta msza święta w intencji śp. prof. Waleriana Pańki w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Turzym Polu,
godz. 10.30 – część artystyczna poświęcona prof. Walerianowi Pańce – patronowi Zespołu Szkół w Turzym Polu,
godz. 11.45 – wyjazd na cmentarz w Jasionowie – miejsce spoczynku prof. Waleriana Pańki.
godz. 13.00 – podsumowanie XIV Biegów Otwartych im. prof. Waleriana Pańki organizowanych pod patronatem Burmistrza Brzozowa,
godz. 13.30 – sympozjum w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (wystąpienie prezesa NIK, dyrektora Zespołu Szkół w Turzym Polu oraz zaproszonych gości), któremu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona prof. Walerianowi Pańce, przygotowana przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego.

 

Rocznica porozumień sierpniowych


Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego
19 lipca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2016 z dnia 6.06.br. JM Rektor UŚ zawiesił okresową ocenę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2016.

Tryb przyznawania tegorocznych podwyżek znajdą Państwo w treści Porozumienia

http://pracownik.us.edu.pl/porozumienie-w-sprawie-realizacji-podwyzki-w-2016-roku

Nadanie imienia Instytutowi Języka Polskiego

Uroczystość nadania Instytutowi Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
imienia Profesor Ireny Bajerowej odbędzie się 14 marca 2016 roku w Sali Rady Wydziału
(Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro)

W programie:


930-1000 - Uroczyste nadanie Instytutowi Języka Polskiego UŚ imienia Ireny Bajerowej
1030-1115 - Sympozjum „Non Omnis moriar” – wystąpienia współpracowników i członków Rodziny Pani Profesor Ireny Bajerowej.
1150-1220- Głosy uczestników uroczystości - „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego przekaże list intencyjny i portret Pani Profesor.

 

Komunikat Komisji Zakładowej
Komunikat Komisji Zakładowej
w sprawie ogólnouczelnianej debaty z kandydatami na funkcję rektora


Przypominamy, że otwarta, ogólnouczelniana debata z kandydatami na funkcję rektora
w najbliższej kadencji odbędzie się 10 marca o godz. 1500 w auli Kazimierza Popiołka
na Wydziale Nauk Społecznych
Pytania do kandydatów na rektora Uniwersytetu Śląskiego

 • Jakie zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki uważacie Państwo za pożądane?
 • Co Państwa zdaniem należałoby zrobić w naszej uczelni, jakie zmiany prawne i organizacyjne wprowadzić i jak zmienić sposób wewnętrznego funkcjonowania uczelni, aby zmniejszyć poziom biurokracji w zarządzaniu procesem kształcenia i pracą naukową?
 • Czy opowiadacie się Państwo za zatrunianiem wszystkich nauczycieli akademickich na czas nieokreślony? Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie swojej opinii.
 • Jakie jest Państwa stanowisko w kwestii ustalania minimalnych limitów studentów na studiach pierwszegi i drugiego stopnia?
 • Jaki jest Państwa stosunek do obowiązującego dziś systemu oceny parametrycznej dorobku jednostek naukowych i jakie zmiany w tym systemie byłyby pożądane?
 • Czy uważacie Państwo, że procedura oceny okresowej NA i NNA spełnia stawiane jej cele i wymagania? Prosimy o uzasadnienie stanowiska zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie.
W imieniu Komisji Zakładowej
Krzysztof Pszczółka
Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego
Postulaty "Solidarności" wobec zbliżających się wyborów nowych władz UŚ
Uniwersytet to przede wszystkim wspólnota ludzi

Wobec zbliżających się wyborów nowych Władz Uniwersyteckich Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ sformułowała program, który adresuje do naszego środowiska akademickiego, jako punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata.
W naszych postulatach zawiera się głównie troska o rozwój i sytuację pracowników, bez których najlepiej wyposażone budynki i laboratoria nie spełnią swej funkcji. Mają one jeden wspólny cel: zapewnienie godnych warunków pracy wszystkich grup zawodowych na UŚ, a przede wszystkim odsunięcie groźby powstania luki pokoleniowej wśród kadry akademickiej.

Postulaty „Solidarności” wobec zbliżających się wyborów nowych władz Uniwersytetu Śląskiego

Sprawy pracownicze

Zasadniczym postulatem jest kwestia stabilizacji warunków zatrudnienia na Uniwersytecie oraz zdecydowane ograniczenie zatrudnienia w ramach tzw. „outsourcingu”, czyli zlecania różnych zadań firmom zewnętrznym, co w niektórych przypadkach może grozić obniżeniem poziomu jakości usług – w konsekwencji gorszym funkcjonowaniem Uniwersytetu. Realizację tego celu widzimy przez:

 • Przeprowadzenie stopniowego ujednolicenia warunków pracy i płacy (w zakresie finansowanym z budżetu Ministerstwa) w ramach danej grupy zatrudnionych na UŚ, niezależnie od jednostki organizacyjnej (zasada równego traktowania zgodnie z Kodeksem Pracy).
 • Stabilizację sytuacji nauczycieli akademickich już od stanowiska adiunkta poprzez zatrudnianie na czas nieokreślony. Nie kwestionujemy systemu ocen okresowych, ale proponujemy jego uproszczenie poprzez wydłużenie okresu między ocenami.
 • Zatrudnienie wszystkich pracowników UŚ, zarówno nauczycieli akademickich, jak i należących do pozostałych grup pracowniczych, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Nie dotyczyłoby to nauczycieli, którzy posiadają mianowanie.
 • Uwzględnienie w pensum nauczycieli akademickich godzin przepracowanych na studiach zaocznych, podobnie jak postępują inne uczelnie.
 • Zmniejszone liczebności grup studenckich; nie powinno to wpływać na wysokość pensji nauczycieli, których wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nie zależy od ilości słuchaczy.
 • Zatrzymanie, a nawet odwrócenie obserwowanego w ostatnich latach procesu lawinowego przyrostu różnych pism wymaganych przez administrację Uczelni, w tym różnorakich działań o charakterze sprawozdawczym, co zagraża wykonywaniu podstawowych zadań uczelni, jakimi są efektywne nauczanie i prowadzenie prac badawczych.

Sprawy płacowe i finansowanie nauki

Rozwiązania w tej grupie zagadnień zależą w sposób oczywisty nie od władz Uniwersytetu tylko od Rządu i Sejmu. Chcemy jednak zobligować przyszłe Władze naszej uczelni do zdecydowanych działań promujących w wymienionych ośrodkach decyzyjnych wdrożenie konkretnych rozwiązań, które w krótkim czasie (w perspektywie 2 lat) odwróciłyby dotychczasowe negatywne tendencje. Przypomnijmy podstawowe fakty i zagrożenia:
 • Według omówienia projektu Ustawy Budżetowej na 2016 rok - dział 28-Nauka, nakłady po odjęciu niestabilnych pieniędzy z Unii Europejskiej oraz badań wojskowych, wyniosą 0,28% PKB. Jest to najniższy wskaźnik od kilkudziesięciu lat i jeden z najniższych w Europie. Natomiast, co jest pewnym paradoksem i wbrew utartym poglądom o "zaściankowości" polskiej nauki, jesteśmy w światowej czołówce efektywności zainwestowanych kwot w przeliczeniu na innowacyjność, konkretnie „wydajność” patentowa z 1 mln USD finansowania badań naukowych daje Polsce 3 miejsce na świecie, wyprzedzamy z tego punktu widzenia m.in. USA (źródło http://pauza.krakow.pl/317_3_2015.pdf). Oznacza to, że systematyczne zwiększanie nakładów na naukę, co najmniej o 0,15% PKB rocznie w latach 2016-2020, jest konkretną szansą nie tylko na poprawienie jej kondycji, ale i na przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju.
 • Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka uposażeń w Szkolnictwie Wyższym została skonsumowana w 2015 r. i na razie nie widać żadnych perspektyw na kolejne. To było znacznie mniej niż skumulowana inflacja w latach 2005-2015 i daleko poniżej wzrostu średniej krajowej w tych latach. Należałoby możliwie szeroko lobbować za następującymi rozwiązaniami:

  • Podstawową kwestią jest oparcie wynagrodzeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego o średnią krajową, a nie na podstawie kwoty bazowej, która od wielu lat nie zmienia się.
  • Zastosowanie w opartej na średniej krajowej proporcji wynagrodzeń:
   3 (profesorowie) : 2 (adiunkci) : 1,25 (asystenci) : 1,25 (inni pracownicy).
  • Efektem tego powinna być coroczna waloryzacja płac.
  • Zmiana systemu liczenia dotacji MNiSW, między innymi na fundusz płac - w algorytmie powinni być również uwzględnieni pracownicy zatrudnieni na stanowisku asystenta oraz bibliotekarze.

Sprawy socjalne

Skoro szybkie uzyskanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego nie jest w gestii Władz uczelni, to przynajmniej poprawa warunków pracy i udogodnień socjalnych może być jednym z czynników zachęcających do związania kariery zawodowej, szczególnie młodych ludzi, z Uniwersytetem. Postulujemy więc podjąć dyskusje na temat:

 • Przywrócenia usług lekarzy specjalistów w ramach Akademickiej Służby Zdrowia finansowanej przez NFZ.
 • Utrzymanie i renowacja ośrodka wypoczynkowego w Szczyrku, jedynego ośrodka UŚ.
 • Domu Seniora pracowników UŚ.
 • Szkolenia i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników Administracji (NNA) – zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie
.
Władze uczelni

 • Postulujemy odwrót od tendencji wyraźnie centralizacyjnych, wyrażonych w obowiązującej obecnie Ustawie, między innymi poprzez przywrócenie możliwości decyzyjnych organom kolegialnym, czyli Senatowi i Radom Wydziałów/Instytutów pozawydziałowych.
 • Postulujemy zdefiniowania jasno określonego kierunku rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet, który nie ma strategii rozwoju to perspektywa regresu i strata dla Śląska.

 

Spotkanie KSN z Premierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
zgodnie z ostatnio przekazaną Wam informacją w dniu 28 grudnia doszło do naszego spotkania z Premierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowy przebieg tego spotkania relacjonujemy w informacji dostępnej na naszej stronie internetowej. Przepraszamy za zwłokę w jej zamieszczeniu, ale z tego spotkania powstał oficjalny komunikat, który podpisałem wraz z Panem Premierem. Zdając sobie sprawę z wielości występujących ograniczeń mamy nadzieję, że będzie to początek innych relacji, w których dialog pomiędzy nami pozwoli bardziej skutecznie zmieniać rzeczywistość.
Na koniec chciałbym podzielić się z Wami radosną informacją – kolega Józek Kaczor został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności – cieszymy się i gratulujemy Koledze.
Pozdrawiam serdecznie
Bogusław Dołęga

ROK 2015


Uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji Kopalni Wujek

Szanowni Państwo
Odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji Kopalni Wujek po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981r. Uroczystości były związane z naszym środowiskiem związkowym. W samo południe odbyło się spotkanie w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod tablicą upamiętniającą lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników, niosących pomoc rannym górnikom Kopalni Wujek.

Uroczystość zorganizował pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność ówczesnej Ślaskiej Akademii Medycznej, Kol. Prof. Grzegorz Opala, a kwiaty pod tablicą położyła m. in. delegacja Komisji Krajowej i Regionu z wiceprzew. KK Kol. Tadeuszem Majchrowiczem i i wiceprzew. ZR Kol. Mirosławem Truchanem, oraz Kol. Danuta Jarosz, szefowa Solidarności Śl. Uniwersytetu Medycznego.

Podobna tablica została odsłonięta podczas wieczornych uroczystości pod Wujkiem. W uroczystościach wzięła udział Premier Beata Szydło, wieńce pod pomnikiem zamordowanych górników złożyli z naszego środowiska Kol. Prof. Grzegorz Opala, i Kol. Ewa Żurawska, wiceprzew. Solidarności na Uniwersytecie Ślaskim, a więcej o rocznicowych obchodach pacyfikacji Wujka można przeczytać na stronie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego pod adresem:
Obchody 34. rocznicy tragedii w kopalni Wujek
Pozdrawiam wszystkich
Kazimierz A. Siciński

 

JUBILEUSZ 35-lecia powstania Solidarności w Uniwersytecie Śląskim

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów 26 listopada 2015 r. o godz. 1000
do auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki
(Katowice, ul. Uniwersytecka 4)
na uroczystą sesję
z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim.


W programie zaplanowano m.in.:
wykład Jarosława Makowskiego „Solidarność albo śmierć”,
wystąpienie prof. Zygmunta Woźniczki na temat „Solidarność w walce o pełną niepodległość kraju”
debatę pt.
„Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”,
którą poprowadzi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek,
a jej uczestnikami będą :
dr Jan Jelonek, prof. Irena Lipowicz, prof. Marek Lubelski,
prof. Leonard Neuger,
prof. Jacek Szade, dr Andrzej Drogoń, mgr Przemysław Miśkiewicz,
dr Remigiusz Kopoczek, mgr Krzysztof Pszczółka.


Spotkanie uświetni niezwykły występ Teatru Domowego Stanu Wojennego
na Górnym Śląsku
w wykonaniu Zespołu Kawiarenki Literackiej Chorzowskiego Słowaka.
Uczestnicy będą mogli również zwiedzić wystawę zatytułowaną
„Porozumienie katowickie”.

Komisja Zakadowa
NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego

Uroczystość została objęta honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność Dominika Kolorza i Prezesa IPN Oddziału Katowice Andrzeja Sznajdera

 

Komunikat

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji śp. Prof. Augusta Chełkowskiego i Zmarłych Członków „Solidarności” UŚ, która zostanie odprawiona


w czwartek 5 listopada 2015 r. o godz. 1900 w Kościele Akademickim w Katowicach (krypta katedry p.w. Chrystusa Króla).

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność UŚ

 

POROZUMIENIE

Porozumienie w sprawie realizacji drugiego etapu podwyżki w 2015 roku

 

Uwagi KSN

Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu Ustawy budżetowej na rok 2016 (projekt z dnia 7 września 2015)

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza:

 

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności w 35. rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego – Dąbrowa Górnicza, 11 września 2015

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie”, MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A – Dąbrowa Górnicza, Zarząd Regionu Śląska-Dąbrowskiej NSZZ „Solidarność” zapraszają na obchody 35. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego, które odbędą się 11 września 2015 r. w Dąbrowie Górniczej. W ramach tegorocznych uroczystości odbędzie się ceremonia wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL. Aktu dekoracji dokona Prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

Program:

9.00 – Uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Antoniego, ul. Kościelna 20, złożenie kwiatów przed Ołtarzem Ojczyzny oraz pod krzyżami katyńskimi

10.30 – Uroczystość pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego; złożenie kwiatów pod krzyżem przed bramą huty ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza (dawniej Huta Katowice), oraz przejście pod Pomnik Porozumień Katowickich; okolicznościowe przemówienia

13.00 – Ceremonia wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (Plac Wolności 1)

Uroczyste rozpoczęcie ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych przez Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach dr. Andrzeja Sznajdera
Prezentacja historii wręczanych odznaczeń przez Naczelnika OBUiAD w Katowicach dr Renatę Dziechciarz
Ceremonia wręczenia odznaczeń przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego
Koncert Pawła Piekarczyka
W programie ponadto konferencja edukacyjna dla młodzieży oraz zaproszonych gości, podczas której będzie niepowtarzalna okazja do spotkania z uczestnikami wydarzeń sprzed trzydziestu pięciu lat. W dyskusji wezmą udział doradcy MKZ Katowice: Piotr Andrzejewski, Andrzej Czuma, mec. Jan Łopuszański i Adam Gessler - twórca "Tragedii Romantycznej". Prowadzenie dr Jarosław Neja (IPN Katowice). W drugiej części spotkanie z udziałem działaczy MKZ Katowice: Andrzejem Rozpłochowskim, Jackiem Jagiełką, Zbigniewem Kupisiewiczem, Janem Cegielskim, Eugeniuszem Karasińskim, Jadwigą Chmielowską, Stanisławem Kruszyńskim. Prowadzenie dr Katarzyna Wilczok (ŚCWiS).
Podczas konferencji zostanie zaprezentowana wystawa „Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ Solidarność w dorobek kulturowy regionu”.
Promocja najnowszej gry edukacyjnej IPN „7” podczas VI edycji Pikniku Służb Mundurowych – Radzionków, 12 września 2015
12 września 2015 r. w Radzionkowie podczas VI edycji Pikniku Służb Mundurowych odbędzie się promocja najnowszej gry edukacyjnej IPN „7. W obronie Lwowa”.

Gra rozgrywa się podczas wojny polsko–bolszewickiej 1920 r. Zadaniem 7. Eskadry Myśliwskiej jest powstrzymanie 1. Armii Konnej, która galopuje w kierunku Lwowa. Polscy i amerykańscy lotnicy starają się zatrzymać natarcie bolszewików na linii Bugu. Po raz pierwszy w historii piloci samolotów mają okazję zmierzyć się na polu bitwy z armią złożoną w przeważającej mierze z kawalerii.
Gra zawiera dwa warianty: prosty dla dzieci od 8 roku życia i zaawansowany dla dorosłych.
- gra dla dwóch osób
- gra dla osób powyżej 8 roku życia
- czas rozgrywki – 15 minut
Podczas promocji, która rozpocznie się o godz. 16.00 w budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, przy ul. Kużaja 19, historyczne tło gry przedstawi Tomasz Ginter (Centrala IPN w Warszawie) a grę zaprezentuje jej autor Karol Madaj (Centrala IPN w Warszawie).

Podczas trwania pikniku na Placu przy ul. Kużaja w Radzionkowie od godz. 14.00 do 19.00 swoje stanowisko będzie miał Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, gdzie zaprezentowane będą gry edukacyjne IPN, m.in. najnowsza „7”, a także „303”, „111”, „Polak Mały” czy „Znaj Znak”. Osoby zainteresowane będą miały okazję zagrać zarówno w tradycyjne planszówki oraz w gry wielkoformatowe. Przy stoisku prowadzona będzie sprzedaż gier.
Więcej informacji na temat gry można znaleźć na stronie www.pamiec.pl/gra7.

 

Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ws. zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.

 

Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
ws. zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.


W dniu 15 czerwca 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.
Pierwsza część porozumienia dotyczy podwyżek obligatoryjnych (pochłaniających 93% tegorocznej dotacji celowej), które zostaną wypłacone nienauczycielom nie później niż 29 lipca br. i nauczycielom nie później niż 1 sierpnia br. według następujących ustaleń:
 1. Nauczyciele akademiccy otrzymają stawki przewidziane w tabeli ministerialnej na poszczególne stanowiska (stanowiące różnicę między widełkami 2014 i 2015). Kwoty podwyżek na poszczególnych stanowiska przedstawia tabela umieszczona w porozumieniu.
 2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi otrzymają podwyżkę w wysokości 8% indywidualnej stawki zaszeregowania, nie mniej jednak niż 170 zł.
 3. Pracownicy, których wynagrodzenie finansowane jest z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymają podwyżkę z przychodów własnych w lipcu.
Natomiast druga część ustaleń, dotycząca zasad podwyżki zależnej od wyników pracy pracowników, będzie przedmiotem odrębnego porozumienia, negocjowanego w najbliższym czasie. O wynikach rozmów poinformujemy natychmiast po podpisaniu porozumienia.
Tekst porozumienia w pełnym brzmieniu

 

CZARNA PROCESJA NAUKI

 

Informacja Prasowa, Warszawa, 05.06.2015 r.
*CZARNA PROCESJA NAUKI*


10 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00 spod bram Uniwersytetu Warszawskiego wyruszy „?czarna procesja „ która uda się pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Celem manifestacji jest zaprotestowanie przeciwko prowadzonej w ostatnich latach polityce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pochodzie wezmą udział ramię w ramię studenci, doktoranci i pracownicy naukowi z niemal wszystkich polskich ośrodków uniwersyteckich.

"Czarna procesja" jest nawiązaniem do jednego z najdonioślejszych wydarzeń z historii Polski z czasów reform Oświecenia. Niegdyś szli w niej reprezentacji Stanu Trzeciego chcący zwrócić uwagę króla na zły stan miast i problemy stanu mieszczańskiego. Tym razem, 226 lat później, w procesji wezmą udział przedstawiciele polskiej nauki sprzeciwiający się postępującej degradacji publicznych instytucji szkolnictwa wyższego, tak ważnych z punku widzenia prawidłowego funkcjonowania i siły państwa.

Polska nauka jest katastrofalnie niedofinansowana. Odbywające się z miażdżącą konsekwencją przesunięcia finansowania ze środków strukturalnych na granty, wbrew zapewnieniom, nie promują najlepszych, lecz najsilniejszych. Plan zmierzający *de facto *do wyniszczenia szkolnictwa wyższego we wszystkich niemal ośrodkach pozametropolitalnych wkrótce spowoduje intelektualne pustynnienie kraju. Zmuszani do zmagań z gigantyczną biurokracją, wypełniający mnożone przez ministerstwo sprawozdania, podania i wnioski, naukowcy i nauczyciele akademiccy marnotrawią czas, który powinni poświęcać swemu zawodowemu powołaniu.

Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi nie zamierzają dłużej przyglądać się bezczynnie dogorywaniu szkolnictwa wyższego. Zjednoczeni, pójdą w ‘Czarnej Procesji ‘, ponieważ polityka ministerstwa wobec nauki przypomina cichy pogrzeb. We wspólnej sprawie przedstawiciele wszystkich uniwersytetów w przemarszu po Warszawie zaprotestują przeciwko niszczącej politycepolskiego rządu.

 

Sprawa "urlopów grudniowych"

 

Pismo związków zawodowych do JM Prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w związku z projektem zarządzenia dotyczącego ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. ...czytaj

Odpowiedź JM Prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
...czytaj

 

Odznaczenie dr Marii Turkowskiej-Luty

 

15 maja br. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń honorowych Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Tym odznaczeniem została uhonorowana dr Maria Turkowska-Luty, która z „Solidarnością” Uniwersytetu Śląskiego była związana od samego początku. Położyła ogromne zasługi dla odbudowy społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości narodowej jako współzałożycielka Wszechnicy Górnośląskiej, organizatorka wykładów i kolporterka podziemnych wydawnictw.
Znaczenie tych działań dla zmian, jakie dokonały się w Polsce, podkreślili w swoich wystąpieniach prof. dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Grzegorz Opala – Ordynator Oddziału Neurologii Wieku Podeszłego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach oraz Przemysław Miśkiewicz – Prezes Fundacji Wdzięczność.
W imieniu „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego Ewa Żurawska złożyła gratulacje
i przekazała list


NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego
Katowice, 15 maja 2015 r.

Szanowna Pani
Dr Maria Turkowska-Luty

Szanowna Pani,

Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje „Solidarnośći” Uniwersytetu Śląskiego z okazji otrzymania zaszczytnego odznaczenia honorowego Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

W życiu każdej zbiorowości i każdego człowieka są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie. Prawdę tę doskonale odzwierciedla Pani pełne zaangażowanie od samego początku w ruch „Solidarności” w obronie najwyższych wartości – wolności, sprawiedliwości i godności. Towarzyszyła temu świadomość konieczności podjęcia pracy nad odbudową społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości narodowej. Zadanie to spełniła Wszechnica Górnośląska, która rozwinęła swoją działalność na niezwykłą skalę dzięki Pani poświęceniu i determinacji. Z ogromną odwagą kolportowała Pani podziemne wydawnictwa, dzięki czemu wiele osób mogło poznać „zakazane książki”. Kolportaż wydawnictw niezależnych i organizacja wykładów naukowych oraz spotkań artystycznych wiązał się z ogromnym wysiłkiem i był aktem odwagi. Można mówić, że ta odwaga stanowiła kontynuację etosu polskiej inteligencji, która od dwóch wieków musiała łączyć wysiłek intelektualny i zawodowy z obowiązkiem walki o wyzwolenie narodowe.

Dzisiejsza uroczystość stanowi dobrą okazję do refleksji nad najnowszą historią Polski, ale również powinna posłużyć do wspominania tych osób, dzięki którym dokonały się zmiany społeczne i polityczne w naszym kraju. Pani udział w tych zdarzeniach jest znaczący i zasługuje na uznanie i wdzięczność. Służbę prawdzie w wymiarze społecznym potraktowała Pani jako szczególne swoje zobowiązanie, rzetelnie je wypełniając.
Życzymy dużo zdrowia i twórczej energii oraz pomyślności w realizacji marzeń.
Z wyrazami głębokiego szacunku
W imieniu „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego
Ewa Żurawska

 

Komunikat z dnia 5 maja 2015 r.

 

Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 5 maja 2015 r.

W uzupełnieniu komunikatu z 27 kwietnia br. informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło procedurę uruchomienia rezerwy celowej na wzrost płac w szkolnictwie wyższym.
Rozdzielenie rezerwy celowej na wzrost płac od dotacji podstawowej jest dla pracowników korzystne, ponieważ nie można przeznaczyć tych pieniędzy na cele pozapłacowe. Z przekazanych informacji wynika, że pieniądze na podwyżki znajdą się w uczelniach na początku czerwca 2015, czyli pracownicy mogą otrzymać podwyżki najwcześniej w lipcu br., podobnie jak w ubiegłych latach.
Ponawiamy apel do pt. Członków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego o nadsyłanie na adres Komisji Zakładowej postulatów dotyczących zapisów w porozumieniu płacowym, które związki zawodowe będą zawierać w najbliższym czasie z władzami uczelni.

Uwaga:
W maju br. nastąpi zmiana miejsca urzędowania związków zawodowych
, których nowa siedziba będzie mieścić się w budynku obok Rektoratu (ul. Bankowa 12a).
Poinformujemy na bieżąco o przeprowadzce i danych dotyczących kontaktów
i dyżurów w tym czasie.

 

Komunikat z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

21 kwietnia br. odbyło się spotkanie Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marka Ratajczaka z przedstawicielami KRASPu i związków zawodowych - Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i RSzWiN ZNP w sprawie podziału środków na realizację trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015.
Minister poinformował, że decyzje o zastosowanym podziale dotacji podstawowej trafiły już na uczelnie (wahania w stosunku do roku ubiegłego o kilka %). Zapewnił również, że Ministerstwo przekaże Rektorom sugestię odnośnie sposobu zakończenia rozmów podczas ustaleń dokonywanych w uczelni w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. M. Pałys stwierdził, że porozumienia w uczelniach powinny należeć do kanonu dobrych obyczajów.
Środki na wzrost wynagrodzeń mają być uruchomione w maju.
Przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki apelowali m.in. o wskazanie uczelniom konieczności poprawy relacji pomiędzy płacami poszczególnych grup pracowniczych (w stosunku 3:2:1:1,25) oraz zapewnienie uczelniom skutków przechodzących tegorocznego wzrostu wynagrodzeń. Ponadto zaapelowali o niezmniejszanie zapisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Apel do pt. Członków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego :
Wszelkie uwagi i postulaty dotyczące zapisów w porozumieniu płacowym w naszej uczelni prosimy kierować do Komisji Zakładowej do 4 maja br., ponieważ w najbliższym czasie przystąpimy do rozmów płacowych z władzami UŚ.

 

75 rocznica Zbrodni Katyńskiej

 

W kwietniu, miesiącu pamięci o Katyniu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz inne instytucje i stowarzyszenia organizują uroczystości i przedsięwzięcia mające na celu uczczenie 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z dnia 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach i wspólnego oddania hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej:
Katyński marsz pamięci służb mundurowych województwa śląskiego w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej - Katowice, 15 kwietnia 2015

15 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Katowicach (pl. Andrzeja) rozpocznie się Katyński marsz pamięci służb mundurowych województwa śląskiego, w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na uroczystość zapraszają organizatorzy: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W marszu wezmą udział członkowie grup rekonstrukcyjnych.

Program:
godz. 11.00 pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Katowicach (pl. Andrzeja):
 • przemówienia: prezes OSRP 1939, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach,
 • modlitwa za zamordowanych, poległych i zaginionych oficerów i żołnierzy WP II RP,
 • złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem.

Następnie pochód przejdzie pod Grób Policjanta Polskiego – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach:
 • modlitwa za zamordowanych, poległych i zaginionych policjantów II RP,
 • apel pamięci,
 • inscenizacja,
 • złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed grobem,

 

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŚ ws. postulatów KKHP

 

Stanowisko
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 19.03.2015 r.
ws. postulatów Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego z dużym zainteresowaniem obserwuje inicjatywę Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej
w/s reformy systemu szkolnictwa wyższego. Dotychczasowy sposób oceny osiągnięć w obszarze nauk humanistycznych i części nauk społecznych wzbudza uzasadnione kontrowersje środowiska. Przedstawione przez Komitet postulaty dotykają najważniejszych problemów – od kwestii finansowania publicznych szkół wyższych do modelu kariery naukowej. Należy podkreślić, że istnieje zbieżność wielu propozycji z postulatami naszego Związku.
Z uznaniem przyjęliśmy powstanie KKHP, w którym widzimy partnera do współpracy na rzecz niezbędnych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Zmiany będą możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie środowiska nawiążą współpracę i wciągną do dialogu społecznego przedstawicieli Ministerstwa.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego wyraża poparcie dla inicjatywy Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i deklaruje wolę współpracy.


Przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego

mgr Krzysztof Pszczółka

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIEZRZY WYKLĘTYCH

 

IPN Katowice - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w tym roku po raz piąty jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Jest także formą uczczenia bólu i cierpienia, jakich żołnierze drugiej konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Katowicki IPN włączył się w organizację tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbędą się 27 lutego w Kościele Mariackim w Katowicach, rozpoczną się o godz. 11.30 koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Po koncercie zostanie odprawiona Msza Św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”, po czym nastąpi Apel Poległych. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, kombatanci oraz uczniowie szkół średnich. Wieczorem, o godz. 18.00, w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, odbędzie się premierowy pokaz płyty dvd „Podziemna Armia Powraca”. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Stowarzyszenia Pokolenie. W programie: pokaz płyty dvd z zapisem widowiska „Podziemna Armia Powraca”, w którym wystąpili: Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk, Jerzy Zelnik, Andrzej Perkman i Robert Bielak. Reżyseria: Łukasz Kobiela. Po zakończeniu pokazu zapraszamy na koncert w wykonaniu Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika.

W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu 27 lutego o godz. 9.00 odbędzie się sesja naukowa „Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych”, podczas której dr Adam Dziuba (OBEP Katowice) wygłosi wykład pt.:,,Podziemie niepodległościowe w Polsce”, wydarzeniem towarzyszącym będzie prezentacja wystawy „Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu…”.

1 marca 2015 odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Częstochowie, o godz. 17.30, w kościele p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie zostanie odprawiona msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Później uczestnicy uroczystości wezmą udział w Apelu Poległych. Tego samego dnia o godz. 16.30 w kinie Światowid w Katowicach odbędzie się muzyczno-poetycko-filmowy wieczór poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Katowicki Oddział IPN jest współorganizatorem wydarzenia. W programie wystąpienie Tomasza Goneta na temat Żołnierzy Wyklętych oraz emisja filmów: „Ci co przeżyli” w reż. Marii Dłużewskiej, „Sny stracone, sny odzyskane” w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego.

4 marca 2015 r. o godz. 12.00 w Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn, ul. Regera 6) odbędzie się otwarcie wystawy pt.: „Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz”. Okolicznościowy wykład wygłosi Marek Łukasik (OBEP IPN Katowice). Ekspozycja została przygotowana przez Jacka Jaśkiewicza ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Organizatorem prezentacji wystawy jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach we współpracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

W dniach od 6 do 20 marca 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej (ul. Komorowicka 48) prezentowana będzie wystawa „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”. Ekspozycja została przygotowana przez Oficynę Wydawniczą „Volumen” przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

12 marca 2015 r. o godz. 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu (ul. Kościelna 11) odbędzie się otwarcie wystawy fotografii Piotra Życieńskiego „Milcząc, wołają”, poświęconej pracom poszukiwawczym szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonych w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach, w latach 2012 – 2014 przez Instytut Pamięci Narodowej wraz z Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, w ramach projektu „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”. Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Książnica Beskidzka w Bielsku – Białej wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają na wykład Marka Łukasika (OBEP IPN Katowice) pt.: „O wolną Polskę. Podziemie zbrojne na Podbeskidziu 1939-1947". Wydarzenie odbędzie się 30 marca 2015 r. o godz. 17.00 w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej (ul. Słowackiego 17 a) w ramach cyklu „Bielskie spotkania z historią najnowszą”.

dodatkowe informacje

 Oświadczenie KSN ws. sytuacji w górnictwie

Oświadczenie
Oświadczenie

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie sytuacji kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego solidaryzuje się z walczącymi o miejsca pracy i godne życie górnikami kopalń węgla kamiennego.
Decyzja rządzącej koalicji PO-PSL, dotycząca naprawy górnictwa poprzez zamknięcie kopalń Brzeszcze, Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy i Pokój, jest zaprzeczeniem dotychczasowych zapewnień rządu, że nie będzie decyzji związanych z likwidacją kopalń i trwałą likwidacją miejsc pracy.
Górnictwo przez wiele lat było kołem napędowym polskiej gospodarki i gwarancją bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tym bardziej, że obecnie nie ma jeszcze gwarancji innych rozwiązań, ponieważ w powijakach są prace poszukiwawcze gazu łupkowego czy też koncepcja energetyki jądrowej.
Górnictwo węglowe to tysiące miejsc pracy bezpośrednio w kopalniach, a także w przemyśle maszyn i urządzeń górniczych, transporcie i wszelkich usługach. To są również wielomiliardowe dochody budżetu państwa i samorządów lokalnych. Niestety, import taniego węgla z Rosji wydobywanego bez zachowania norm bezpieczeństwa i ochrony przyrody, zbyt wygórowane podatki i nadmiernie rozwinięte koszty zarządzania przyczyniły się do problemów finansowych polskiego górnictwa.
Dla zewnętrznego kapitału stworzono specjalne strefy ekonomiczne ułatwiające niepłacenie podatków w naszym kraju, a swój własny w czasach dekoniunktury dobija się obciążeniami fiskalnymi.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że walka o przyszłość polskiego górnictwa ma ścisły związek z przyszłością Śląska i jego mieszkańców, dlatego nie wolno nam milczeć.
W pełni popieramy dążenia Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego „Solidarność” do wypracowania odpowiedniego rozwiązania ograniczającego import i gwarantującego niezakłóconą sprzedaż rodzimego węgla kamiennego w Polsce i za granicą.
Uważamy za słuszne żądania wsparcia organizacyjnego i finansowego dla działań związanych z ochroną rynku opałowego w Polsce przed nieuczciwą konkurencją węgla kamiennego z importu.

Solidaryzujemy się z górnikami kopalń węgla kamiennego i ich rodzinami
w dramatycznej walce o godność, o miejsca pracy i szanse na przyzwoite życie
w wolnej Polsce.


Przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego
mgr Krzysztof Pszczółka
Apel KZ Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego
 
Stanowisko Zarządu Regionu Mazowsze
Poparcie Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Popieramy protestujących Górników! Dowiedz się dlaczego.
← 1. Świadomy swych praw i obowiązków obywatel jest podstawą pomyślnego rozwoju Polski.

Szczecin, 12 stycznia 2015 r.
Międzyzwiązkowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w pełni popiera działania podejmowane przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w tym postulat opracowania i wdrożenia, w porozumieniu ze stroną społeczną, programu dla całego górnictwa węgla kamiennego w Polsce, a nie tylko dla jednej ze spółek. Wyrażamy naszą solidarność z protestującymi Górnikami oraz Ich Rodzinami. Pozostajemy z Wami w modlitwie. Nie traćcie nadziei!
Rzeczypospolita Polska nie może być miejscem ludzi znikąd podążających donikąd. Obecnie tysiące Polaków zamienia się w ekspertów od górnictwa. Wcześniej byli ekspertami od służby zdrowia, a jeszcze wcześniej od rolnictwa. Polski rząd, parlament, polscy urzędnicy źle wykonują swoją służbę. Media zamieniły się w przedsiębiorstwa pozbawione specjalistów od gospodarki. Polskiej gospodarki! Poziom pracy dziennikarzy jest niedopuszczalny! Elity milczą! Debata zniknęła z przestrzeni publicznej. Dziś nawet Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej domaga się listownie od Rządu RP udziału w debacie o górnictwie! Wieloletnie ogłupianie Narodu skończy się tym, że Ten stanie się głupcem! Nie możemy pozwolić na skłócanie społeczeństwa!
Kiedy na przełomie 2012 i 2013 roku protestowaliśmy, przez 77 dni, w Szczecinie w obronie Polskiej Ziemi, Wy Górnicy byliście razem z nami. Wasza delegacja przyjechała do Szczecina! Jesteśmy Wam wdzięczni za Waszą solidarność! Podobnie, jak Was dziś i nas opluwano i odbierano nam prawo do współdecydowania o przyszłości naszej i naszych dzieci. Rząd, urzędnicy, wielu polityków i dziennikarzy, mówiło, że nie ma problemu z wykupem ziemi przez obcokrajowców. Udowodniliśmy, że zagrożenia są bardzo poważne. Nasze zarzuty potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Dziś największym zagrożeniem dla przyszłości Polski jest polski urzędnik i polski rząd. Zaślepienie Unią Europejską odbiera im zdolność polskiego myślenia.
W sprawach rolnictwa najwięcej o gospodarowaniu może powiedzieć polski rolnik. Świadomy i odpowiedzialny za swój kraj obywatel. O górnictwie trzeba rozmawiać z górnikami. O przyszłości Śląska z ludźmi tam żyjącymi. Rząd, który nie prowadzi dialogu nie może być obdarzany zaufaniem społecznym. Tak, jak my nie mamy prawa poddać się w walce o przyszłość polskiego rolnictwa, tak Waszym obowiązkiem jest walczyć o przyszłość polskiego górnictwa.
Nie macie prawa się poddać! Bóg z nami!
(-)
Edward Kosmal
Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
http://protestrolnikow.pl/popieramy-protestujacych-gornikow-dowiedz-sie-dlaczego/

 

Strajk na Śląsku
Solidaryzujemy się z protestującymi górnikami na Śląsku!

Protest górników wobec rządowych planów likwidacji kopalń: Brzeszcze, Bobrek – Centrum, Sośnica – Makoszowy i Pokój to spontaniczna reakcja załóg na kryzys w najważniejszej branży polskiej gospodarki – górnictwa węgla kamiennego. Zamiast systemowych rozwiązań rząd proponuje jako jedyne zamykanie kopalń, a więc i likwidację ok. 5 tysięcy miejsc pracy w górnictwie i wielokrotnie więcej miejsc pracy w jego otoczeniu. Bezrobocie spowoduje, że na Śląsku powstaną całe dzielnice nędzy i beznadziei. Należy podkreślić, że przez wiele miesięcy obiecywano opracowanie programu naprawczego Kompanii Węglowej, a ostatecznie przygotowano program jej likwidacji.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego „Solidarność” wniosła o zaangażowanie w proces legislacyjny ekspertów, którzy wypracowaliby odpowiednie rozwiązania ograniczające import i gwarantujące niezakłóconą sprzedaż rodzimego węgla kamiennego w Polsce i za granicą. Domagała się także udzielenia wsparcia organizacyjnego i finansowego dla działań związanych z ochroną rynku opałowego w Polsce przed nieuczciwą konkurencją węgla kamiennego z importu.

Związkowcy uznali, że decyzja premier Ewy Kopacz, dotycząca naprawy górnictwa poprzez likwidację kopalń, jest zaprzeczeniem zapewnień rządu, którego przedstawiciele w trakcie trwających 9. miesięcy rozmów z przedstawicielami organizacji związkowych podkreślali, że nie będzie decyzji związanych z likwidacją kopalń i trwałą likwidacją miejsc pracy.

Fachowcy z branży górniczej zgodnie podkreślają, że górnictwo w Polsce może być rentowne. Wystarczy jedynie obniżyć podatki, które uderzają w rentowność przemysłu wydobywczego w Polsce i wtedy problem importu taniego węgla z Rosji przestałby istnieć. Nie może być tak, że dla zewnętrznego kapitału tworzy się specjalne strefy ekonomiczne ułatwiające niepłacenie podatków w naszym Kraju, a swój własny w czasach dekoniunktury dobija się obciążeniami fiskalnymi.


„Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w pełni popiera protest górników i oczekuje konstruktywnych negocjacji przedstawicieli rządu ze stroną społeczną.

ROK 2014


IPN Katowice poleca

Ogólnopolska akcja „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”,13 grudnia 2014

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie oraz włączenie się do ogólnopolskiej akcji społeczno – edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego, przypominając o tych, którzy stracili życie, zostali internowani, uwięzieni, których represjonowano, inwigilowano, wyrzucono z pracy, zmuszono do emigracji, wręczając „wilczy bilet”.

Warto to przedsięwzięcie rozpowszechnić wśród młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności, tym bardziej, że udział w akcji jest bardzo prosty - wystarczy 13 grudnia 2014 roku o godzinie 19.30 zapalić symboliczne Światło Wolności. Można to zrobić wirtualnie za pomocą aplikacji, specjalnie przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Wystarczy wejść na stronę internetową www.pamiec.pl/13grudnia kliknąć w odpowiednim miejscu lub pobrać aplikację, by móc Światło Wolności „zapalić” na portalach społecznościowych. Można również to zrobić w sposób tradycyjny – umieszczając palącą się świece np. w oknie.

Na wymienionej stronie internetowej znajdą Państwo również w formie elektronicznej tekę edukacyjną dotyczącą stanu wojennego, filmy: „Próba generalna”, „Stan wojenny – dlaczego?”, zdjęcia, plakaty oraz inne materiały, które w sposób ciekawy i niekonwencjonalny, umożliwią poszerzenie wiedzy na temat stanu wojennego.

Zapraszamy także do dzielenia się przeprowadzoną akcją na fanpage’u Strefa Edukacyjna IPN www.facebook.pl/eduipn.

To tylko jeden mały gest, jednak pozwalający pamiętać o wprowadzeniu stanu wojennego i tego konsekwencjach. A przecież nie ma nic ważniejszego niż „ocalić od zapomnienia”.

 

Zapal znicz pamięci 26.X.2014 r.
Zapalmy znicze pamięci!

W ten sposób uczcijmy w najbliższą niedzielę Polaków – ofiary niemieckiego terroru na ziemiach II RP, włączonych w 1939 r. do Trzeciej Rzeszy.


Zapal znicz pamięci – edycja VI – 26 października 2014 r.

Zanim był Katyń i Akcja AB – była operacja Tannenberg i eksterminacja polskich elit na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. Tylko do końca 1939 roku Niemcy zamordowali tu 40 tysięcy Polaków.

Już szósty raz przypominamy bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm. Celem akcji jest też przypomnienie, że warunki okupacji na ziemiach wcielonych do III Rzeszy były znacznie gorsze niż w Generalnym Gubernatorstwie. W tym roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, na Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej pokazujemy także zaangażowanie ich rodzin w konspirację lub walkę zbrojną o wolną Polskę podczas II wojny światowej.

W niedzielne południe, 26 października, w wielu miastach w miejscach pamięci związanych z II Wojną Światową, odnalezionych przez uczestników akcji społecznej „Zapal znicz pamięci", zapłoną znicze, a przesłane na adres znicz@radiomerkury.pl i znicz@dzieje.pl fotografie z krótkim opisem zostaną umieszczone na stronie internetowej Radio Merkury Poznań oraz na portalu dzieje.pl. Zachęcamy do odnalezienia miejsc straceń i pomników – lista lokalnych miejsc kaźni, przygotowana przez piony edukacyjne IPN, znajduje się poniżej w załącznikach (www.zapal-znicz.ipn.gov.pl).

„Zapal znicz pamięci" to wspólny projekt pięciu rozgłośni regionalnych: Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Katowic oraz Biur Edukacji Publicznej IPN z tych miast, od tego roku także przy współpracy Muzeum Historii Polski (stąd dodatkowy adres internetowy). Inicjatorką akcji jest Anna Gruszecka – była dziennikarka Radia Merkury. Patronem Honorowym akcji jest od samego początku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Uczestnicy akcji często nie tylko zapalają znicze, ale także organizują w swoich miejscowościach spacery edukacyjne, wyprawy rowerowe, krótkie prelekcje o wojennej historii, a rozgłośnie w swoich audycjach przypominają o specyfice okupacji na ziemiach wcielonych.

Tegorocznym symbolem losów Polaków, którzy mieszkali na Pomorzu, Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej oraz w Wielkopolsce, jest pięć postaci, aresztowanych przez Niemców jesienią 1939 roku i zamordowanych.

Bohaterowie tegorocznego Znicza:
 • Witold Donimirski (1874–1939) – ziemianin, działający na rzecz Polaków na niemieckim wówczas Powiślu, zamordowany w KL Sachsenhausen-Oranienburg. Córki Ewa i Halina walczyły w Powstaniu Warszawskim, Ewa zginęła.
 • Wacław Wawrzyniak (1894–1939) – powstaniec wielkopolski, przedwojenny burmistrz Fordonu, zamordowany tam przez Selbstchutz w październiku 1939 r. w publicznej egzekucji.
 • Stanisław Sapociński (1904–1939) – łódzki dziennikarz, aresztowany jako przedstawiciel inteligencji, rozstrzelany 12 listopada 1939 r. w Lasach Lućmierskich
Brunon Ochojski
 • Brunon Ochojski (1885–1939) – halerczyk, powstaniec śląski, społecznik, zamordowany w KL Dachau. Rodzina Ochojskich aktywnie uczestniczyła w konspiracji podczas II wojny światowej.
 • Mikołaj Kiedacz (1879–1939) – prezydent i wiceprezydent Poznania (1919–1932), zamordowany w Forcie VII w Poznaniu. Jego syn Zbigniew zgłosił się ochotniczo do służby u gen. Władysława Andersa w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR. Od 9 kwietnia 1942 r. objął dowodzenie Batalionu „S", który po ewakuacji do Iraku, 8 X 1942 został przekształcony w 15 Pułk Kawalerii Pancernej (15 Pułk Ułanów Poznańskich). Walczył m.in. w bitwie o Monte Cassino. Poległ we Włoszech 23 października 1944 r.

Zapalmy znicze pamięci!

W ten sposób uczcijmy w najbliższą niedzielę Polaków – ofiary niemieckiego terroru na ziemiach II RP, włączonych w 1939 r. do Trzeciej Rzeszy.

Już po raz szósty przypominamy bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach i obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej. Ginęli za podtrzymywanie polskości, aktywność społeczną i patriotyzm. Tylko do końca 1939 roku Niemcy zamordowali tu 40 tysięcy Polaków.

Celem akcji jest też przypomnienie, że warunki okupacji na ziemiach wcielonych do III Rzeszy były znacznie gorsze niż w Generalnym Gubernatorstwie. W tym roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, na Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej pokazujemy także zaangażowanie ich rodzin w konspirację lub walkę zbrojną o wolną Polskę podczas II wojny światowej. Prezentujemy sylwetki pięciu osób, zamordowanych przez Niemców jesienią 1939 r.

Samo przedsięwzięcie jest bardzo proste. Liczymy na to, że w niedzielne południe, 26 października, w miejscach pamięci związanych z II Wojną Światową uczestnicy akcji społecznej „Zapal znicz pamięci", zapalą znicze. Następnie przesłane przez nich na adres znicz@radiomerkury.pl i znicz@dzieje.pl fotografie z krótkim opisem zostaną umieszczone na stronie internetowej Radia Merkury Poznań oraz na portalu dzieje.pl.

„Zapal znicz pamięci" to wspólny projekt pięciu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Katowic oraz Biur Edukacji Publicznej IPN z tych miast, od tego roku także przy współpracy Muzeum Historii Polski.

Więcej informacji:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/poznan/zapal-znicz-pamieci-edycja-vi-26-pazdziernika-2014

Wykaz wybranych miejsc egzekucji z jesieni 1939 r. na terenie województwa śląskiego
 1. Tablica pamiątkowa w pobliżu miejsca egzekucji 4 IX 1939 r. (Katowice, rynek)
 2. Tablica pamiątkowa na budynku b. Christliches Hospiz (obecnie MOPS) (Katowice, ul. Jagiellońska 17)
 3. Tablica ku czci ofiar egzekucji z jesieni 1939 r. (Katowice, lasy panewnickopiotrowickie)
 4. Tablica ku czci ofiar katowni Freikorpsu (Ruda Śląska – Nowy Bytom, ul. Niedurnego 46)
 5. Pomnik ku czci rozstrzelanych w dniu 17 września 1939 r. (Mikołów, ul. Na Wzgórzu)
 6. Pomnik w miejscu synagogi, spalonej w nocy z 8 na 9 IX 1939 r. (Będzin, ul. Zamkowa)
 7. Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945, upamiętniający m.in. częstochowian rozstrzelanych podczas pacyfikacji we wrześniu 1939 r. (Częstochowa, plac Pamięci Narodowej)
 8. Pomnik ku czci ofiar pomordowanych w obozie przejściowym (Nieborowice, pow. Gliwice)
 9. Groby ofiar pacyfikacji wsi Parzymiechy w dniu 2 września 1939 r. (Parzymiechy, pow. Kłobuck)
 10. Groby polskich i żydowskich mieszkańców wsi Żarki, ofiar pacyfikacji w dniu 4 września 1939 r. (Żarki, pow. Myszków)
 11. Pomnik ku czci ofiar pacyfikacji Orzesza 3 września 1939 r. (Orzesze-Jaskowice, las Pasterniok)
 12. Tablica ku czci 25 Polaków rozstrzelanych 19 października 1939 r. przez oddział niemieckiej policji pomocniczej (Bielsko-Biała, narożnik ulic Piastowskiej i Wyspiańskiego)

 

List przewodniczącego NSZZ "Solidarność"
Katowice,14.10.2014 r.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

U progu nowego roku akademickiego, składając Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pragniemy zasygnalizować najważniejsze dążenia naszego Związku.

Trudna walka o zmiany finansowania szkolnictwa wyższego wymaga poparcia całego środowiska, dlatego prosimy wszystkich naszych Członków o informowanie swojego otoczenia o ważnych działaniach podejmowanych w tej sprawie przez Związek.

Milczenie lub brak poparcia osłabia działania Związku, ponieważ rodzi się przypuszczenie, że krytykę wyraża zaledwie garstka osób skłonnych do nadmiernego pesymizmu.

Postulaty i wytrwałość „Solidarności” w walce o kształt ustawy o szkolnictwie wyższym dały pewne rezultaty, ale nie są one satysfakcjonujące, co zostało wyrażone w szeregu opinii Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Mamy nadzieję, że nie będziemy osamotnieni w dalszych dążeniach do zmiany niekorzystnych przepisów w ustawie i możemy liczyć na poparcie słusznych postulatów przez środowisko akademickie Uniwersytetu Śląskiego.

Będziemy starali się o systematyczne przekazywanie informacji na temat działań zarówno Komisji Zakładowej, jak i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, ale nasza skuteczność zawsze będzie zależeć od zaangażowania wszystkich Członków i wspólnego zainteresowania problemami dotyczącymi przyszłości pracowników i uczelni.

Bardzo zależy nam na większej aktywności Kół, które są najważniejszymi, demokratycznymi ogniwami w strukturze Związku. Komisja Zakładowa może spełniać dobrze swoją rolę jedynie we współpracy z całym środowiskiem.

W nowym roku akademickim życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz realizacji swoich pasji i marzeń. Natomiast w przypadającym dzisiaj Dniu Edukacji Narodowej życzymy Państwu wielu osiągnięć naukowych i edukacyjnych oraz możliwości realizowania misji zawodu bez ograniczania swobody prowadzenia badań naukowych.

Jak wiemy, nie rzeczywistość, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.

Z wyrazami szacunku, serdeczności i solidarności,
w imieniu
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŚ
Przewodniczący Krzysztof Pszczółka

Refleksje w 34. rocznicę powstania Solidarności
Ewa Żurawska
Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


To, co nas łączy, jest istotniejsze od tego, co nas dzieli
Refleksje w 34. rocznicę powstania Solidarności


Przed dzisiejszym spotkaniem zdałam sobie jasno sprawę z tego, że ponownie i z dużą siłą narasta pytanie o przyszłość Związku. Wynika ono nie tylko ze zmian zachodzących w gospodarce i samym Związku, ale przede wszystkim z konieczności zwrócenia uwagi na potrzeby młodego pokolenia Polaków. Im bowiem winniśmy zachowanie pamięci o wydarzeniach w Sierpniu 1980 r., kiedy do wszystkich Polaków przemówiły takie hasła „Solidarności”, jak wolność jednostki, równość obywatelska wobec prawa, prawda, godność ludzka i narodowa, a przede wszystkim szeroko rozumiana solidarność międzyludzka. Pamiętamy, że obecność Ojca Świętego Jana Pawła II wspomagała te dążenia. Dzisiaj słowa już nie oddadzą tego, co działo się w sercach i umysłach wszystkich, którzy żywo zareagowali na wydarzenia sierpniowe. Wolna Polska powstała z wiary i odwagi ludzi Sierpnia. Nie wolno zapominać, że „Solidarność” wprowadziła nie tylko Polskę, ale i Europę w nową rzeczywistość, której początek należy wiązać z wydarzeniami w Stoczni Gdańskiej, a nie upadkiem muru berlińskiego, jak próbuje się dzisiaj twierdzić w krajach Europy Zachodniej. Przekazywanie tej wiedzy jest niewątpliwie moralnym obowiązkiem każdego dojrzałego Polaka, który ma świadomość, że nie wolno zagubić tego bezcennego dziedzictwa tamtego, wielkiego Sierpnia. Z niego, jak z dobrego drzewa historii, wyrosło przekonanie, że więzi solidarności społecznej, łączące ludzi we wspólnym działaniu, mogą kształtować autentyczną wspólnotę, która potrafi zmienić bieg historii.

... więcej

 

Zmiany w katowickim oddziale IPN

Odwołanie ze stanowiska dyrektora katowickiego oddziału IPN dr. Andrzeja Drogonia.

Pismo do dr. Łukasza Kamińskiego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Pismo do dr. Andrzeja Drogonia Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

 

Komunikat 3/2014

Komunikat 3/2014

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2014 r.

9 czerwca 2014 r., po kilku spotkaniach z władzami Uczelni w celu uzgodnienia stanowisk, zostało zawarte porozumienie płacowe pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi.

Podwyżka obligatoryjna dla wszystkich pracowników, wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 r. obejmującym wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż pracy, zostanie wypłacona pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi nie później niż
29 lipca br. a nauczycielom akademickim nie później niż 1 sierpnia br.
Władze Uczelni zapewniły jednak, że zrobią wszystko, aby wypłata miała miejsce miesiąc wcześniej, tj. na koniec czerwca i początek lipca.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli akademickich jest kwotowa i wynika z różnicy stawek zasadniczych w r. 2014 i 2013 r. Natomiast pracownicy niebędący nauczycielami otrzymają wzrost wynagrodzenia o 8% wynagrodzenia zasadniczego, ale nie mniej niż 160 zł. Biorąc pod uwagę niskie zarobki większości nienauczycieli, związki zawodowe starały się w drodze negocjacji zabezpieczyć kwotę podwyżki nie mniejszą niż 160 zł. Ponieważ środki przyznane na podwyższenie wynagrodzeń dla tej grupy pracowniczej nie były wystarczające, zgodziliśmy się aby brakująca kwota (8 zł na etat) została dołożona ze środków przeznaczonych wcześniej na realizację podwyżek przewidzianych w Regulaminie awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim. Intencją naszych działań było uzyskanie możliwie jak najwyższej kwoty podwyżki dla najniżej zarabiających pracowników Uczelni. Przeprowadziliśmy konsultacje w tej sprawie i wiemy, że takie działanie zyskało akceptację naszych członków.

Druga część podwyżek, tzw. podwyżki ocenne, przyznane na czas określony, tj. - od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zostanie wypłacona z wyrównaniem nie później niż 1 grudnia 2014 r. nauczycielom akademickim i nie później niż 29 grudnia pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Podwyżka ta obejmie, w grupie nauczycieli akademickich 35% pracowników (jednostki kat. A) lub 30% (jednostki kat. B i pozostałe).

W przypadku nienauczycieli podwyżką ocenną objętych zostanie 30 % zatrudnionych. Podstawą przyznania podwyżki ocennej będzie wysoka ocena pracy wg określonych i uzgodnionych kryteriów.

Szczegóły dotyczące podwyżek, zaszeregowania stawek znajdują się w tabelach zamieszczonych załączonym porozumieniu.Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
mgr Krzysztof Pszczółka


Porozumienie UŚ 2014 r. (*.pdf)

 

dr Wanda Poniatowska-Grochalska„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”


Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Drogiej Koleżanki

dr Wandy Poniatowskiej – Grochalskiej

naszego wieloletniego członka, wiernego etosowi „Solidarności”, wspaniałego Człowieka i Koleżanki
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.


Rodzinie i Najbliższym oraz Wszystkim, których ta śmierć najbardziej dotknęła,
przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
w imieniu „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego

 

XXV LAT WOLNOŚCI


więcej...

Wolność, ale bardzo niedoskonała więcej...
Komisja ds. Płac KSN
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Płac Krajowej Sekcji Nauki w latach 2010 - 2014 (*.pdf)


Wybory władz Walnego Zebranie Delegatów RSN

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Pozwalam sobie przekazać informację Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Nauki z wczorajszych wyborów :

1. Wczoraj tj. 09.04.2014 odbyło się w Katowicach Walne Zebranie Delegatów RSN. Wybrano następujące władze Sekcji na kadencję 2014-18:

- Rada RSN w składzie: Jolanta Sylwia Gwioździk, UŚ., Danuta Jarosz, Śl. UMed., Andrzej Kossuth, Pol. Śl., Adam Marek, Pol. Śl., Adam Michczyński, Pol. Śl., Wojciech Pillich, Pol. Śl., Justyna Piwowońska, IMN, Barbara Sensuła, Pol. Śl., Kazimierz SICIŃSKI - Przew., ITI, Piotr Skudrzyk, UŚ., Andrzej Staniek, GIG, Ewa Żurawska, UŚ.

- Komisja Rewizyjna: Tadeusz Giza, Pol. Śl., Henryk Kasprzyk, Pol. Śl., Krystyna Łukasik, IETU, Bartosz Nowak, IETU, Renata Stachurska, AWF.

2. Podtrzymano udział RSN w Krajowej Sekcji Nauki wybierając następujących delegatów na WZDKSN (które - PRZYPOMINAM - odbędzie się w dniach 23-24.05.2014 w Sękocinie k. Warszawy): Tadeusz GIZA, Pol. Śl., Danuta JAROSZ, Śl. UMed., Henryk KASPRZYK, Pol. Śl., Andrzej KOSSUTH, Pol. Śl., Stanisław KOWALIK, Pol. Śl., Wojciech PILLICH, Pol. Śl., Justyna PIWOWOŃSKA, IMN, Barbara SENSUŁA, Pol. Śl., Kazimierz A. SICIŃSKI, ITI, Alicja SKOTNICKA, IMN, Piotr SKUDRZYK, UŚl., Renata STACHURSKA, AWF, Andrzej STANIEK, GIG, Antoni WINIARSKI, UŚl., Elżbieta ZYCH-TWARDOWSKA, Śl. UMed., Ewa ŻURAWSKA, UŚl.

3. Podtrzymano też uczestnictwo RSN w Regionalnym Sekretariacie Nauki i Oświaty (RSNiO). Kongres RSNiO odbył się późnym wieczorem, na przewodniczącego został wybrany ponownie Lesław ORDON (przew. RSOświaty), w skład Rady RSNiO zostali wybrani ponadto: Urszula GRZONKA, RSO, Hanna GRZELEC, RSO, Andrzej KOSSUTH, RSN i Kazimierz A. SICIŃSKI, RSN. Natomiast w skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej RSNiO został m. in. wybrany Antoni WINIARSKI, RSN.

4. Również wczoraj nasza sieć informacyjna [RSN-KATOWICE] weszła w drugą setkę adresów. Obecnie lista adresowa liczy 104 pozycje, i z tego co wiem, jest to największa w kraju związkowa sieć informacyjna. Tym nie mniej proszę o kierowanie do mnie propozycji dalszych działaczy NSZZ SOLIDARNOŚĆ nauki i szkolnictwa wyższego naszego Regionu, których warto by objąć zasięgiem sieci [RSN-KATOWICE].

5. Korzystając okazji informuję ewentualnych zainteresowanych, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w zebraniu Rady KSN i Prezydium KSN Instytutów Badawczych, które odbędzie się w najbliższą sobotę 12.04.2014 w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, ul. Krzywickiego 34. Początek tego spotkania o godz. 10:00 a w programie jest m.in. interesującą prezentacja Programu Operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) na lata 2014-2020 i problematyki inteligentnych specjalizacji. POIR będzie największym źródłem finansowania badań naukowych ukierunkowanych na wdrożenia w Polsce z planowanym budżetem w wysokości 8,5 mld EUR, a z jego założeń wynika, że powinien być istotną dźwignią rozwoju gospodarczego, w tym przemysłowego Polski. Ewentualny udział należy pilnie zgłosić do Biura KSN w Warszawie, tel. 22 2349878 lub 22 8257363, e-mail: ksn@interia.pl , i do mnie.

Pozdrawiam wszystkich

Kazimierz A. SICIŃSKI
Przew.Reg.Sekcji Nauki


Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska

KOMUNIKAT WYBORCZY
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
KATOWICE, dnia 3 marca 2014 roku


P.T. Szanowni Państwo
Członkowie NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Komisja Zakładowa i Zakładowa Komisja Wyborcza
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprzejmie informują, że:

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
odbędzie się
:

26 marca 2014 roku – o godzinie 15.30

w Auli im. Kazimierza Lepszego w RektoracieZakładowe Zebranie Delegatów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2014/2018 wybierze:
 • Przewodniczącą/go Komisji Zakładowej
 • Komisję Zakładową
 • Komisję Rewizyjną
 • Delegatów do Regionalnej Sekcji Nauki
 • Elektorów na wybory w okręgu łączonym Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego


Przewodniczący Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

 

Komunikat nr 1/2014 w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.
Komunikat nr 1/2014
KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.


Zgodnie z Porozumieniem w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2013, zawartym w dniu 5 czerwca 2013 r. pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a związkami zawodowymi, podwyżkę wynagrodzenia podzielono na dwa elementy – automatyczny i ocenny. Część ocenna była przyznana tylko na czas jednego roku za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało kolejny etap podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. Zbliżamy się więc do terminu rozmów z władzami uczelni na temat podwyżki wynagrodzeń w 2014 r.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ przekazała JM Rektorowi obszerną opinię na temat zeszłorocznych podwyżek z sugestią, że dyskusję na temat przyszłego porozumienia ze związkami zawodowymi powinna poprzedzić analiza aktualnych wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach, uwzględniająca skutki podwyżek w 2013 r. oraz omówienie problemów związanych z częścią oceną.
KZ w podsumowaniu spostrzeżeń na temat trybu przeprowadzenia podwyżek w 2013 r. uwzględniła uwagi, które przesyłali do Związku pracownicy z prośbą o przekazanie ich uwag w rozmowach z władzami uczelni.
Większość pracowników podkreśliła, że pierwszy etap, z trzech przewidzianych podwyżek w latach 2013 – 2015, powinien mieć charakter antyinflacyjny, ponieważ od 7 lat nie było regulacji płac i inflacja spowodowała obniżenie wartości wynagrodzeń o ok. 30%. Stwierdzono także, że od wielu lat brakowało funduszy na wyrównanie nieuzasadnionych dysproporcji między wysokościami stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, a w 2013 roku nie rozpatrzono wniosków awansowych z powodu braku środków.
W tej sytuacji wynegocjowane przez związki zawodowe warunki (NA – 75 % część obligatoryjna i 25% ocenna; NNA – 80% część obligatoryjna i 20% ocenna) w porozumieniu z 5 czerwca 2013 r. były rodzajem kompromisu między obiema stronami, przy zdecydowanej postawie władz rektorskich w sprawie konieczności uwzględnienia elementu projakościowego i motywacyjnego.
Związki zawodowe uznały za niefortunne połączenie podwyżek z procesem wdrażania pilotażowego i uproszczonego systemu ocen okresowych nienauczycieli bez poprzedzenia go odpowiednimi szkoleniami kierowników i pracowników oraz ustalenia poprawności sporządzonych arkuszy. Sytuacja ta spowodowała wiele niepotrzebnych nieporozumień.
Uwagi wniesione przez nauczycieli akademickich podkreślały, że należy dążyć do systemu punktującego jednocześnie pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Ponadto wszyscy zgodnie uznali, że cele: projakościowy i motywacyjny nie zostały osiągnięte wskutek nieogłoszenia listy osób, którym przyznano dodatkowe wynagrodzenie w części ocennej.
Zebrane opinie zostały przekazane władzom uczelni z prośbą o podjęcie rozmów na temat systemu i ocen przed następnym etapem podwyżek.


KSN wobec projektu zmian ustawy

Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Lena Kolarska-Bobińska

Szanowna Pani Profesor,


Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Znalazły się w nim propozycje, przeciwko którym KSN protestuje od dawna. Najistotniejszą zmianą jest skreślenie ustępu 1 w artykule 152, które w istocie pozbawia związki zawodowe reprezentujące pracowników uczelni wyższych prawa do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy obecnym stanie prawnym brak będzie bowiem po stronie pracodawców podmiotu wyposażonego w zdolność układową....czytaj

List do posła Mariusza Błaszczaka...czytaj

ROK 2013...     i lata wcześniejsze


Rocznica stanu wojennego w Polsce

„Zapal Światło Wolności” w rocznicę stanu wojennego

Stan wojenny był tragedią dla Polski - oceniają historycy. W nocy z 12. na 13. grudnia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła stan wojenny.

Historyk, profesor Andrzej Paczkowski przypomina, że była to decyzja mająca na celu powstrzymanie procesów demokratycznych rozpoczętych w 1980 roku, przez zgodę na powstanie Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Komunistyczne władze, tłumaczy naukowiec, nie potrafiły tak zmienić systemu, by znalazło się w nim miejsce dla jawnie działającej opozycji. Dlatego stan wojenny miał na celu wyeliminowanie kilku tysięcy osób, które zostały uznane za przywódców, i złamanie coraz silniejszego sprzeciwu wobec komunistycznych władz. Komunistyczne władze po rozpoczęciu stanu wojennego, internowały około 10. tysięcy osób i zdelegalizowały "Solidarność".

Historyk, profesor Antoni Dudek przypomina, że wprowadzenie stanu wojennego było też związane z bardzo poważnymi ograniczeniami swobód obywatelskich. Odebrano prawo do stowarzyszeń, manifestacji i protestów. Wprowadzono godzinę milicyjną, wyłączone były telefony i inne środki łączności.

Historyk, profesor Andrzej Chojnowski podkreśla, że stan wojenny wpędził polskie społeczeństwo w głęboki kryzys. Wprowadzenie stanu wojennego zabiło w Polakach nadzieję na zmiany w kraju i entuzjazm związany z powstaniem Niezależnych Związków Zawodowych. Stan wyjątkowy "wypalił" polskie społeczeństwo, które do lat 90-tych pozostawało w marazmie i zniechęceniu.

Szczególną wymowę ma korespondencja Jana Pawła II z gen. Jaruzelskim. Papież natychmiast zareagował na wydarzenia w Polsce i tak pisał18 grudnia: „W ciągu ostatnich zwłaszcza dwu stuleci Naród Polski doznał wiele krzywd. (…) W tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać krwi polskiej: nie może ta krew obciążać sumień i plamić rąk Rodaków. (…) Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, i do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja”.

Walka z systemem totalitarnym rozgrywała się głębiej – wewnątrz każdego człowieka, wewnątrz całego narodu. Zwycięstwo nie polega tylko na przejęciu władzy, nawet nie na uzyskaniu wolności zewnętrznej. Nie to jest najważniejsze. To, co najważniejsze, rozgrywa się na zupełnie innym poziomie. Chodzi o wolność wewnętrzną. T tego uczył nas Jan Paweł II. Bez wątpienia lekcja ta, choć w innych warunkach, jest wciąż aktualna.


Instytut Pamięci Narodowej w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizuje kampanię społeczną upamiętniającą jego ofiary. W akcji będzie mógł wziąć udział każdy, zapalając 13 grudnia o 19.30 świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie www.ipn.gov.pl.

Druga edycja kampanii IPN "Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. W oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapłonęła wtedy świeca. Na znak jedności z rodakami zapalił ją papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał także prezydent USA Ronald Reagan.


Po 32. latach od tamtych wydarzeń IPN zachęca Polaków do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego podobnym gestem. Akcja poświęcona jest poległym w starciach z milicją, śmiertelnie pobitym na komisariatach, internowanym, a także, zwykle zapominanym, zmarłym z powodu braku opieki medycznej. Ofiary to także osieroceni, zwolnieni z pracy lub zmuszeni do emigracji z powodów politycznych.

Tu dowiesz się więcej o inicjatywach rocznicowych Instytutu Pamięci Narodowej.
Grupowe ubezpieczenie na życie
Szanowni Państwo!

Związki zawodowe działające w Uniwersytecie Śląskim zapraszają do wzięcia udziału w badaniu i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa obecnego grupowego ubezpieczenia na życie. Poniższa ankieta została przygotowana w celu poznania opinii, co Państwa zdaniem, należałoby zmienić w funkcjonującym programie ubezpieczenia na życie. Wyznacznikiem badania jest również poznanie zmieniających się oczekiwań i potrzeb w zakresie ochrony życia i zdrowia.

Uprzejmie informujemy, że badanie jest całkowicie anonimowe. Link do ankiety znajduje się pod adresem

http://svy.mk/HIpqOe


Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej dostępnej w sekretariatach związków zawodowych (ul. Szkolna 7 pok. 17 i 18).
Msza św. w intencji
Szanowni Państwo,
4 listopada br o godz. 19.00 w krypcie Katedry Chrystusa Króla zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. Profesora Augusta Chełkowskiego.
Natomiast 11 listopada br. o godz. 18.00 w kościele Św. Antoniego we Lwowie zostanie odprawiona msza św. w intencji członków NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego, a także radość wieczną dla wszystkich Zmarłych. Proszę o modlitwę lub udział w tym czasie we mszy św. w swojej parafii.
O spotkaniu w parafii Św. Antoniego poinformuję Państwa szerzej w sprawozdaniu z podróży do Lwowa.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska

"Solidarność" w Uniwersytecie Śląskim

Plik z plakatem do pobrania tutaj
Komunikat z uczestnictwa przedstawicieli uczelni wyższych w ogólnopolskiej w manifestacji w Warszawie
Komunikat
z uczestnictwa przedstawicieli uczelni wyższych w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w sobotę 14 września

Transparent KSN był rozwinięty na pl. Trzech Krzyży już od godz. 11.30 i wtedy zgromadzonych było około 5 osób. Powoli grupa ta zaczęła się powiększać – o 23 osoby ze środowiska krakowskiego, o następnie osoby z Warszawy (5, w tym Koleżanka Wierzbicka z UKSW, Koledzy Gutowski i Sobieszczański oraz Koledzy z PIAP), Szczecina (Kolega Grzywacz), Bydgoszczy (Koleżanka Przegalińska), Lublina (Kolega Duda). Skontaktowała się z nami Koleżanka Jaskólska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ostatecznie zgromadziło się około 45 osób. W międzyczasie przejeżdżał piętrowy autobus z nagłośnieniem, z którego pozdrawiano grupy manifestantów. Wśród wymienionych znalazł się Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza. O godz. 12.30 włączyliśmy się w pochód manifestujących. Około godz. 15.00 dotarliśmy na pl. Zamkowy, gdzie wśród przemawiających byli między innymi przedstawiciele szwajcarskiej konfederacji związków zawodowych Unia, na czele z przewodniczącym sekcji budowlańców Hansuelim Schiedeggerem. Powiedział On między innymi, że „ten, kto walczy może wygrać, kto już nie walczy ten się poddał. Wy nie możecie się poddać".

Mieliśmy łączność telefoniczną z kolegą Sicińskim, który był w około 50 osobowej grupie przedstawicieli uczelni z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w tym około 30 osób z Politechniki Ślaskiej (m. in. Kolega Giza, członek Rady KSN Kolega Kossuth i delegat na WZD Kolega Pillich). Z kolei przedstawiciele uczelni Warszawy (Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego), Wrocławia (wiemy o trójce Kolegów z Uniwersytetu Medycznego z Koleżanka Jędrychowską), Rzeszowa (Kolega Bogusław Dołęga), Gdańska (3 osoby z AWF), Puław (8 osób) i innych nie kontaktowali się z główna grupą KSN – było to utrudnione, ze względu na wielkość demonstracji – ale znajdowali się w swoich grupach regionalnych. Warto podkreślić, że w demonstracji brała udział połowa członków Komisji Zakładowej (wraz z przewodniczącym Kolegą Pawelcem oraz delegatami na WZD Kolegami Bogdańską i Hajto) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kolega Siciński szacuje, na podstawie dostępnych nam, że mogło być około 200 osób z uczelni z całej Polski.
Wydaje się, że był to najliczniejszy udział przedstawicieli szkolnictwa wyższego i nauki pod szyldem KSN od 15-20 lat.

W sumie około 200 tysięcy związkowców zamanifestowało w minioną sobotę w Warszawie niezadowolenie z rządów Platformy Obywatelskiej, których wynikiem jest brak dialogu społecznego, ustanawiane złego prawa, coraz większa skala bezrobocia i ubóstwa, likwidacja miejsc pracy, osłabienie systemu edukacji, nauki i ochrony zdrowia oraz odcięcie się polityków partii rządzących od problemów zwykłych Polaków. Największa po 1989 r. manifestacja pokazała olbrzymią determinację związkowców.

Spisali: Maria Sapor, Edward Malec, Kazimierz Siciński.
Prosimy o wysyłanie dodatkowych informacji do Biura KSN


POSTULATY KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” domaga się między innymi:

  1. Odbudowania dialogu społecznego – nie tylko między rządzącymi i pracodawcami, ale z równoprawnym udziałem pracowników.

  1. Likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na innowacje, naukę i szkolnictwo wyższe.

  1. Prawa do korzystania z zagwarantowanych Konstytucją praw obywatelskich (ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, referenda).

  1. Wycofania się z niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy.

  1. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

  1. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.

  1. Zaprzestania pozorowanych reform w szkolnictwie wyższym i nauce.

Niestabilne prawo – Niskie i niesprawiedliwe finansowanie – Ignorowanie reprezentacji pracowniczej – trzy filary niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego
Permanentne niedofinansowanie, szkodliwa rewolucja prawna, wojna z autonomią uczelni i godnościowymi podstawami pozycji zawodowej badacza i dydaktyka szybko rozwiązują problem. Najlepsi wyjeżdżają zagranicę. Tam też można prowadzić badania, więc nauka nie zginie. Tylko to już nie będzie nauka polska.

Wynalazki, nowe technologie, wdrożenia – czyli gospodarka oparta na wiedzy – pozostają w ścisłym związku ze stanem nauk podstawowych oraz rozwojem badań. Tutaj bez poważnych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe niewiele da się zdziałać. Same talenty i dobra wola uczonych, innowatorów, wynalazców, już nie wystarczą.

W roku 2006 tzw. wskaźnik innowacyjności wynosił dla Polski 3,5. Jego najmniejsza wartość wynosi 1, a maksymalna 7, co oznacza, że przed siedmiu laty Polska plasowała się nieco poniżej środka skali (4). W latach 2012 i 2013 wskaźnik naszej innowacyjności oceniono na 3,3. Spadek nieznaczny, sytuacja niemal bez zmian.

Tyle że globalny proces wdrażania innowacji, choć bez naszego udziału, nieustannie trwa. Kilka lat temu wskaźnik 3,5 dawał nam 44 miejsce w rankingu. Przed rokiem z niewiele gorszą oceną 3,3 spadliśmy już na 63 pozycję, w tym roku – też ze wskaźnikiem 3,3 – jeszcze o dwa oczka niżej.

Oznacza to, że w ciągu kilku zmarnowanych lat wyprzedziło nas 21 krajów świata.


Plik z ulotką można pobrać tutaj
Harmonogram protestów
Wielka akcja protestacyjna w Warszawie
Katowice, 22 lipca 2013 roku

Koleżanki i koledzy!

11 września rozpoczyna się wielka akcja protestacyjna w Warszawie. To nasza wielka szansa, abyśmy w końcu doprowadzili do tego, że obywatele będą mieli realny wpływ na to, kto rządzi i jak rządzi w naszym kraju.

To nasza wielka szansa i kto wie, czy nie ostatnia, aby NSZZ Solidarność i cały ruch związkowy odzyskał właściwą pozycję w życiu publicznym i odzyskał zaufanie oraz powszechny szacunek społeczny. Nie możemy tej szansy zmarnować. Jeśli pogrzebiemy nadzieje, które pokłada w nas spora część Polaków, NSZZ Solidarność trafi na margines życia społecznego w Polsce, a proces niszczenia ruchu związkowego i ograniczania praw pracowniczych w naszym kraju bardzo trudno będzie zatrzymać.


Rząd i najbardziej wpływowe lobby najbogatszych pracodawców wypowiedziało wojnę związkom zawodowym. Wiedzą, że to ostatnia zorganizowana siła społeczna, która przeszkadza im robić w Polsce takie interesy, jakie robi się w krajach Trzeciego Świata. Chcą zmienić ustawę o związkach zawodowych w taki sposób, aby związek nie miał środków i możliwości skutecznego działania. Lansują takie zmiany w prawie, które mają na celu ograniczenie niezależności związków zawodowych.

To nie jest demagogia, to są fakty i realna ocena sytuacji. Rozejrzyjcie się dokoła. Nawet ci z Was, którzy pracują i działają w branżach uznawanych dotychczas za bogate, powinni już dostrzec, że polska gospodarka stoi u progu katastrofy. Każdy z Was ma w rodzinie kogoś, kto stracił pracę, kto mimo skończonych studiów pracy znaleźć nie może, kto musiał wyemigrować, żeby móc żyć i utrzymać rodzinę, kto nie może związać końca z końcem. Każdy z Was chciałby być traktowany z szacunkiem w publicznej placówce zdrowotnej, oświatowej, sądowej, w każdym innym urzędzie państwowym i samorządowym. Jeśli tak się zdarzyło, to jesteście szczęściarzami. Żyjemy w państwie, które człowiekiem pogardza, tępi tych, którzy dopominają się o swoje prawa. Każdy z Was albo zna, albo słyszał o działaczach związkowych wyrzucanych z pracy wbrew prawu, którzy miesiącami, a nawet latami muszą w sądach walczyć o swoje podstawowe prawa. A zdarza się i tak, że decyzje sądów są ignorowane przez przedsiębiorców, którzy traktują Polskę jak kolonię.

Miarka już się przebrała. Nie ma odwrotu. Jeśli nie pokażemy panującej klasie politycznej i finansowej, że nie jest bezkarna, przegramy z kretesem. Jeśli związki zawodowe po raz kolejny dadzą dowód, że są słabe i niezdolne do realizacji interesów swoich członków, to po prostu znikną. Albo zniszczą je politycy i oliarchia finansowa, albo zmarginalizuje je wielki, niekontrolowany bunt społeczny ludzi rozczarowanych nieskutecznością związków.

We wrześniu spotykamy się w Warszawie i nie wyobrażam sobie, że mogłoby tam zabraknąć członków Waszej organizacji zakładowej, a w szczególności przewodniczących oraz osób korzystających z ochrony związkowej. Mam nadzieję, że szczególnie działaczom związkowym nie muszę przypominać, że przynależność do związku to nie tylko prawa, ale też obowiązki wynikające ze statutu NSZZ Solidarność i mandatu zaufania, jakim obdarzyli Was członkowie związku.

Jednak nie należy zapominać, że przynależność do NSZZ Solidarność to przede wszystkim wyraz postawy życiowej, to umiejętność stawania z podniesionym czołem w obronie najwyższych wartości i ideałów związku, to chęć pomocy słabszym, to wzajemne wspieranie się i dbanie o dobro wspólne. Bądźmy solidarni w realizacji tych wartości.Dominik Kolorz
Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ "Solidarność"
Region Śląsko-Dąbrowski
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
tel./fax: 32 253 73 73
e-mail: d.kolorz@solidarnosckatowice.pl
www.solidarnosckatowice.pl
NIP: 634-21-97-569
REGON: 271778531
KRS 0000059630 Dz. I rubr. 3, poz. 22


Turze Pole
Już X Prezentacje Taneczne im. prof. Waleriana Pańki Zespołu Szkół w Turzym Polu odbyły się 21 czerwca 2013 r. Tym razem spektakl zaprezentowano w Domu Kultury w Brzozowie - sala kina "Sokół". Uroczystość zaszczycili: Pan Michał Drozdek delegat Najwyższej Izby Kontroli, Pan Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka siostra Prof. W. Pańki Wiktoria Orlik z mężem i siostrzenicami oraz przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŚ Maria i Janusz Krzanowscy.

W prezentacjach uczestniczyło 11 zespołów tanecznych m.in. z Rzeszowa. Leska. Sanoka, Brzozowa, Przysietnicy, Grabownicy, Turzego Pola. Przegląd zespołów rozpoczął jedyny zespół muzyczny "Song" Gimnazjum z Krościenka Wyżnego, prezentując piosenki lat 60-tych. Popisy taneczne: na początek - brazylijska samba w wykonaniu "Zeróweczki" z Turzego Pola. Dzieci świetnie wyczuwały rytm i prosty układ taneczny dostosowany był do ich możliwości. Uczestnicy prezentacji zachwycali fantastycznymi strojami, dobą choreografią, prawie bezbłędnymi wykonaniami, szczerością i uśmiechem. W imprezie kolejny już raz tańczyli podopieczni Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych z Sanoka. Swoje 5 minut miał też Marcin Dudycz z LO w Brzozowie, uczestnik programu "Mam talent". Tym razem Szkolny Teatr Lalki i Aktora z Turzego Pola poprzez zabawne scenki zapowiadał kolejnych wykonawców. Było to rozwiązanie wesołe, śmieszne i bardzo podobało się widzom. Każdy zespół otrzymał pamiątkę w postaci rysunków na tematem Tańca, które wykonali uczniowie Zespołu Szkół w Turzym Polu w konkursie plastyczny. Każdy uczestnik zaś otrzymał: korale z cukierków.

Pragniemy podkreślić, że X prezentacje to nowe doznania estetyczne, lepszy poziom wykonywanych tańców oraz świetne stroje. Należy zaznaczyć olbrzymi wkład pracy pedagogów i instruktorów przygotowujących dzieci i młodzież oraz pochwalić młode pokolenie za to, że uczestniczy w zajęciach poza lekcyjnych i pracuje dla siebie.

Maria Janusz Krzanowscy
NSZZ „Solidarność” UŚ
Spotkanie z JM Rektorem
Szanowni Państwo,
Zapraszam i gorąco zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu z JM Rektorem, prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, na spotkanie otwarte z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego.
Spotkanie to odbędzie się 2 lipca o godz. 15:30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12. Będzie ono okazją do zadawania pytań i wymiany poglądów na tematy ważne dla naszego środowiska. Należy także podkreślić, że odbywa się ono w momencie ożywionej dyskusji na temat regulacji płac i systemu oceniania nauczycieli akademickich i nienauczycieli w naszej Uczelni. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z tej okazji, żeby rozwiać wiele różnych wątpliwości.

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska
Konferencja naukowa "W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku.
70 rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich
Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.
5 czerwca 2013 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.

Komunikat Komisji Zakładowej w sprawie porozumienia płacowego w Uniwersytecie Śląskim

Komunikat Komisji Zakładowej
w sprawie porozumienia płacowego w Uniwersytecie Śląskim zawartym między Rektorem a związkami zawodowymi
w dniu 5 czerwca 2013 r.


5 czerwca zostało podpisane porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Śląskiego od dnia 1 stycznia 2013 r. Szczegóły ustaleń znajdują się w załączonym dokumencie porozumienia.

Podstawowe zasady przeprowadzenia regulacji płac dotyczą rozdziału kwoty przyznanej na podwyżki na część obligatoryjną do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 75% u nauczycieli akademickich i 80% u nie nauczycieli, a pozostałą część – 25% u nauczycieli i 20% u nienauczycieli przeznacza się na część ocenną.

Podwyżki będą realizowane w dwóch etapach:

I etap regulacji wynagrodzeń– podwyżka automatyczna wraz z wyrównaniem od 1 stycznia będzie wypłacona najwcześniej 15 lipca br.

II etap regulacji wynagrodzeń – część ocenna - zostanie zrealizowana w terminie późniejszym do 15 listopada wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 r. Ta część podwyżki przyznana będzie na czas określony tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Z wnioskiem o przyznanie podwyżki wynikającej z oceny może wystąpić zarówno sam zainteresowany, jak i przełożony pracownika. Zastosowane kryteria uznania zostaną podane do wiadomości pracowników i skonsultowane ze związkami zawodowymi.

Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali zorganizowanie spotkania JM Rektora z pracownikami w celu objaśnienia istoty podjętej polityki płacowej w naszej uczelni. Pracownicy powinni wyjaśnić różne swoje wątpliwości i zadać nurtujące ich pytania. Spotkanie odbędzie się jeszcze w czerwcu, a o konkretnym terminie środowisko nasze zostanie powiadomione wcześniej.
Sprawa podwyżek
Szanowni Państwo,

Dotarły do nas głosy z różnych wydziałów, że środowisko nie zna związkowych propozycji zasad przeprowadzenia tegorocznych podwyżek wynagrodzeń. Pragniemy poinformować, że stanowisko związków – ZNP i NSZZ „Solidarność” przedstawiliśmy 17 maja br., na pierwszym spotkaniu z władzami rektorskimi w sprawie podwyżek (załącznik nr 1). Postulowaliśmy, żeby tę pierwszą podwyżkę w 2013 r. potraktować antyinflacyjnie i dać równą kwotę w poszczególnych grupach pracowniczych, uwzględniając 5% rezerwę dla JM Rektora i 5% dla Dziekanów i Kierowników Jednostek. Podkreśliliśmy, powołując się na głosy wszystkich grup pracowniczych, że takie są oczekiwania środowiska, gdyż od wielu lat nie było regulacji płac w publicznych szkołach wyższych.

J.M. Rektor zaproponował inne zasady podziału: 70% obligatoryjnie i 30% uznaniowo, zgodnie z wynikami ewaluacji wszystkich pracowników. Z taką koncepcją J.M. Rektor zapoznał także pracowników niektórych wydziałów.

Związki zawodowe nadal podtrzymują opinię na temat charakteru tegorocznej podwyżki, która nawet nie pokrywa skutków inflacji. Dodatkowo, konieczność podniesienia wynagrodzeń 1624 pracownikom w styczniu br., do minimalnych stawek w taryfikatorze, świadczy o niskich zarobkach w naszej uczelni.

Te wszystkie przyczyny skłaniają nas do zaprezentowania kolejnego, wspólnie wypracowanego stanowiska podziału środków na wynagrodzenia w tym roku z dnia 24.05.2013 r., zawartego w piśmie do Dziekanów i Kierowników Jednostek (załącznik nr 2)
.

Uważamy, że można rozważyć przyjęcie w grupie nauczycieli akademickich stawek wynikających z taryfikatora (załącznik nr 3), co różnicowałoby kwoty przyznane nauczycielom na poszczególnych stanowiskach. Można by dodatkowo uwzględnić podniesienie stawki w grupie najsłabiej zarabiających nauczycieli. Natomiast w grupach nienauczycieli należałoby uwzględnić jednakową kwotę dla wszystkich, z ewentualnie niewielką częścią uznaniową.

Wszystkie elementy uznaniowe powinny być przyznane wg jasno określonych kryteriów. Nie można żadnej części wynagrodzenia dać w formie dodatków specjalnych, gdyż te środki mogą być tylko przeznaczone na podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych.

Niniejsze pismo przesyłamy również do wiadomości J. M. Rektora.


Z wyrazami szacunku

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej UOZ ZNP przy UŚ

Ewa Żurawska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” UŚ

Załącznik nr 1 wspólne stanowisko związkowe
Załącznik nr 2 Pismo do Dziekanów i Kierowników Jednostek
Załącznik nr 3 tabela z wynagrodzeniamiKomunikat KZ NSZZ "Solidarność" UŚ w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.

Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” UŚ
w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń
pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.


W dniu 17 maja odbyły się pierwsze rozmowy płacowe z władzami UŚ. Związki Zawodowe działające w naszej uczelni przekazały wspólnie wypracowane stanowisko dotyczące zasad przyznawania podwyżek. Władze przedstawiły swoje propozycje. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. O dalszych postępach w rozmowach będziemy informować na bieżąco.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego
Komunikat w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń
Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” UŚ
w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń
pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.


W związku ze zbliżającym się terminem spotkań i uzgodnień między władzami uczelni a związkami zawodowymi zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu obydwie organizacje związkowe – NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego powołały 17 kwietnia br. wspólny zespół negocjacyjny, który będzie prezentował stanowisko związków zawodowych w rozmowach z władzami rektorskimi.

Równocześnie zostało wystosowane pismo do Magnificencji z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania zgodnie z dyspozycją prawną zawartą w ustawie o związkach zawodowych zobowiązanych do uzgadniania z pracodawcą zasad wynagradzania.

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszych komunikatów, w których będziemy informowali o postępach rozmów.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego
Pismo Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego do premiera Donalda Tuska
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

26 marca na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim przeprowadzony został generalny strajk solidarnościowy. Uczestnicy akcji protestacyjnej poparli sześć postulatów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w których zarysowane są propozycje działań dotyczących kluczowych dla przyszłości kraju zmian w systemie społeczno-gospodarczym naszego państwa. czytaj ...
Apel KSN
Apel KSN NSZZ "Solidarność" o udział w akcjach protestacyjnych w dniu 26 marca 2013
Uchwała nr 2/2013
Uchwała nr 2/2013
KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
z dnia7 marca 2013 r.

W związku z zapowiedzianym na dzień 26.03.2013 r. strajkiem przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ, WZZ Sierpień 80, ZZ Kontra) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego podejmuje następujące formy wsparcia strajku generalnego:

  • szeroka akcja informacyjna wśród pracowników na temat przyczyn i celu strajku generalnego oraz poważnych zagrożeń stojących przed naszym regionem (bezrobocie, upadek gospodarki, zubożenie społeczeństwa, brak perspektyw dla ludzi młodych);

  • informowanie studentów o celu i motywach strajku,

  • oflagowanie, oplakatowanie i rozdawanie ulotek,

  • udział w manifestacji w Katowicach przed Urzędem Wojewódzkim w dniu 26.03.2013 w godz. 9.00-10.00, a także w manifestacji przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu w godz. 9.00-10.00.

Komisja Zakładowa poinformuje Rektora i Dziekanów o wsparciu strajku generalnego w powyższych formach.
Przewodnicząca
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego

mgr Ewa Żurawska
Apel w związku ze strajkiem generalnym
Apel KZ NSZZ „Solidarność” UŚ

do pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego
w związku ze strajkiem generalnym na Śląsku we wtorek,
26 marca br., w godz. 6.00-10.00
Strajk generalny na Śląsku
26 marca w godzinach 6.00-10.00 odbędzie się solidarnościowy strajk generalny na Śląsku. Taką decyzję podjął Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy

(NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80) po fiasku rozmów 14 marca w Katowicach z delegacją rządową.

Jednocześnie MKPS zadeklarował gotowość zawieszenia akcji strajkowej, jeśli rząd wycofa się z niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy.

Związkowcy alarmują, że bezrobocie w woj. śląskim sięgnęło już 225 tys. osób, a duża część śląskich przedsiębiorstw ma zostać pozbawiona możliwości skorzystania z rządowej ustawy antykryzysowej. Związki nie zgadzają się też z wieloma zapisami rządowego projektu w tym zakresie.

Postulują wsparcie dla zakładów energochłonnych, dotkniętych wzrastającymi cenami prądu. Sprzeciwiają się niektórym rozwiązaniom dotyczącym bardziej elastycznego rozliczania czasu pracy.

Postulują likwidację NFZ i stworzenie systemu opieki opartego na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa Chorych. Domagają się zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
List KSN do MNiSW w sprawie podwyżek
List KSN do Profesor Barbary Kudryckiej w sprawie podwyżek.
Likwidacja bibliotek szkolnych
Szanowni Państwo,

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy decyzję Min. Boniego o likwidacji bibliotek szkolnych. Jest to kolejna decyzja pogarszająca sytuację uczniów i nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji zaczęło od zmniejszenia ilości godzin języka polskiego. Poloniści nie mają czasu na wprowadzenie treści podstawy programowej, a gdzie czas na utrwalenie wiadomości, na wyćwiczenie podstawowych umiejętności jak czytanie, pisanie i wypowiadanie się. To tak, jakby budować dom z cegieł bez zaprawy murarskiej - kwestia czasu jak się rozsypie. W zamian - na język obcy w danej klasie przeznacza się (praca w grupach - każda grupa kilka godzin tygodniowo). Polskie dzieci mają czytać, pisać, mówić po angielsku, niemiecku..., mając ogromne trudności z językiem ojczystym. W praktyce dzieci nie będą znały żadnego z tych języków.
Bez czytania ze zrozumieniem w języku ojczystym, nauka któregokolwiek przedmiotu nie jest możliwa, również nauka języków obcych.
Nauczyciele bibliotekarze wyrównują szanse słabszych dzieci między innymi poprzez indywidualną i grupową pracę z uczniami w zakresie ćwiczenia umiejętności czytania, służą informacją, uczą korzystania z różnych baz informatycznych, organizują konkursy czytelnictwa itp. Tej działalności nie zastąpią celebryci, którzy raz do roku będą czytać dzieciom.

Decyzja o likwidacji bibliotek szkolnych nie tylko pozbawia pracy kilkanaście tysięcy nauczycieli, ale pozbawia nauczycieli i uczniów warsztatu pracy, odbiera możliwość przeglądnięcia książek w wolnym czasie między lekcjami, niszczy wieloletni wysiłek włożony w wyposażenie i organizację bibliotek oraz kształcenie kadry.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o pomoc w walce nauczycieli zbierających podpisy pod petycją. W tej chwili brakuje jeszcze 10 000 podpisów do koniecznej liczby.

Mam nadzieję, że w naszym środowisku nie trzeba tłumaczyć znaczenia tej walki.

Poniżej podaję link do podpisów elektronicznych. Należy wpisać nazwisko, imię, adres mail, zawód oraz zaznaczyć oświadczenie i nacisnąć wysyłaj, nawet jak nie wypełnicie Państwo komentarza.

http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/poparcie.php
1 III - Narodowy Dzień Pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – Katowice, 1 marca 2013

Zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w tym roku po raz trzeci jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Jest także formą uczczenia bólu i cierpienia, jakich żołnierze drugiej konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Drogoń oraz Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok zapraszają do udziału w uroczystościach poświęconych „Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się 1 marca 2013 r. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Kościół Mariacki, plac Ks. Emila Szramka 1 w Katowicach). Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Wojewody Śląskiego dr. Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Krzysztofa Radwana.

Program uroczystości w kościele Mariackim:

11.00 – powitanie gości: dr Andrzej Drogoń, dyrektor oddziału IPN w Katowicach

11.10 – koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz z solistami (po raz pierwszy na Śląsku!)

12.00 - Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych

13.00 - prezentacja tomiku poezji o. Łukasza Buksy: „Trzydziestu trzech zapomnianych”, wiersze deklamują przedstawiciele kombatantów, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich

13.15 - Apel Poległych przed Kościołem Mariackim

13.45 - Otwarcie wystawy „Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

14.00 - spotkanie pokoleń: Kombatanci – młodzież, przy żołnierskiej grochówce

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza również do kina Światowid” w Katowicach (ul. 3 Maja 7) na przegląd filmów krótkometrażowych o Żołnierzach Wyklętych w artystycznej oprawie pieśni patriotycznych. Początek spotkania zaplanowano na godz. 15.00. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz kino Światowid”.

Z poważaniem

Monika Kobylańska
Asystent prasowy
IPN Katowice
Tel. 32 207 01 03
mail: monika.kobylanska@ipn.gov.pl
https://www.facebook.com/ipnkatowice
adres do korespondencji:
ul. Józefowska 102
40 – 145 Katowice

Informacje dot. obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowane przez katowicki IPN w 2013 r.


Przegląd filmów krótkometrażowych o Żołnierzach Wyklętych w artystycznej oprawie pieśni patriotycznych w Kinie Światowid – Katowice, 1 marca 2013

1 marca 2013 r. o godz. 15.00 zapraszamy do kina Światowid” w Katowicach (ul. 3 Maja 7) na przegląd filmów krótkometrażowych o Żołnierzach Wyklętych w artystycznej oprawie pieśni patriotycznych. Organizatorem wydarzenia jest Kino „Światowid” oraz oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
Grupy zorganizowane prosimy o rezerwację miejsc pod numerem tel.: 32 258 74 32.
Wstęp wolny!
List KSN do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia propozycje kolejnych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw zaledwie półtora roku po poprzedniej gruntownej i w wielu punktach błędnej – nie będziemy ukrywać naszego zdania – nowelizacji. Jeśli już dokonywać zmian, to należałoby skorygować liczne błędne regulacje znowelizowanej ustawy, a niektóre usunąć. KSN NSZZ „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone we wcześniejszych opiniach, że wszelkie nowelizacje ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego powinny być poprzedzone przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Ten postulat organizacje związkowe wielu uczelni oraz KSN zgłaszają od początku dyskusji wokół kolejnych wersji projektu zmian ustawy PSW. W opinii KSN NSZZ „Solidarność” zamiar wprowadzania kolejnej zasadniczej nowelizacji jest nieuzasadniony i szkodliwy.
...czytaj

Powstanie Styczniowe 150. rocznica

Mechanizmy finansowania badań naukowych w Polsce - czat
Mechanizmy finansowania badań naukowych w Polsce - czat z Przewodniczącym Rady NCN Prof. dr. hab. Michałem Karońskim

Biorąc pod uwagę olbrzymie zainteresowanie tematyką seminariów "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" Rada Młodych Naukowców we współpracy z Narodowym Centrum Nauki zaprasza na czat z Prof. dr hab. Michałem Karońskim, Przewodniczącym Rady NCN.
Podczas czatu Przewodniczący będzie odpowiadał na pytania związane z aktualnymi programami oferowanymi przez NCN.

Czat odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 (czwartek) w godzinach od 16:00-18:00, dostęp do niego można uzyskać poprzez poniższy link (będzie on aktywny dopiero w dniu, w którym odbywa się czat, logowanie dostępne będzie po wpisaniu imienia i adresu e-mail).

https://centrumelearninguagh.clickwebinar.pl/rada_mlodych_naukowcow

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Rada Młodych Naukowców

www.rmn.org.pl

Sprawy płacowe

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5. X. 2011 r. o wynagrodzeniach ...czytaj ...

zt dnia grudzień 11 2012 09:51:46 ·

 

Poparcie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

 Do pobrania (plik pdf) deklaracja poparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

zt dnia listopad 19 2012 17:52:01 ·

 

Stanowisko Regionu Dolny Śląsk

 

Stanowisko nr 10/2012 XXIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym czytaj ...

zt dnia listopad 16 2012 09:40:44 ·

 

Plenarne posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NOTATKA z posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 listopada 2012 roku o godz. 9.00 w sali 107 w MNiSzW. czytaj...

zt dnia listopad 15 2012 11:58:17 ·

 

Plakat inaugurayjny

 

CZY WIESZ, ŻE:

- Bez zapewnienia pracownikom godnych zarobków nie ma mowy o konkurencyjności naszej nauki i gospodarki.


Od siedmiu lat podstawa wynagrodzenia (tzw. kwota bazowa) dla pracowników uczelni publicznych nie zmieniła się i wynosi 1873 zł. W tym samym czasie kwota bazowa dla nauczycieli szkół wzrosła do 2717 zł – jest wyższa o 45%.

- W ciągu tych SIEDMIU lat od 2005 roku inflacja wyniosła ponad 30%, a nasze płace realne spadły o blisko 20%.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po wielokrotnie zgłaszanych postulatach płacowych Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i ZNP obiecuje w 2013 roku podwyżkę płac o około 9%, a do 2015 roku o 30%. Trudno nam wierzyć w te obietnice....czytaj

zt dnia październik 02 2012 08:23:47 ·

 

Marsz protestacyjny "Obudź się Polsko!"

 

NSZZ "Solidarność" zaprasza na Ogólnopolski Marsz Protestacyjny "Obudź się Polsko!
Warszawa 29 września
Plac Trzech Krzyży - godz. 12.00

zt dnia wrzesień 28 2012 19:42:34 ·

 

Zwolnienia adiunktów

 

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zwalniania pracowników na niektórych uczelniach czytaj ...

zt dnia wrzesień 12 2012 08:25:21 ·

 

Płace na uczelniach w 2013 r.

 

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem w sprawie interesującej ponad stutysięczną rzeszę pracowników uczelni wyższych. W dniu 5 września Ministerstwo Finansów przesłało do Komisji Trójstronnej projekt budżetu na rok 2013, w którym mamy następujące liczby: czytaj ...

zt dnia wrzesień 10 2012 14:43:54 ·

Apel Prezydium Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

Apel Prezydium Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie udziału w manifestacji 29 września
Prezydium Rady KSN NSZZ "Solidarność" apeluje o udział w manifestacji organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".
Koszty transportu pokrywają zarządy regionów. czytaj...

zt dnia wrzesień 10 2012 14:08:21 ·

 

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie akcji protestacyjnych przyjęte w Katowicach w dniu 16 czerwca 2012 r.

 

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie akcji protestacyjnych przyjęte w Katowicach w dniu 16 czerwca 2012 r.
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ "Solidarność" wzywa wszystkich członków i sympatyków Krajowej Sekcji Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" do aktywnego udziału w akcjach informacyjnych i protestacyjnych w okresie inauguracji roku akademickiego 2012/13. WZD upoważnia równocześnie Radę KSN do dokonania przeglądu sytuacji i zaostrzenia lub złagodzenia form protestu. czytaj...

zt dnia wrzesień 10 2012 13:57:34 ·

 

Kondycja uniwersytetów

 

Szanowni Państwo,
Warto przeczytać te 3 artykuły z Tygodnika Powszechnego, które traktują o kondycji uniwersytetów. Ponieważ ukazały się w lipcu, mogły przejść niezauważone, dlatego pozwalam sobie przesłać w tej formie. Może ktoś z Państwa dołączyłby swój głos do podjętej dyskusji?

Serdecznie pozdrawiam i życzę udanego odpoczynku wakacyjnego.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Ślaskiego

zt dnia sierpień 28 2012 21:43:12 ·

 

32 Rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

 

3 września pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy Kopalni Zofiówka zostanie odprawiona msza polowa pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca. Po mszy ok. godz. 19.00 złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. Serdecznie zapraszamy członków naszego związku na regionalne obchody 32 Rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.
Z Zarządu Regionu będzie organizowany transport chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 1327 lub email solidarn@us.edu.pl

Więcej informajcji:
http://solidarnosckatowice.pl/pl-PL/32_urodziny.html

zt dnia sierpień 27 2012 19:11:25 ·

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowni Państwo,
O niespójności regulacji prawnych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mówi Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do MNiSW w sprawie wygaśnięcia mianowania nauczyciela akademickiego z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (art.127 ust.2 P.s.w.), domagając się usunięcia mankamentów regulacji.

Poniżej opis wystąpienia oraz link do tekstu.

Adresat: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Sygnatura: RPO/709322/12/III/812.2 RZ

Data wystąpienia/sprawy: 2012-08-01

Opis:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji prawnej zawartej w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej, ze względu na osiągnięcie określonego wieku.

Rzecznik sygnalizuje w wystąpieniu, że ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wydłużająca wiek emerytalny ponad 65 rok życia, nie wprowadziła niezbędnych zmian w ustawie z dnia

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Przepis art. 127 ust.

2 ustawy o szkolnictwie wyższym przewiduje wygaśnięcie stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na uczelni publicznej z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on sześćdziesiąty piąty rok życia, a więc nie przystaje do obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. regulacji prawnej podwyższającej wiek emerytalny mężczyznom. Zawarta w przepisie art. 127 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym regulacja nasuwa dalsze wątpliwości konstytucyjne. Zdaniem Rzecznika brak jest racjonalnych argumentów przemawiających za koniecznością utrzymania zasady wygasania stosunków pracy z mianowanymi nauczycielami akademickimi tylko z powodu osiągnięcia określonego wieku. Potrzeba wydłużania okresu aktywności zawodowej powinna skłaniać do poszukiwania rozwiązań bardziej elastycznych.

Rozwiązanie to trudno uznać ponadto za zgodne z konstytucyjną zasadą równości, skoro przewiduje wygaśnięcie stosunku pracy z powodu wieku tylko w odniesieniu do mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości usunięcia powyższych mankamentów regulacji, zawartej w ustawie o szkolnictwie wyższym. Wystąpienie zostało skierowane do wiadomości Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii.


Treść wystąpienia:

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska

zt dnia sierpień 22 2012 19:15:14 ·

 

PKZP

 

Wybory do Zarządu
Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej15 maja 2012 r. o godz. 14.00 w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej poświęcone wyborom nowego Zarządu.

ZADBAJ O SWOJE OSZCZĘDNOŚCI,
PRZYJDŹ NA WYBORY !!!W przypadku braku wystarczającej liczby członków, następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.20 i obecni członkowie PKZP wybiorą nowy Zarząd.

zt dnia maj 12 2012 14:09:37 ·

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Nauki i Szkolnictwa

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Nauki i Szkolnictwa w dniu 28 marca 2012 r.

 

Do najważniejszych wyników spotkania można zaliczyć następujące ustalenia:
1/ Przedstawiciele Związków Zawodowych zostaną włączeni do Zespołu pracującego nad nowelizacją Prawa o Szkolnictwie Wyższym pod kierunkiem wiceminister Darii Nałęcz.
Zakończenie prac nad nowelizacją planowane jest do końca lipca.

2/ Do rządu zostanie skierowany dezyderat o zmianie przepisów dot. przetargów (ustawa o zamówieniach publicznych), wyłączające co najmniej w pewnym zakresie szkolnictwo wyższe i jednostki naukowe.

3/ Przekazano informację, że w przyszłym tygodniu będzie dotacja dla młodych pracowników na granty.

Podaję również link do transmisji z posiedzenia tej Komisji.
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=F5312D9E9ECC4A3CC12579C9003CE89E

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska

zt dnia marzec 29 2012 13:19:45 ·

 

WAŻNE dla środowiska sprawy

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Kol. Leszek Koszałka z Politechniki Wrocławskiej przygotowuje opinie dla KSN do dwóch Rozporządzeń Ministra.
Bardzo prosi o wszelkie uwagi i sugestie przekazane drogą
mailową na adres leszek.koszalka@pwr.wroc.pl do poniedzialku 26.03.
Treść Rozporządzeń jest dostępna w Internecie pod adresami::
PIERWSZE
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=17693
DRUGIE
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=17694

Można także każdą nasuwającą się sugestię przekazać na adres KZ lub do Ewy Żurawskiej : ezurawsk@bg.us.edu.pl
do poniedziałku 26.03 do godz. 13.00

to przekażę wspólną sugestię.
Bardzo proszę o włączenie się w te ważne dla środowiska sprawy, których nie można zrzucić na barki garstki osób.

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Ewa Żurawska

zt dnia marzec 25 2012 18:52:23 ·

 

Komunikaty

 

Komunikat
ws. projektu zmian w ustawie proponowanych przez KSN NSZZ „Solidarność”


Komunikat
ws. urlopów st. bibliotekarzy i kustoszy


Więcej informacji znajduje się w panelu Sprawy płacowe

zt dnia marzec 14 2012 20:58:29 ·

 

Zaproszenie

 

 

zt dnia marzec 06 2012 11:41:19 ·

 

Sprawy pracownicze - komunikaty

 

Komunikat 1
Obniżanie pensum pracownikom dydaktycznym w razie zmniejszenia się liczby studentów w grupie ćwiczeniowej
Komunikat 2.
Sprawa urlopów bibliotekarzy
Odpowiedź Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Więcej informacji znajduje się w panelu Sprawy płacowe

zt dnia luty 22 2012 12:15:48 ·

SIEDEMDZIESIĄTA ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

"Solidarność" pamięta

14 lutego 1942 r. z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej powstała Armia Krajowa, podlegająca polskiemu rządowi RP na uchodźstwie. W skład tej największej podziemnej armii w okupowanej Europie weszło ok. 200 organizacji. Jej komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki "Grot".

Jan Sarzyński, Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, przypomina w swoim artykule najważniejsze fakty związane z tą "największą i najlepiej zorganizowaną formacją wojskową na terenie okupowanej Europy".

... czytaj

zt dnia luty 17 2012 21:32:02 ·

 

Zaproszenie

 

Katowice, 14 lutego 2012 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zaprasza wszystkich zainteresowanych członków związku na seminarium prezentujące rozwiązania prawne projektów Indywidualnego i Zbiorowego Kodeksu Pracy, przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Prelegentami będzie dwóch członków Komisji Kodyfikacyjnej - prof. Michał Seweryński i prof. Jan Wojtyła.

 

Seminarium odbędzie się 18.02.2012 r. w godz. od 9.30 do 13.00 w siedzibie Zarządu Regionu w Katowicach przy ul. Floriana 7, w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego.NSZZ "Solidarność"
Region Śląsko-Dąbrowski
Zarząd Regionu
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
tel: centrala 32 353 84 25; fax 32 253 78 00
e-mail: region@solidarnosckatowice.pl
www.solidarnosckatowice.pl
NIP: 634-21-97-569
REGON: 271778531
KRS 0000059630 Dz. I rubr. 3, poz. 22

zt dnia luty 15 2012 08:58:06 ·

 

Noworoczne spotkanie

 

Fotoreportaż

zt dnia styczeń 27 2012 14:26:21 ·

 

Referendum w sprawie wieku emerytalnego

 

 


Wszyscy, którzy nie zgadzają się na wydłużenie wieku emerytalnego i chcą w tej sprawie ogólnokrajowego referendum, mogą pobrać formularz i wysłać go do końca stycznia br. do KZ NSZZ Solidarność, ul. Szkolna 7, pok. 17, 40-007 Katowice.

zt dnia styczeń 20 2012 14:55:22 ·

 

Ostateczny projekt Statutu UŚ

 

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę o zapoznanie się z ostatecznym projektem Statutu, który w najbliższych dniach zostanie zatwierdzony przez Stenat UŚ.
Ewentualne uwagi proszę pilnie przesłać do sekretariatu KZ. solidarn@us.edu.pl
Pozdrawiam
Ewa Żurawska
NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego

zt dnia styczeń 05 2012 10:11:37 ·

 

 

Stanowiska i uchwały KSN

 

Szanowne Kolezanki i Koledzy!
Krajowy Obywatelski Komitet Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego i Wydarzen Grudnia 1981 zaprasza na uroczysty koncert poświęcony pamieci ofiar stanu wojennego.

13 grudnia 2011, godz. 17,30
Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach


W programie:
Ludvig van Beethoven - III Symfonia Eroica
Wojciech Kilar - Exodus
wstep wolny
Po koncercie rozpocznie sie Msza sw. w intencji Ojczyzny i wszystkich ofiar
stanu wojennego.

Pozdrawiam
Ewa Zurawska
NSZZ "Solidarnosc"
Uniwersytetu Slaskiego
W załączeniu

Stanowiska i ważne uchwały Rady KSN (pliki do pobrania)

zt dnia grudzień 13 2011 15:33:39 ·

 

Zaproszenie

 

Koleżanki i Koledzy!

Centralne obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbędą się w tym roku w naszym regionie.
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego.
Pokażmy, że nie zapominamy o historii swojego Związku. Szczególnie ważny będzie nasz udział w uroczystościach pod kopalnią „Wujek”, która jest symbolem oporu robotników wobec wprowadzenia stanu wojennego.
Poniższy program zawiera wykaz najważniejszych uroczystości.

Region Śląsko-Dąbrowski
13.XII.2011
13.00 - msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego, kościół pw. św. Jadwigi w Zabrzu
14.00 - złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ Solidarność
14.30 - spotkanie opłatkowe byłych internowanych i zaproszonych gości, Zabrze, ul. Floriana
17.30 - koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach. Po koncercie msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich ofiar stanu wojennego
15.XII. 2011
15.30 – konferencja w 30. rocznicę stanu wojennego na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach (ul. Akademicka 16, Wydz. AEiI, aula E)
16.XII.2011
13.00 – sesja historyczna „Drogi do wolności” – „Solidarność” Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, CSK, Ligota, ul. Medyków 14
16.00 - msza święta w intencji Ojczyzny i poległych górników z Wujka, kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Piękna 8, Katowice
17.30 - przemarsz pod Pomnik-Krzyż
18.00 - uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem, Plac NSZZ Solidarność przy kopalni Wujek
18.30 - plenerowe widowisko multimedialne na Placu NSZZ Solidarność
17.XII.2011
17.30 - koncert pt. "Droga do wolności", hala Spodek w Katowicach. Udział w koncercie wezmą min. Muniek, Staszczyk i T.Love, Maciej Maleńczuk, Shakin Dudi, Paweł Kukiz, zespół Luxtorpeda, Lombard, Habakuk i Brygada Kryzys.

Bilety na koncert w Spodku będą kosztowały do 10 zł.
Zainteresowanych zakupem biletów na koncert, proszę o kontakt z biurem NSZZ „Solidarność” solidarn@us.edu.pl lub 32 359 1327 do 14 listopada.

 

 

zt dnia grudzień 08 2011 13:40:12 ·

 

Uwagi do statutu

 

Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego do projektu statutu Uniwersytetu Śląskiego

zt dnia listopad 16 2011 12:10:44 ·

 

Apel do Prezydenta RP o wznowienie śledztwa

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność’ w 20. rocznicę śmierci prof. Waleriana Pańki wystąpiła z apelem do Prezydenta RP o wznowienie śledztwa w sprawie Jego tragicznej i niewyjaśnionej śmierci . Apel ten poparli uczestnicy VII Ogólnopolskiego Związkowego Forum Uniwersytetów NSZZ „Solidarność” na spotkaniu w dniu 23 września br.

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na apel

zt dnia listopad 10 2011 11:58:05 ·

 

Ważny komunikat

 

Drodzy Państwo!
Z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność' odbyło się spotkanie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To próba porozumienia się w ważnych sprawach dla pracowników uczelni wyższych, min. w kwestii wynagrodzeń, których wysokość budzi ostry sprzeciw środowiska.
Następne takie spotkanie odbędzie się 3 listopada w Politechnice Warszawskiej. Związek bardzo liczy na wspólpracę z KRASP w rozwiązywaniu problemów uczelni.
O przebiegu spotkania poinformujemy w następnym komunikacie.

Serdeczności i solidarności życzy Ewa Żurawska

Komunikat ze spotkania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność“

zt dnia październik 27 2011 08:49:27 ·

 

Ważne informacje Krajowej Sekcji Nauki

 

Ważne informacje Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarnosc" na inauguracje roku akademickiego 2011/12, związane z reformą szkolnictwa wyższego

Dla prasy -finansowanie, ustawa
Dla prasy - PUZP
Dla prasy - wolność słowa
List otwarty - Kurier
Ulotka 1 inauguracja 2011
Ulotka 2 inauguracja 2011

zt dnia październik 12 2011 11:04:23 ·

20 rocznica śmierci prof. Waleriana Panki

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność’ w 20. rocznicę śmierci prof. Waleriana Pańki wystąpiła z apelem do Prezydenta RP o wznowienie śledztwa w sprawie Jego tragicznej i niewyjaśnionej śmierci . Apel ten poparli uczestnicy VII Ogólnopolskiego Związkowego Forum Uniwersytetów NSZZ „Solidarność” na spotkaniu w dniu 23 września br.

Mamy nadzieję, że nasze środowisko, któremu znana i bliska jest osoba Profesora przyłączy się do naszego apelu, składając podpis pod jego treścią (listy w załączeniu). Podpisane listy należy przekazać Komisji Zakładowej (drogą mailową lub pocztą UŚ do 15 października br.)

Równocześnie informujemy, że w Archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach będzie odprawiona msza św. 7 października o godz. 18,00 w 20. rocznicę śmierci śp. prof. Waleriana Pańki.

zt dnia październik 05 2011 20:40:34 ·

 

Inauguracja

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Rozpoczynamy rok akademicki pod rządami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, o której informowaliśmy na bieżąco, walcząc o jej nowelizację z powodu zapisów ograniczających niezależność środowiska akademickiego, środowiska naukowego, obniżających status prawny nauczycieli akademickich, a nie realizujących nawet minimum nakładów na naukę. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" będzie konsekwentnie walczyć o:
1. Zwiększenie nakładów na naukę i prace rozwojowe. W Polsce wynoszą one około 30 euro rocznie na 1 mieszkańca. Średnia w UE jest 5 razy większa, a w Szwecji 10 razy. W Czechach, które są właściwym krajem odniesienia, jest to ok. 100 euro rocznie na mieszkańca.

2. Poparcie dla naszego projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło jego procedowania. PUZP jest jedyną możliwością uzyskania znaczacych podwyżek wynagrodzeń. Obecne propozycje ministerialne są w zasadzie nieistotne - zmiana dolnych stawek w tzw. taryfikatorze płac wpłynie na wynagrodzenie jedynie najmniej zarabiających, i to w niewielkim stopniu - 2% w przyszłym roku i po 9% rocznie przez 3 następne lata. Jest to niewiele ponad faktyczny i projektowany poziom inflacji w latach 2007 -2015.

3. Protest przeciw cenzurze w mediach. Dowodem na jej istnienie jest chociażby odmowa druku naszego ogłoszenia w prasie białostockiej (ogłoszenie w załączeniu).

Życząc Wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim, apeluję o większe zainteresowanie się naszymi działaniami na rzecz poprawy losu pracowników uczelni wyższych, czyli nas wszystkich Z wyrazami serdeczności i solidarności
Ewa Żurawska

zt dnia październik 05 2011 20:11:00 ·

 

VII Ogólnopolskie Forum Uniwersyteckie

 

Uniwersytecka "Solidarność" jest w tym roku organizatorem VII Ogólnopolskiego Forum Uniwersytetów NSZZ "Solidarność", w ramach którego w dniu 23 września br. odbędzie sie debata pt. "Przemyśleć solidarność/ "Solidarność".

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w debacie

zt dnia wrzesień 21 2011 10:26:15 ·

 

Apel ws inauguracji

 

Apel w sprawie inauguracji roku akademickiego 2011/2012

zt dnia wrzesień 14 2011 08:07:21 · Czytaj więcej · 1003 czytań ·

 

Apel KSN ws. wyborów parlamentarnych

 

APEL nr 12/11 ws. wyborów parlamentarnych

W 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania naszego Związku – wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania wolności, ale były też walką o godność ludzi pracy – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku o korzystanie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich poprzez udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

 

Udział w nich jest nie tylko naszym prawem, ale nade wszystko – obowiązkiem. Tylko w ten sposób możemy właściwie zagospodarować naszą wolność.

 

Apelujemy o wybór osób, które swoją dotychczasową postawą gwarantującą uczciwą służbę publiczną i deklarują działanie na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego. Wybierzmy ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.


Gdańsk, 24 sierpnia 2011 r.
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

zt dnia wrzesień 06 2011 09:10:46 ·

 

Pismo KSN do minister Barbary Kudryckiej

 

KSN proponuje negocjacje w sprawie PUZP, czyli Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy...więcej

zt dnia sierpień 29 2011 09:55:04 ·

 

Bądźmy razem w tych ważnych dniach

 

Komunikat przewodniczącego Komisji Krajowej w sprawie obchodów 31 rocznicy Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność". ...więcej

zt dnia sierpień 17 2011 14:01:17 ·

 

Informacja o działaniach na rzecz odzyskania prawa do dłuższego urlopu dla bibliotekarzy

 

Ponieważ zdaniem radcy prawnego oraz Biura Spraw Osobowych UŚ – obecne przepisy nie pozwalają na podjęcie przez władze uczelni decyzji o przywróceniu 36-dniowego urlopu dla st. bibliotekarzy i kustoszy zatrudnionych na podstawie mianowania, Komisja Zakładowa wystosowała wniosek o podjęcie czynności do Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając że nieprawidłowa interpretacja przepisów ustaw doprowadziła do naruszenia praw nabytych st. bibliotekarzy i kustoszy (KZ/US/16/11 z 24.05.2011).

 

Komisja Zakładowa uznała, że problem ten wymaga systemowego rozwiązania, a nie indywidualnych rozpraw w sądzie. Wyrok w sprawie kustosza z Politechniki Warszawskiej na razie nie rozwiązuje problemu innych bibliotekarzy tej uczelni, gdyż nadal oczekują na decyzję Pana Rektora.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o opinię w tej sprawie do Ministerstwa, przekazując argumenty skarżących (pismo RPO-647605-I/10/KJ z 14.06.2011). Wyjaśnienia Ministerstwa (MNiSW-DNS-WRK-619-/6832-1/ZM/11 z 30.062011) są kontynuacją poglądu, że w ustawie z 2005 r. chodzi o powiązanie zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego z rodzajem wykonywanej pracy (nauczyciel akademicki), a nie podstawą prawną zatrudnienia (mianowanie), która ma decydujące znaczenie.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił (RPO 647 605/10 z 11.07 2011) do Sądu Okręgowego w Warszawie o nadesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem, podkreślając jednocześnie, że zajęcie stanowiska będzie możliwe po otrzymaniu tego wyroku.

 

Komisja Zakładowa napisała kolejne pismo do RPO(KZ/US/18/11 z 30.07.2011), wskazując na pilną konieczność rozwiązania tego problemu dla wszystkich bibliotekarzy w kraju.

zt dnia sierpień 17 2011 08:45:54 ·

 

Rozsądny projekt "Solidarności" ws. podwyższenia płacy minimalnej do 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

 

Pod apelem „Solidarności” i obywatelskim projektem ustawy ws. podwyższenia płacy minimalnej do 50 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej podpisało się 300 000 obywateli (w tym 265 pracowników UŚ). Projekt został złożony w Sejmie i zyskał uznanie klubów parlamentarnych.

 

Od 25 lipca przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda spotykał się z przewodniczącymi klubów parlamentarnych, aby namawiać ich do poparcia projektu ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. Oprócz projektu ustawy każdy z szefów klubów otrzymał list z apelem o poparcie tej inicjatywy.

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ dziękuje wszystkim członkom, którzy aktywnie włączyli się w działania na rzecz tej inicjatywy, ważnej dla wielu polskich rodzin.

zt dnia sierpień 17 2011 08:42:58 ·

 

Konferencja prasowa 25 lipca br.

 

Informacja o przebiegu konferencji prasowej KSN z dnia 25 lipca br
(przed spotkaniem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Krajowa Sekcja Nauki skierowała do mediów zaproszenie na konferencje prasową, na temat najważniejszych zapisów naszego projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego, które mają zapobiec niektórym wadliwym decyzjom obecnej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

 

Z przykrością stwierdzamy, że notki */ które na temat tych rozmów znalazły się dotychczas w mediach ograniczają się głównie do jednego problemu – wniosku o podwyższeniu wynagrodzeń nauczycieli akademickich.

...czytaj

zt dnia sierpień 09 2011 21:53:10 ·

 

MANIFESTACJA 30 CZERWCA

 

Apeluję do Was o masowy udział w manifestacji organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w dniu 30 czerwca br. w Warszawie. Manifestacja odbędzie się pod hasłem walki z biedą. Hasło to części naszego środowiska wydaje się nietrafione - niesłusznie, bo bieda jest problemem dla wielu grup polskiego społeczeństwa a dotyka też dużej części środowiska nauki i szkolnictwa wyższego, zwłaszcza naszych młodszych kolegów. ...więcej

zt dnia czerwiec 26 2011 18:04:29 ·

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Szanowni!
SiS KK NSZZ "Solidarność" 13 czerwca br. podał wiadomość o przygotowywanym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w związku z ustawą o szkolnictwie wyższym.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska

zt dnia czerwiec 18 2011 14:16:32 ·

 

prof. dr hab. Edward Malec

 

Jak nie należy reformować szkolnictwa wyższego – krytyczny rozbiór ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw AD 2011.

zt dnia czerwiec 10 2011 12:22:19 ·

 

Konferencja pt. "Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich..."

 

Konferencja pt. „Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich…” w 70. rocznicę mordu dokonanego na lwowskich profesorach

zt dnia maj 20 2011 09:01:20 ·

 

Program działania

 

Program działania KSN od maja 2011 r. do końca października 2011 roku. Rekomendacje Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” dla Rady KSN.

zt dnia maj 18 2011 14:36:09 ·

 

Manifestacja

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!


Zapewne wszyscy już wiedzą, że 25.05.2011 we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce odbędą się manifestacje, natomiast 30.06.2011 nasz Związek organizuje duży protest w Warszawie. Proszę o aktywny udział naszego środowiska w tych manifestacjach pod naszymi hasłami: żądaniami wzrostu płac, wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe oraz usunięcia złych zapisów z uchwalonej niedawno nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i in. ustaw. Pokażmy naszą siłę we wspólnym publicznym wystąpieniu.
Podpisujmy również deklaracje poparcia zmiany ustawy o płacy minimalnej celem jej znaczącego podniesienia. Bądźmy solidarni!

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Edward MALECKatowice, dnia 13 maja 2011 r
Szanowni Koledzy!
Zacytowany powyżej komunikat pojawił się na stronie internetowej Krajowej Sekcji Nauki (KSN Online). W związku z zawartymi w nim informacjami proszę podjęcie następujących działań:

  • udział w akcji zbierania podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o płacy minimalnej. Wypełnione formularze należy zbiorczo odsyłać (najlepiej w terminie do dnia 10.06.2011) pod adres :
   Sekretariat Zarządu Regionu "Solidarność"
   Kol. Justyna LATOS
   ul. Floriana 7
   40-286 KATOWICE
   Więcej informacji: formularz, tekst projektu, znajdą Państwo na KSN Online: www.solidarnosc.org.pl/~ksn/ w dziale Aktualności.
   Bezpośredni dostęp do ww. dokumentów poprzez odsyłacze:
   www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/druk_poparcia-wykaz_obywateli.doc
   www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/projekt_nowelizacji_ustawy.doc

 

  • śledzenie komunikatów dotyczących organizowanej manifestacji na: http://solidarnosckatowice.pl Jednocześnie informuję , że
   dojazdy do Katowic będą refundowane z funduszu strajkowego.

 

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego


Ewa Żurawska

zt dnia maj 13 2011 13:27:09 ·

 

Postulaty płacowe

 

Postulaty-żądania wypracowane na Komisji ds. Płac.


Wobec braku od 2005 roku poprawy wynagrodzeń pracowników szkół wyższych i PAN oraz zniesienia w art. 151, w ust. 1, w pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym , …. z dnia 18 marca 2011roku, określenia wysokości maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, a także wobec wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o ponad 40%, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące żądania:

  1. ustalenie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego finansowanego z budżetu państwa z tzw. dotacji dydaktycznej stacjonarnej, w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, wskaźnikowo w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej według załączonej tabeli;
  2. wprowadzenia 3-letniego planu (2012 – 2014) równomiernej poprawy wynagrodzeń według załączonej propozycji;
  3. blokada maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego finansowanego z budżetu państwa z tzw. dotacji dydaktycznej stacjonarnej, w odniesieniu do poszczególnych stanowisk według załączonej tabeli;
  4. zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe (dotacji dydaktycznej stacjonarnej), o kwotę wynikająca z pkt. 2 na poprawę wynagrodzeń w latach 2012 - 2014; oczekujemy, że Rektorzy (Ministerstwo) wystapią do MNiSzW (ministerstwa Finansów) o potrzebne kwoty;
  5. zachowanie relacji w grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi) 3:2:1:1 przeciętnego wynagrodzenia w ramach etatu (finansowanego z budżetu państwa w tzw. dotacji stacjonarnej dydaktycznej), w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które to zasady ukształtowane zostały w latach 2001-2005.
  6. określania przez poszczególne uczelnie, jakie części wynagrodzenia zasadniczego pokrywane są z dotacji dydaktycznej stacjonarnej, a jakie z innych źródeł.

 

zt dnia kwiecień 14 2011 21:45:38 ·

 

Ustawa podpisana

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
Poniżej link do artykułu na ten temat, który ukazał się wczoraj w Rzeczpospolitej
czytaj

zt dnia kwiecień 06 2011 10:03:10 ·

 

Referendum

 

Dlaczego nie podoba nam się rządowa ustawa o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw ?
...czytaj

zt dnia kwiecień 05 2011 13:15:12 ·

 

Pamiętamy

 

zt dnia kwiecień 05 2011 13:00:00 ·

 

Wspomnienia

 

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

Komisja Zakładowa od wielu lat zbiera materiały na temat historii NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego. Do tej pory ukazały się nasze artykuły na ten temat w Gazecie Uniwersyteckiej. Materiały przez nas zebrane posłużyły także wspomnieniu tej części historii UŚ w monografii z okazji 40. lecia powstania Uniwersytetu.

 

W bieżącym roku zamierzamy przy współpracy z katowickim oddziałem IPN wydać publikację dotyczącą lat 1980 – 1989...

 

Uważamy, że poza przypomnieniem pewnych faktów historycznych ważną częścią monografii powinny być wspomnienia przeżyć oraz przemyślenia uczestników wydarzeń lat 80. na temat „Moja Solidarność”.

 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na nasz apel do końca maja 2011 r.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie przygotowanego materiału (do 10 stron), najlepiej w formie elektronicznej, na nasz adres: solidarn@us.edu.pl

 

Wydaje się nam, że bieżący rok – 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – to bardzo dobry moment na podjęcie wysiłku przygotowania i wydania publikacji o historii „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego. Nie byłaby ona jednak pełna bez osobistych wspomnień uczestników tych wydarzeń.

 

Łączę wyrazy szacunku
Przewodnicząca
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego

mgr Ewa Żurawska

zt dnia kwiecień 01 2011 19:02:56 ·

 

Profesor Malec o ustawie

 

Wywiad z przewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, prof. Edwardem Malcem, na temat nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w NASZYM DZIENNIKU

zt dnia marzec 31 2011 12:36:22 ·

KOMUNIKAT o zmianie ustawy

Komunikat


o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r.W załączeniu przedstawiamy ujednolicony tekst działu pracowniczego oraz przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 18 marca 2011 roku. Ten dział jest dla nas najważniejszy.
Całą ustawę, tekst jednolity lub ujednolicony przekażemy we właściwym czasie tj. po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i opublikowaniu w dzienniku urzędowym.

Z art. 38 wynika, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku z wyjątkiem powołanych przepisów wymienionych w punktach 1), 2), 3), 4, 5).
Z postanowień art. 38 :
Pkt. 1) art. 1 punkt 106 tj. art. 151 dotyczący wynagrodzeń, brak górnych widełek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku,

pkt . 5) przepisu art. 1 pkt 92 czyli art. 120, dotyczący zatrudnienia
adiunktów i asystentów wchodzi w życie 1 października 2013 roku.

zt dnia marzec 29 2011 13:42:24 ·

 

Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ "Solidarność"

 

Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ „Solidarność”
z dnia 16 marca 2011 r.

 

12 marca odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych zrzeszonych w Sekcji.

 

Przewodniczący KSN, prof. Edward Malec, dokonał oceny prac parlamentarnych nad Ustawą i stosownych działań KSN. Podsumowaniem pracy Senatu RP było stwierdzenie o sprzeczności senackich poprawek z Konstytucją RP, gdyż naruszają prawa nabyte pracowników. Stanowią one odstępstwo od kompromisowych zapisów wypracowanych podczas długotrwałych obrad w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zatwierdzonych przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.

 

Przewodniczący KSN zwracał się prośbą do Posłów RP o odrzucenie dwu spośród poprawek przyjętych przez Senat RP, ale niestety Sejm podtrzymał stanowisko Senatu.

 

W związku z powyższym zostały podjęte stosowne stanowisko i uchwała w sprawie dalszego postępowania z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku, zaczynając od wystąpienia do Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, sporu zbiorowego z Rządem RP, a w razie niepowodzenia mediacji przeprowadzenia referendum strajkowego.

 

W załączeniu stanowiska i uchwała KSN i KK NSZZ "Solidarność".

zt dnia marzec 17 2011 21:33:45 ·

 

Stanowisko KK w sprawie ustawy - O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Stanowisko KK
w sprawie ustawy - O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki -
uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r.

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" uważa, że uchwalony projekt ustawy O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wprowadza rozwiązania szkodliwe dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Utrwalając istniejące nieprawidłowości, prowadzi do destabilizacji zatrudnienia (art. 118 i 132). Umożliwia zwalnianie nawet pracowników mianowanych już po jednokrotnej ocenie negatywnej. Ustawa odbiera prawa nabyte (art. 120 oraz przepisy przejściowe art. 22 i 37).

 

Dotychczasowy status pracowników naukowych gwarantował niezależność od wpływów politycznych i dawał możliwość swobodnej pracy naukowej. Znowelizowana ustawy zmienia ten stan rzeczy. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uważa, że wbrew intencjom ustawodawcy nastąpi obniżenie poziomu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Poziom wynagrodzeń pracowników akademickich stanowi barierę dla rozwoju polskiej nauki, w szczególności zatrudniania w uczelniach najzdolniejszych absolwentów. Ponadto aktualny system płacowy ogranicza możliwości zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników niebędących nauczycielami akademickimi niezbędnej do profesjonalnego zarządzania uczelniami i efektywnego prowadzenia badań.

 

Dlatego KK domaga się przede wszystkim zwiększenia tych nakładów.

zt dnia marzec 16 2011 12:24:26 ·

 

Stanowisko KSN NSZZ "Solidarność" z dnia 12 marca 2011 r.

 

Stanowisko
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
z dnia 12 marca 2011 r.
w sprawie poprawy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz respektowania praw nabytych nauczycieli akademickich.

 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec niskich nakładów budżetowych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w roku 2011 i braku woli ich zwiększenia w roku 2012 . Nakłady budżetowe na naukę i szkolnictwo wyższe należą do najniższych w Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że nie da się budować innowacyjnej gospodarki ani osiągnąć postępu cywilizacyjnego, materialnego i kulturowego Polski bez znacznego zwiększenia wydatków budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe.

 

KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że niezbędne jest zagwarantowanie środków finansowych w budżecie państwa na powrót do koncepcji ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym i PAN wg zasad ukształtowanych w latach 2001-2005. Określały one przeciętne wynagrodzenia finansowane z tzw. dotacji stacjonarnej dydaktycznej w poszczególnych grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie relacji 3:2:1,25:1,25 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” w obecnym kształcie zawiera rozwiązania szkodliwe. Wiele przyjętych zapisów utrwala istniejące nieprawidłowości. Ustawa narusza swobody akademickie i odbiera prawa nabyte. W ustawie zabrakło zapisu gwarantującego wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe. Reformie nie będzie sprzyjać destabilizacja zatrudnienia kadry naukowej i wymuszanie jej mobilności bez znaczących bodźców finansowych. Dotychczasowy status pracowników naukowych potencjalnie dawał niezależność od wpływów politycznych i możliwość swobodnej pracy naukowej. Znowelizowana ustawa zmienia ten stan rzeczy, praktycznie znosząc mianowanie i umożliwiając łatwe zwalniania nawet profesorów tytularnych. Szczególnie pogarsza się status młodych pracowników - wbrew deklaracjom twórców zmian - w myśl projektowanej ustawy nakłada się na nich nowe wymagania i obowiązki, zwiększa poczucie zagrożenia i utrudnia start życiowy. Ponadto nadal nieznane są szczegółowe zapisy rozporządzeń wykonawczych, zwłaszcza odnoszące się do procedury habilitacyjnej, co zwiększa niepewność w kształtowaniu kariery naukowej młodych pracowników nauki.

 

KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że potrzebna jest mobilizacja środowisk uczelnianych do czynnego działania, do publicznego wyrażenia swojego protestu wobec niskich płac, ograniczania wolności akademickich i odbierania praw nabytych. W tej sytuacji konieczne jest wszczęcie sporu zbiorowego z rządem RP.

 

Domagamy się zagwarantowania środków finansowych w budżecie państwa na powrót do koncepcji ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym, poszanowania praw nabytych, niezależności statusu pracowników uczelni od wpływów politycznych, możliwości swobodnej pracy naukowej i prawa do wolnej, otwartej i bezpłatnej edukacji dla wszystkich.

zt dnia marzec 16 2011 12:08:48 ·

 

Uchwała nr 1 Rady KSN

 

Uchwała nr 1
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Wrocław, dnia 12 marca 2011 rokuw sprawie dalszego postępowania nad ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Rady po przyjęciu przez Sejm RP ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw do podjęcia następujących działań:

§ 1


Wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o niepodpisywanie powołanej ustawy.

§ 2


W przypadku oddalenia wniosku przez Prezydenta RP wszcząć procedurę skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności podpisanej przez Prezydenta RP w/w ustawy z Konstytucją RP.

§3


Wszczęcie sporu zbiorowego z Rządem RP w sprawie poprawy wynagrodzeń w relacji do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W razie niepowodzenia mediacji, należy przygotować się do przeprowadzenia referendum strajkowego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

zt dnia marzec 16 2011 11:52:13 ·

 

Polskie Radio Katowice - Kawa na ławę

 

W związku z projektem nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego został zaproszony 2 marca 2011 do Radia Katowice, do programu "Kawa na ławę", dr Antoni Winiarski.

Nagranie można odsłuchać

zt dnia marzec 05 2011 18:38:15 ·

 

Prace nad ustawą

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki, prof. Edward Malec zachęca wszystkich do wejścia na stronę Salon 24 i śledzić sondaż na temat ustawy oraz wziąć udział w głosowaniu. W tej chwili 71% wyraża niewiarę w dobre skutki ustawy jeśli chodzi o poziom kształcenia.
W załączeniu informacje PAP o przebiegu prac nad ustawą w Senacie.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym…” w Senacie RP


Senacka komisja obradowała 28 lutego br.
Ponad 100 poprawek do ustaw reformujących szkolnictwo wyższe
zaproponowała senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Senatorowie
omawiali w poniedziałek rządowy projekt nowelizacji. Ustawą i
poprawkami do niej Senat ma zająć się w środę(2 marca) i w czwartek (3 marca).

Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zakłada
m.in. wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów. Tylko najlepsi
studenci byliby, w myśl nowych przepisów, zwolnieni z tej opłaty.

Inną ze zmian, które wprowadza nowelizacja, jest ograniczenie tzw.
wieloetatowości. Jeśli ustawa wejdzie w życie, wykładowcy zatrudnieni
na uczelniach publicznych będą mogli pracować na etacie tylko w jednej
jeszcze placówce naukowej lub akademickiej, a i na to będą musieli
uzyskać zgodę rektora.

Na poniedziałkowym posiedzeniu senatorowie przyjęli głównie poprawki
redakcyjne i legislacyjne, precyzujące poszczególne przepisy ustawy.
Debatowali jednak i głosowali także nad kilkunastoma innymi
poprawkami. Większość z nich dotyczyła praw pracowników uczelni.

Uchwalenie jednej z tych poprawek wzbudziło sprzeciw związków
zawodowych. Poprawka dotyczyła przepisu ograniczającego okres
zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta do ośmiu lat. Według
rządowego projektu, przez ten czas pracownik musiałby zrobić doktorat
(asystent) lub habilitację (adiunkt), a jeśli nie zrobiłby tego,
straciłby stanowisko.

Podczas prac w Sejmie posłowie przyjęli poprawkę do ustawy,
pozwalającej zachować dotychczasowe zasady zatrudnienia osobom, które
już są asystentami lub adiunktami. Teraz, poprzez przyjęcie poprawki,
senatorowie przywrócili rządowy zapis, że do tego ośmioletniego okresu
wliczają się już lata przepracowane na stanowisku adiunkta lub
asystenta przed wejściem w życie ustawy.

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" w przekazanym PAP oświadczeniu
napisali, że jeśli ustawa zostanie uchwalona w takim brzmieniu, to
niektórzy adiunkci mogą w październiku 2011 r. zostać postawieni przed
koniecznością habilitowania się w ciągu dwóch lat (bo tyle czasu minie
od wejścia w życie ustawy do momentu, kiedy zacznie obowiązywać ten
konkretny przepis), albo stracą stanowisko. "Jest to ewidentne
pogwałcenie praw nabytych" - ocenili związkowcy.

Natomiast inną poprawkę związek pochwalił. Wśród przepisów
zmieniających niektóre inne ustawy, powiązane ze szkolnictwem wyższym,
znalazła się nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mówiąca, że
pensje pracowników PAN określi rozporządzeniem minister nauki "na
zasadach określonych (...) w ustawie (...) Prawo o szkolnictwie
wyższym".

Obecnie obowiązująca ustawa o PAN pozwala ustalać wysokość wynagrodzeń
indywidualnie w każdym z instytutów, w ramach układów zbiorowych,
przez co, zdaniem związkowców, pensje naukowców zatrudnionych w PAN są
niższe niż równych im stopniem naukowym wykładowców akademickich.

Senatorowie przychylili się również do głosów przedstawicieli
studentów, którzy wskazywali, że absolwenci studiów licencjackich
tracą status studenta na kilka miesięcy zanim rozpoczną studia
magisterskie. Przez to np. w wakacje pomiędzy studiami pierwszego a
drugiego stopnia nie mogą korzystać z ulgowych biletów. Senatorowie
przyjęli poprawkę, w myśl której absolwenci studiów licencjackich będą
ze zniżek korzystać przez kilka miesięcy po ukończeniu studiów. ULA

PAP - Nauka w Polsce

zt dnia marzec 05 2011 12:34:45 ·

 

APEL Prezydium KK

 

Apel
Prezydium KK
nr 48/11
ws. ustawy o zmianie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" uchwalonej przez Sejm dnia 4 lutego 2011 r.

zt dnia marzec 04 2011 15:16:12 ·

 

Sprawozdanie z przebiegu pikiety

 

Sprawozdanie z przebiegu pikiety Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed Senatem RP w dniu 2 marca 2011 r.

 

2 marca 2011 r. odbyła się pikieta Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed gmachem Senatu RP. Była ona reakcją na niekorzystne zapisy w nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym…”. Projekt ustawy, przegłosowany wcześniej w Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, został przekazany do komisji senackiej, która 28 lutego obradowała w tej sprawie, dając nadzieję na reakcję w kwestii poprawek wnoszonych wcześniej przez „Solidarność”.

 

W pikiecie uczestniczyli przedstawiciele uczelni krakowskich, śląskich, poznańskich, gdańskich, lubelskich, wrocławskich i warszawskich oraz pracownicy instytutów PAN, a także przedstawiciele ZNP. Liczbę uczestników wynosiła około 150 - 200 osób.


Wśród zebranych pojawili się także posłowie – Ryszard Terlecki i Artur Górski.

Podczas pikiety wystąpił Ryszard Proksa (szef Sekretariatu Nauki i Oświaty) z apelem Prezydium Komisji Krajowej "S" do Parlamentu RP w sprawie odrzucenia niekorzystnych zapisów w nowelizacji ustawy.
Był to z pewnością najważniejszy akcent pikiety, starannie przemilczany przez media;

Przemawiali także:
Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego;
Teresa Włodarczyk, przewodnicząca „Solidarności” PAN,
Janusz Rak, szef akademickiej ZNP,

Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność", z mocnym wezwaniem do odrzucenia ustawy.
Przedstawiciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Adamczyk;
Reprezentant Demokratycznego Zrzeszenia Studentów, Lapski.

Potem nastąpiła część artystyczna. Wystąpił Jan Pietrzak, który dowcipnie skomentował współczesną sytuację polityczną, a Grzegorz Dudziński zaśpiewał piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.

 

Pojawił się także senator Zbigniew Romaszewski, który zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie ustawy.

 

Następnie 5-osobowa delegacja (Włodarczyk, Malec, Rak, Lapski, Adamczyk) udała się na spotkanie z senatorami, Kazimierzem Wiatrem i Ryszardem Góreckim.
Senatorowie stwierdzili, że w poniedziałek, 28 lutego, doszło w 2 sprawach do przełamania międzypartyjnego, co może przybliżyć możliwość porozumienia się w sprawie poprawek do projektu nowelizacji ustawy. Senator K. Wiatr podkreślił także, że do takiego porozumienia może dojść wtedy, gdy są ściśle określone priorytety.
W petycji KSN były właśnie uwzględnione kwestie najważniejsze, czyli sprawy płacowe (art. 151 i 105 dla PAN) i prawa nabyte (artykuł przejściowy 22).

 

Obydwaj senatorowie podkreślali, że jest mało prawdopodobne, by poprawki Komisji zostały utrzymane przez Senat w pełnym składzie.
Na zakończenie rozmowy przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” zapowiedział publikację ogłoszenia z wynikami głosowania w Senacie nad wnoszonymi problemami, jeżeli nie zostaną uwzględnione najważniejsze propozycje poprawek.

zt dnia marzec 04 2011 15:02:26 ·

 

Opinia RSN Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"

 

Opinia
z dnia 17 lutego 2011 roku
Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
na temat ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

przekazanej do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

zt dnia luty 26 2011 16:51:45 ·

 

KSN - ogłoszenie

 

Reforma szkolnictwa wyższego: naruszenie wolności kademickich i praw nabytych, niejednoznaczne prawo.


Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany przez premiera Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku przygotowany przez minister Barbarę Kudrycką projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Projekt został uchwalony na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu 4 lutego br.

Czy mianowanie będzie chronić przed bezzasadnym zwolnieniem?...czytaj

zt dnia luty 25 2011 10:29:26 ·

Zaproszenie na manifestację

ZAPROSZENIE NA MANIFESTACJĘ POD SEJMEM - 02. 03. 2011 r.

zt dnia luty 22 2011 10:42:20 ·

 

List Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

 

 

zt dnia luty 04 2011 14:40:30 ·

 

UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność"

 

UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność" UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
z dnia 3.02.2011

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, w związku z lekceważeniem naszych postulatów i dialogu z partnerami społecznymi w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, podjęła w dniu 3 lutego 2011 r. uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z członkami Związku w sprawie akcji protestacyjno-strajkowej.

 

Komisja wykorzystała wiele form działania (pikiety, pisma, apele, spotkania z posłami i senatorami), reagując na propozycje bardzo niekorzystnych dla pracowników i studentów zapisów w projekcie ustawy, co jednak nie znalazło zrozumienia ani w Ministerstwie, ani koalicji parlamentarnej.Z upoważnienia Komisji Zakładowej
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
mgr Ewa Żurawska

zt dnia luty 04 2011 12:03:32 ·

 

Edward Malec o reformie

 

Nietrafione reformy zagrażają wolnościom akademickim

 

EDWARD MALEC, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

 

Prace nad nowelizacją ustaw o szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach naukowych dobiegają końca. Sejmowa Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży przyjęła sprawozdanie z prac podkomisji na posiedzeniu w dniach 18-19. 01. 2011. Dla wtajemniczonych miało ono emocjonujący przebieg. Zaczęło się od konfrontacji.

...czytaj

zt dnia luty 02 2011 21:07:36 ·

 

Odpowiedź na list prof. Barbary Kudryckiej

 

Szanowna Pani Minister,

Uprzejmie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na nasze pismo z dnia 1 grudnia 2010r. zawierające uwagi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw.

...czytaj

zt dnia luty 02 2011 20:48:08 ·

 

Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję

 

Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję złożoną w czasie pikiety przed Urzedem Wojewódzkim w Katowicach w dniu 1.12.2010 r.

zt dnia styczeń 19 2011 12:33:39 ·

 

"Solidarność" nie poprze żadnej partii

 

ŻYCIE WARSZAWY.PL

W najbliższych wyborach na rekomendację związku mogą liczyć tylko pojedynczy kandydaci PO lub PiS – zapowiedział szef „Solidarności” Piotr Duda.

zt dnia styczeń 12 2011 14:52:24 ·

 

Zaprosznie na spotkanie noworoczne

 

 

zt dnia styczeń 10 2011 11:13:39 ·

 

Projekt rozporządzenia MNiSW

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu informacja o projekcie rozporządzenia z MNiSW, którego tekst można znaleźć na stronie internetowej
Proszę o pilne i szybkie nadsyłanie uwag do tego projektu do Komisji Zakładowej, która całość opracuje i przekaże do Krajowej Sekcji Nauki.
Serdecznie pozdrawiam.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego

zt dnia styczeń 03 2011 13:54:11 ·

 

Spotkanie z Senatorami PO

 

Szanowni Państwo


29 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" śląskich uczelni (zrzeszonych w RSN i w KSN) z Senatorami Platformy Obywatelskiej, Panami: Zbigniewem Meresem i Zbigniewem Szaleńcem.

Gospodarzem spotkania była KZ Uniwersytetu Śl. i jej Przewodnicząca, Koleżanka Ewa Żurawska. Celem była prezentacja wielu naszych zastrzeżeń do nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i in. ustaw, a także apel do nich i PO o poparcie w Senacie poprawki do budżetu państwa na rok przyszły, polegającej na zwiększeniu o kwotę 500 mln zł wydatków na szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem jej na podwyżki płac w uczelniach publicznych.

 

Uzyskaliśmy zapewnienie poważnego potraktowania naszych licznych zastrzeżeń do nowelizacji jw. i jej przebiegu, a także apelu ws. 500 mln zł. Ustaliliśmy również termin kolejnego spotkania (w szerszym gronie, w połowie stycznia 2011r.) .


Pozdrawiam i Dosiego Roku!


Kazimierz Siciński
Członek Prezydium KSN
Przewodniczący RSN K-ce

 

zt dnia grudzień 30 2010 12:10:52 ·

 

Stanowisko nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ "Solidarność"

 

Stanowisko nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie nowelizacji ustaw: „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk"

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informacje o sposobie procedowania nowelizowanych ustaw w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przyjęty pośpieszny tryb pracy nie daje szansy na usunięcie wszystkich błędów projektu rządowego.

 

Ograniczenie samorządności uczelni publicznych i środowiska akademickiego, ograniczenie praw pracowniczych nauczycieli akademickich oraz zmniejszenie stabilności zatrudnienia, przy rozszerzeniu możliwości finansowania z budżetu Państwa uczelni niepublicznych (bez wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe), nie tylko nie będzie sprzyjało trwałemu rozwojowi szkolnictwa wyższego, ale doprowadzi do upadku wielu wartościowych jednostek.

 

Z całą mocą ostrzegamy przed odbieraniem nauczycielom akademickim praw nabytych, w tym mianowania i prawa do pracy bez ograniczenia granicy wiekowej. Protestujemy stanowczo przeciw projektom dyskryminacji kobiet zatrudnionych na stanowiskach adiunkta oraz profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego i nie posiadających tytułu profesora.


Warszawa, 11.12.2010

zt dnia grudzień 15 2010 14:42:42 ·

Ustawa - prawo o szkolnictwie wyższym

Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany
przez premiera Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
niektórych innych ustaw. Projekt (druk sejmowy 3391) trafił do Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Zasadniczy kierunek zmian istniejącej ustawy, tempo procedowania, nieuwzględnienie
wniosków pochodzących z konsultacji, budzą obawy o rozwój naukowy oraz reguły
współistnienia wspólnot akademickich. Oto pytania narzucające się uważnemu czytelnikowi.
...więcej

zt dnia grudzień 14 2010 20:27:53 ·

 

Uświadomienie rządzącym konieczności zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" w porozumieniu z Krajową Radą Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP zorganizowała w środę 1 grudnia 2010 akcję informacyjno – protestacyjną na temat konieczności zwiększenia nakładów budżetowych przeznaczonych na Naukę i Szkolnictwo Wyższe.

W ramach tej akcji w samo południe została zorganizowana pikieta przed Sejmem RP i przekazana petycja do Premiera RP Donalda Tuska na ręce Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.

Także w innych ośrodkach akademickich odbyły się podobne akcje informacyjno-protestacyjne.

...więcej

zt dnia grudzień 03 2010 18:38:28 ·

 

W Sejmie o uczelniach- grudzień 2010

 


01.12. Warszawa (PAP) - Uczelnia będzie musiała uzyskać zgodę ministra za zwiększenie liczby studentów, a do tzw. minimum kadrowego wykładowca będzie się liczył tylko na jednej uczelni - takie m.in. przepisy projektu nowelizacji ustawy o uczelniach zaakceptowała w środę sejmowa podkomisja.

"Zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2 proc. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra nadzorującego uczelnię" - taki m.in. zapis rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zaakceptowali w środę członkowie podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, działającej w ramach sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.
"Staramy się doprowadzić do restrukturyzacji kształcenia, aby uczelnie (...) mogły przeprowadzić restrukturyzację i nie przyjmowały studentów na najsłabsze kierunki studiów i nie kształciły bezrobotnych absolwentów" - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka rekomendując posłom przyjęcie tego przepisu.

Przewodnicząca podkomisji Krystyna Łybacka z SLD argumentowała, że przepis ten służy przede wszystkim ochronie interesów uczelni niepublicznych, które mogłyby tracić płacących czesne studentów na rzecz uczelni publicznych, które przyjęłyby ich na bezpłatne studia stacjonarne. "Wnoszę o usunięcie tego ograniczenia i skreślenie tego zapisu" - powiedziała Łybacka.

"Mamy obecnie sytuację, w której zwiększać musimy finansowanie uczelni publicznych z budżetu państwa (...) wedle zwiększającej się liczby studentów. To jest ssanie z budżetu państwa, którego rząd w obecnej sytuacji nie może zaakceptować" - tłumaczyła Kudrycka.

Ostatecznie posłowie zaakceptowali rządową propozycję przepisu. Podkomisja przyjęła jednak poprawkę wyłączającą spod tego rygoru uczelnie artystyczne.
Posłowie zgodzili się też z rządową propozycją dotyczącą tzw. minimum kadrowego, czyli wymagań dotyczących liczby pracowników i ich stopnia naukowego, które uczelnia musi spełnić, żeby mieć prawo do prowadzenia studiów na danym kierunku. Przyjęty przez podkomisję przepis w rządowym projekcie mówi, że pracownik może być zaliczony do minimum kadrowego tylko na tej uczelni, na której jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i jest to jego tzw. pierwszy etat. Jeżeli nowelizacja zostanie ostatecznie uchwalona, tylko jedna uczelnia, inaczej niż obecnie, będzie mogła zaliczyć danego pracownika do swojego minimum kadrowego.

Posłowie postanowili też zaakceptować przepis ułatwiający spełnienie minimum kadrowego uczelniom prowadzącym studia o charakterze praktycznym. Mówi on, że w takich przypadkach do minimum kadrowego można zamiast jednego doktora habilitowanego zatrudnić dwóch doktorów, a zamiast jednego doktora dwóch magistrów. Przy czym podkomisja uzgodniła, że przepis ten będzie przeredagowany w trakcie późniejszych prac, o co wnioskowała rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, powiedziała :

"Ten zapis postrzegany jest przez środowisko tak, że jeden doktor habilitowany równa się dwóm doktorom, a jeden doktor równa się dwóm magistrom i tak dalej, co prowadzi do absurdu". Kontrowersje wzbudził też zapis, który nakłada na rektorów uczelni niepublicznych obowiązek składania co roku sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego na ręce ministra szkolnictwa wyższego, protestowali przeciw niemu przedstawiciele tych uczelni. Kudrycka kontrargumentowała, że przepis ten zabezpiecza prywatne uczelnie przed restrykcjami ze strony Unii Europejskiej, która ogranicza ich wspieranie z budżetu państwa. "Każda uczelnia niepubliczna korzysta z jakichś środków budżetowych, np. funduszu stypendialnego" - powiedziała. Posłowie przyjęli poprawkę wyłączającą spod tego rygoru uczelnie artystyczne.

Podkomisja ma zakończyć prace do 15 stycznia.(PAP)

zt dnia grudzień 02 2010 21:06:36 ·

 

Pikieta

 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" apeluje do wszystkich członków Związku oraz do całej społeczności akademickiej o wzięcie udziału w Pikietach przed Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju 1 grudnia br. o godz. 12:00. Podczas pikiet na ręce wojewodów złożone zostaną petycje do Premiera RP o przyjęcie poprawki zwiększającej przyszłoroczny budżet.

WALCZYMY O POPRAWĘ NASZYCH WYNAGRODZEŃ !!!

1.XII.2010 r Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska godz. 1200

 zt dnia listopad 26 2010 14:06:28 ·

 

Memorandum

 

Memorandum o współpracy Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajowej Sekcji PAN NSZZ "Solidarność".

zt dnia listopad 25 2010 20:56:34 ·

 

Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” w Uniwersytecie Śląskim

 

Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” w Uniwersytecie Śląskim.
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy „Solidarności” na budynku Instytutu Fizyki.Uroczystość rozpoczęła się 10 listopada 2010 r. w Auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki. Po powitaniu gości przez Ewę Żurawską, przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, głos zabrali: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ, ks. abp dr Damian Zimoń – metropolita katowicki, Bogdan Biś – reprezentujący Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” – wręczył statuetkę przedstawiającą bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę z napisem: Ks. Jerzy Popiełuszko / 1947-1984 / Kapelan Solidarności / „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”/ W 25 rocznicę celebry Mszy Świętej w Bytomiu / 8 października 2009 roku, ks. prałat dr Stanisław Puchała – kapelan „Solidarności”, dr inż. Kazimierz Siciński – przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, inż. Michał Luty – współorganizator Wszechnicy Górnośląskiej, Anna Skrzypek – przewodnicząca NZS UŚ oraz prof. zw. Alicja Ratuszna – współzałożycielka NSZZ „Solidarność” w UŚ. Prezentację o historii „Solidarności” w naszej uczelni przygotował prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik, a komentował dr Jan Jelonek – pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UŚ. Ostatnimi wystąpieniami były wypowiedzi mgr. Jana Jurkiewicza – współzałożyciela NZS UŚ oraz prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy „Solidarności” na budynku Instytutu Fizyki UŚ dokonała prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna. Tablicę poświęcił ks. abp Damian Zimoń.

Uczestnicy uroczystości wpisali się do Księgi Pamiątkowej, obejrzeli plansze z historią „Solidarności” oraz spotkali się w klubie Instytutu Fizyki.

14 listopada w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Mszę św. w intencji Członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego z okazji 30. rocznicy powstania Związku sprawował ks. prałat Stanisław Sierla – były duszpasterz akademicki, a Mszy św. przewodniczył ks. prałat dr Stanisław Puchała. Podczas Mszy św. śpiewał Chór Archikatedralny pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.

zt dnia listopad 15 2010 08:06:10 ·

 

Sesja dla pracowników, studentów i licealistów

 

Program :
Wystąpienia

 1. Powitanie gości i przedstawienie scenariusza spotkania przez Ewę Żurawską, przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” UŚ.
 2. Wystąpienie Prorektora UŚ. prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
 3. Wystąpienie dr. Jana Jelonka, pierwszego przewodniczącego uniwersyteckiej „Solidarności”
 4. Wystąpienie dr. Andrzeja Drogonia, Dyrektora IPN


Część I : Refleksje rocznicowe

 1. 21 postulatów, czyli o dążeniach, żądaniach „Solidarności” w 1980 roku – prof. Zygmunt Woźniczka
 2. Postulaty łódzkie Niezależnego Zrzeszenia Studentów – Przemysław Miśkiewicz, Stowarzyszenie „Pokolenie”
 3. Porozumienia katowickie i jastrzębskie – Andrzej Rozpłochowski, pierwszy przewodniczący MKZ Huty Katowice
 4. Paradygmat „Solidarności”, czyli czego nie wolno zaprzepaścić – dr Jan Jelonek
 5. Zasłużeni dla uniwersyteckiej „Solidarności” – sylwetka prof. Edwarda Kluka w ujęciu dr. Adama Dziuby z IPN.


Część II : Negocjacje

 1. Pokolenie 2010 kontra pokolenie 1980 – negocjacje postulatów uczniów ze stroną „rządową” – prowadzenie dr Michał Kalitowski
 2. Podsumowanie – wnioski
 3. Projekcja filmu dokumentalnego „Taka właśnie jest historia”
 4. Zakończenie

zt dnia listopad 04 2010 21:34:03 ·

 

Jubileusz XXX-lecia powstania "Solidarności" w Uniwersytecie Śląskim

 

Program uroczystości:Powitanie Gości przez mgr Ewę Żurawską, Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” UŚ

Część I: Wystąpienia Gości:

 1. Wystąpienie JE Księdza Arcybiskupa dr. Damiana Zimonia
 2. Wystąpienie ks. Prałata Stanisława Puchały
 3. Wystąpienie Michała Lutego nt. Wszechnicy Górnośląskiej
 4. Wystąpienie Anny Skrzypek nt. współpracy NZS z „Solidarnością”
 5. Wystąpienie dr. Jana Jelonka i prof. Alicji Ratusznej nt. Uniwersyteckiej. „Solidarności”


Część II: Przedstawienie działalności Uniwersyteckiej „Solidarności”

 1. Historia Uniwersyteckiej „Solidarności” – prezentacja prof. Romana Wrzalika
 2. Wspomnienie zmarłych śp. Koleżanek i Kolegów


Część III: Uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

 1. Odsłonięcie Tablicy przez dr. Jana Jelonka.
 2. Poświęcenie Tablicy przez duszpasterzy akademickich
  ks. Prałata Stanisława Puchałę i ks. Marka Spyrę


Część IV: Spotkanie wśród przyjaciół

Wspomnienia, refleksje i rozmowy w klubie studenckim Instytutu Fizyki

W dniu 14 listopada o godz. 1200, w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Mszę św. w intencji Członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego w 30 lecie powstania odprawi ks. Prałat Stanisław Puchała

zt dnia październik 29 2010 20:06:43 ·

 

Zaproszenie

 

 

XXX-lecie "Solidarności"
Spotkanie z prof. Edwardem Klukiem i Piotrem Rajskim
4 września 2010 r. w Instytucie FizykiProgram :
(w tle, na początku, fragment koncertu "Solidarności" i program spotkania na ekranie)

Wystąpienia

 1. Powitanie Gości i przedstawienie scenariusza spotkania przez Ewę Żurawską, Przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” UŚ.
 2. Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
 3. Wystąpienie Dyrektora Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystiana Roledera.

(na ekranie 21 postulatów Sierpnia 1980)

 

Część I: Refleksje rocznicowe

 1. Paradygmat „Solidarności” – rozważania rocznicowe
  - Przewodnicząca E. Żurawska
 2. Refleksje rocznicowe emigrantów politycznych:
  - prof. E. Kluk i P. Rajski- odczucia i ocena własnych przeżyć związanych z zaangażowaniem w ruch "Solidarności",
  - wpływ internowania na osobiste losy, ocena rozrachunku lustracyjnego, prace Komisji Historycznej UŚ, działania katowickiego Oddziału IPN,
  - ocena dokonań „Solidarności” w latach 80. z perspektywy czasu;
  czy można uznać je za przełomowe dla Polski, dla bloku wschodniego, dla Europy i świata?
  czy było to wydarzenie światowe?
  - spojrzenie na zmiany zachodzące w Polsce z perspektywy emigrantów.
 3. Prezentacja książki Piotra Rajskiego „Uherce to takie miłe więzienie koło Leska.
  Dziennik internowanego”
  - prezentacja ilustracji z książki Piotra Rajskiego
  - Przewodnicząca E. Żurawska i P. Rajski
 4. Dyskusja z udziałem Gości
  - prowadzi Przewodnicząca E. Żurawska

Przerwa na kawę (1230- 1250).

 

Część II: „SOLIDARNOŚĆ” w nauce

 

  1. Historia „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego - prezentacja multimedialna- prof. UŚ dr hab. R. Wrzalik
  2. Kierunki rozwoju nauki na uczelni amerykańskiej i kanadyjskiej - prof. E. Kluk, P. Rajski
   - model nauki
   - kariera naukowa
   - porównanie uczelni kanadyjskich i polski
  3. Postulaty „Solidarności” dotyczące strategii ministerstwa wobec uczelni państwowych - Przewodnicząca E. Żurawska.
  4. Dyskusja z udziałem Gości - prowadzi Przewodnicząca E. Żurawska
  5. Podsumowanie Spotkania (ok. 1400).
   - Przewodnicząca E. Żurawska

Część III: Wywiad prasowy z prof. E. Klukiem i P. Rajskim.

zt dnia sierpień 23 2010 15:02:31 ·

 

Irytują mnie patologie na uczelniach

 

Wywiad z prof. Edwardem Malcem Przewodniczacym KSN, który ukazał się w "Tygodniku Solidarność" nr 29

zt dnia lipiec 24 2010 08:20:53 ·

 

Podpisy pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

 

Można już złożyć elektroniczny podpis pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera, Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" przed przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

PODPISY

zt dnia lipiec 06 2010 22:33:10 ·

Krajowa Sekcja Nauki

Nowe władze Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT
z VIII Kongresu Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca 2010 r.

zt dnia czerwiec 29 2010 20:47:04 ·

 

UWAGA !

 

Do 2 lipca br. zbieramy podpisy pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera, Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" przed przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Prosimy o aktywne włączenie się w akcję wszystkich pracowników.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Ewa Żurawska

Podpisy - plik do pobrania (plik xls 28KB)

zt dnia czerwiec 25 2010 22:03:55 ·

 

APEL

 

Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Premiera Donalda Tuska, Sejmu i Senatu

 

Stan polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego osiągnął poziom krytyczny.
Poziom finasowania tych dziedzin jest żałośnie niski. Sieć szkól wyższych charakteryzuje nadmierne rozproszenie. Mamy ponad 130 uczelni publicznych i ponad 300 uczelni niepublicznych. Uczelnie niepubliczne prezentują niski poziom akademicki - zaledwie kilka ma uprawnienia habilitacyjne a ledwie około dwudziestu ma prawa doktoryzowania. Niskie płace pracowników nauki i uczelni wyższych doprowadziły do wieloetatowości, która przybrała już postać patologii. Około siedemdziesięciu procent polskich profesorów pracuje na więcej niż na jednym etacie. Szkodliwość wieloetatowości łatwo uchwycić, studiując dane statystyczne. Najlepiej w międzynarodowych porównaniach wypadają nauki ścisłe, w których wieloetatowość jest ciągle zjawiskiem mniejszościowym.

 

Apelujemy o zdecydowane działania, które odwrócą te procesy degradacji.

 

Podstawowym celem reform powinna być likwidacja patologii: niskich płac, wieloetatowości, niskich nakładów na naukę.

 

Reformy powinny rozpocząć się od powrotu do schematu płacowego 3:2:1:1. Ten ład płacowy stworzył rząd AWS, wcielił w życie rząd SLD a rozmontował go ostatni rząd SLD w 2005 roku. Powrót do schematu 3:2:1:1 powinien wiązać się z likwidacją wieloetatowości, przynajmniej wśród profesorów tytularnych.

 

Nie należy szukać liberalnej drogi do rozwiązania polskich problemów. Unijna strategia Europa 2020 zakłada osiągnięcie 3-procentowego udziału w produkcie krajowym brutto nakładów na działalność badawczo-rozwojową w roku 2020. Nie wolno poddawać w wątpliwość tej strategii, co czyni obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Sygnatariusze Apelu są przeciwni nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiele z przyjętych poprawek utrwala istniejące nieprawidłowości. Istnieje znaczące ryzyko rozproszenia środków publicznych na nowe podmioty. Nowelizacja ustawy o tak szerokim zakresie powinna być poprzedzona przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.


Sygnatariusze Apelu :

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący komisji zakładowych uczelni krakowskich

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

zt dnia czerwiec 24 2010 09:07:36 ·

 

PROTEST

 

zt dnia czerwiec 11 2010 08:24:23 ·

 

KOMUNIKAT w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych

 

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych im. prof. W. Pańki w Turzym Polu7.06.2010 r. w VII Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Teatralnych w Zespole Szkół im. Prof. W. Pańki w Turzym Polu NSZZ „Solidarność Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali Maria i Janusz Krzanowscy (Koło Emerytów).

„Kolejny raz spotkaliśmy fantastyczne dzieci i oddanych im pedagogów, którzy przygotowali i opracowali tańce i humorystyczne scenki. W Przeglądzie wzięło udział ok. 250 dzieci. Reprezentowane były szkoły podstawowe i gimnazjalne, Centrum Kultur Pogranicza z Krosna oraz Ośrodek Nauki i Pracy dla Niepełnosprawnych w Sanoku. Gospodarze zaprezentowali dwa zespoły taneczne i Teatr Lalki i Aktora. Młodzi aktorzy świetnie interpretowali wiersz Jana Brzechwy: „Leciała mucha z Łodzi do Zgierza...". Na uwagę zasłużyli tancerze zespołu ludowego z Górek, a najwięcej oklasków przypadło tancerzom z Ośrodka w Sanoku. Świetnie stroje przywiózł zespół "Kleks" z Krosna.

Pokazy oglądali liczni widzowie i zaproszeni goście m.in.: Pan Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, przedstawiciel NIK Pan Dariusz Pelc, delegacja Kuratorium w Rzeszowie (Oddział w Krosnie), oraz nasza "solidarnościowa" delegacja.”

zt dnia czerwiec 09 2010 14:24:09 ·

 

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie Regulaminu ZFŚSUprzejmie informujemy, że został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 1 czerwca 2010 r.
Mimo postulatów pracowników nie zostały zmienione wysokości progów przychodów, które określają wysokość przyznawanych świadczeń. Na wniosek związków zawodowych działających w Uczelni zmieniono kwoty różnych dofinansowań w następujący sposób:

 • Wypoczynek pracowników (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 1900, do 1800, 1000 zł.
  Jedyni żywiciele rodziny mogą otrzymać świadczenie w podwyższonej wysokości.
 • Wypoczynek emerytów rencistów (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 700, do 600, do 350 zł.
 • Sanatoria – zrównano kwoty dofinansowania leczenia sanatoryjnego dla emerytów i rencistów z kwotami przeznaczonymi dla pracowników.
 • Zapomogi materialne – zwiększono kwoty udzielanych zapomóg o 200 zł w każdym zakresie przychodów.
 • Jednorazowe dofinansowanie świąteczne – zwiększono odpowiednio do 600, do 500, do 400 zł.
 • Pożyczki – zwiększono również niektóre wysokości pożyczek z ZFŚS.

  Pełny tekst Regulaminu ZFŚS dostępny jest na stronie internetowej www.us.edu.pl

zt dnia czerwiec 09 2010 13:57:50 ·

 

Komunikat "FORUM ZWIĄZKOWE"

 

V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

W dniach 2 – 4 października 2009 r. w Lublinie odbyło się V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisje Zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

więcej...

zt dnia październik 13 2009 14:44:58 ·

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UNESCO NA TEMAT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UNESCO NA TEMAT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Paryż, 5-8 LIPCA 2009zt dnia sierpień 24 2009 09:15:18 ·

Wycieczki i
 
wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny...

> link <