Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się obchody XXXVII rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego zorganizowane w Dąbrowie Górniczej przez Solidarność 11 września br. Później było składanie kwiatów pod Ołtarzem Ojczyzny, Tablicami Katyńskimi, pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. oraz pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W uroczystościach uczestniczyli sygnatariusze Porozumienia - Andrzej Rozpłochowski i Zbigniew Kupisiewicz, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miasta, a także parlamentarzyści, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Solidarności.


Msza św. odprawiona została w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej przez Duszpasterza Ludzi Pracy - ks. kanonika Andrzeja Stasiaka i proboszcza parafii - o. Radosława Kramarskiego. Podczas kazania o. Radosław docenił wydarzenia z lat 80 charakteryzujące się m.in. ogromem ludzkiego cierpienia i walki o jedno - o wolność. Zwrócił uwagę, jak ważna jest cnota nadziei, która daje człowiekowi iskrę i moc oraz przywraca chęci do życia. - Nadzieja to ruch, to inspiracja, to poryw do działania, do zdobywania. Ludzie Solidarności to byli ludzie nadziei - przywracali nadzieję światu, Ojczyźnie.

Społeczny Doradca Prezydenta RP - Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik odczytała list od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślił w nim, że „upamiętniamy zwycięstwo w jednej z najważniejszych bitew, które polscy robotnicy stoczyli w ramach pokojowej rewolucji Solidarności (...). Hutnicy trwali przy swoich żądaniach z niezwykłą odwagą, uporem i konsekwencją. Przywódcy i uczestnicy tamtego strajku nie dali się zwieść manipulacjom ówczesnego rządu oraz zakulisowym działaniom komunistycznej policji politycznej. Dzięki tej niezłomnej postawie władze zmuszone były wyrazić zgodę, aby wolne związki zawodowe, reprezentujące rzeczywiste interesy pracowników, mogły być zakładane w całym kraju.” Prezydent zwrócił uwagę, iż dzisiaj trzeba na nowo odczytać ducha i literę porozumień sierpniowych. Nawiązał do wolności debaty, której treścią powinny być „sprawy podstawowe i najważniejsze dotyczące całego naszego kraju, całego społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń Polaków”, a okazją do niej są „obecne konsultacje, spotkania i publikacje dotyczące Konstytucji w pełni obywatelskiej, ukształtowanej nie z myślą o interesach wąskich elit, ale zgodnie z oczekiwaniami większości Polaków”.

Premier Beata Szydło w liście odczytanym przez Wojewodę śląskiego - Pana Jarosława Wieczorka zwróciła uwagę, iż „Porozumienie Katowickie to jeden z ważnych, choć przez lata pomijanych etapów polskiej drogi do wolności. Dziś nie zapominamy, że przyczyniły się one do upadku komunizmu w Polsce i zjednoczenia Europy.” Pani Premier pokreśliła, że „to w Hucie Katowice - sztandarowej inwestycji PRL - strajkujący robotnicy wywalczyli porozumienie gwarantujące przede wszystkim prawo powoływania nowego, niezależnego ruchu związkowego w całej Polsce i niestosowania represji wobec związkowców (...). Jest faktem nie do przecenienia, że to z Huty Katowice wypłynął pierwszy wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność”.

Piotr Duda zaakcentował natomiast, że uroczystość, upamiętniająca wydarzenia sprzed 37 lat, to końcowa stacja drogi do wolności i sprawiedliwości społecznej. Przewodniczący „S” zwrócił szczególną uwagę na determinację Andrzeja Rozpłochowskiego i Zbyszka Kupisiewicza w umocnienie Porozumienia. Wspomniał również nieżyjącego już Przewodniczącego „S” w Hucie Katowice - Władysława Molęckiego, który dążył do tego, by Porozumienie Katowickie było i pamiętane i rozumiane, bo to tu zostały zamknięte w klamrę wszystkie porozumienia sierpniowe. Szef Związku podkreślił, że jako Solidarność jesteśmy powołani by dbać o interes pracownika i Członka związku zawodowego. Zaprosił uczestników na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz nawiązał do organizowanej pikiety w Warszawie - będziemy solidaryzować się z kobietami, bo nie dopuścimy, by nasz sztandarowy postulat dotyczący wieku emerytalnego był deprecjonowany przez urzędników UE. Bądźmy solidarni, i pokażmy, że są to nasze wewnętrzne sprawy, że przywrócenie wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją, ale przede wszystkim to jest wola Polek i Polaków.

Andrzej Rozpłochowski - sam sygnatariusz Porozumienia Katowickiego i jednocześnie przywódca strajku na Hucie Katowice w 1980 r. zabierając głos zwrócił uwagę, jak istotne jest nadanie Porozumieniom Katowickim odpowiedniej rangi, gdyż to ponad 20 tysięcy ludzi z HK wspomagało potężny strajk w całym kraju - 13 grudnia największy opór przeciwko stanowi wojennemu postawiony został w Hucie Katowice. Ewangeliczna zasada, że ostatni będą pierwszymi - w przypadku naszego Porozumienia staje się faktem. Z głębokiego śmietnika niepamięci jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w kraju, bo wielu z nas uczestniczyło w tym dziele i kontynuuje je do dziś w Solidarności.

Sygnatariusz Porozumienia zauważył, iż podczas obchodów pozostałych porozumień - szczecińskiego, gdańskiego, jastrzębskiego - nie było tak, jak tu w Dąbrowie, że świętują wszyscy razem - gdyż prawdopodobnie było tak, że przywódcami i ich wspierającymi osobami byli komunistyczni agenci podstawieni, którzy chcieli prowadzić ten protest sierpniowy w inną stronę. Tylko u nas, w Dąbrowie Górniczej jesteśmy wszyscy razem - my, przywódcy wydarzeń sierpnia roku 1980 i sygnatariusze Porozumienia Katowickiego, przedstawiciele państwa polskiego, przedstawiciele władz samorządowych i przedstawiciele dzisiejszej Solidarności. Chyba tylko dlatego, że wszyscy byliśmy ludźmi uczciwymi i prawymi. Można oszukiwać i kłamać tylko część ludzi i tylko jakiś czas, ale nie można oszukiwać zawsze i wszystkich.

Andrzej Rozpłochowski zwrócił uwagę, że Porozumienie zawierane było na raty, a najważniejsza część - 11 września. - Ale 17 września dopiero jest dniem narodzin Solidarności, bo wówczas w Gdańsku wynegocjowano tworzenie jednego ogólnokrajowego niezależnego samorządnego związku zawodowego z jednym krajowym przywództwem. Jak powiedział - To nasze tutaj Westerplatte w obronnie godności człowieka i nadziei o wolną Polskę, które ma testament - byśmy nigdy nie oglądali się na mocarzy tego świata, na siły tego świata w sytuacjach, gdy widzimy, że musimy dążyć do słusznych rozwiązań jako rodzina, społeczność, jako cały naród i jako cała Polska (...). Niech nas polityczna poprawność nie powstrzymuje. Podkreślił, że żeby być wolnym - trzeba być odważnym, a potem tylko tej wolności się domagać, żądać jej, choćbyśmy mieli być jedyną wyspą w Europie, kiedy reszta Europy nawet zwariuje i odda się liberalnemu szaleństwu, odda się w ręce barbarzyńskich kalifatów, to my będziemy tutaj. Miejmy odwagę trwać, bo ponad tymi wszystkimi mocami na ziemi jest moc Pana Boga.

Oprawę artystyczną zapewniła młodzież z III LO w Dąbrowie Górniczej, a uczniowie klasy mundurowej pełnili wartę zarówno przy tablicach katyńskich, Krzyżu pamięci, a także przy pomniku Porozumień.

Listy nadesłali: Prezydent RP Andrzej Duda ; Premier RP Beata Szydło ; Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński ; Poseł do PE Jadwiga Wiśniewska ; Poseł na Sejm RP Ewa Malik

Porozumienie Katowickie


Jedno z tzw. porozumień społecznych, podpisane 11 września 1980 pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym w Hucie Katowice. Porozumienie Katowickie dotyczyło przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur niezależnych samorządnych związków zawodowych.

Ustalenia dokumentu obejmowały zobowiązanie władz do akceptacji działań zmierzających do powstawania‚ organizowania i funkcjonowania struktur Związku na terenie całego kraju. Strona rządowa gwarantowała: dostęp do mediów‚ zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia‚ udostępnienie lokali i pomieszczeń przez dyrekcje zakładów pracy lub władze terenowe z przeznaczeniem na działalność związkową‚ możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych‚ możliwość otwarcia kont bankowych oraz uczestnictwa strony związkowej w pracach nad nową ustawą o związkach zawodowych‚ samorządzie robotniczym i kodeksie pracy. Ustalono‚ że dla dopełnienia formalności odpowiednie dokumenty, jak statuty‚ składy władz i wnioski o przyznanie lokali, będą przedstawiane wojewodom właściwym dla miejsca działania. Strona rządowa zobowiązywała się ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym‚ członkom komitetów strajkowych i robotniczych oraz ich rodzinom‚ a także osobom wspomagającym komitety robotnicze.

Ze strony rządowej dokument podpisali: Franciszek Kaim - minister hutnictwa‚ Zbigniew Szałajda - dyrektor naczelny Huty Katowice‚ Kazimierz Sąda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Hutnictwa‚ Eugeniusz Pustówka - dyr. naczelny Huty im. Lenina‚ Franciszek Grzesiek - generalny dyrektor Zjednoczenia Metali Nieżelaznych‚ Michał Stopaniak - dyrektor Departamentu Pracy i Płac Ministerstwa Hutnictwa, oraz Antoni Seta - przewodniczący Związku Zawodowego Hutników.
Z ramienia MKR porozumienie sygnowali: Andrzej Rozpłochowski - przewodniczący MKR Huty Katowice‚ Jacek Jagiełka - wiceprzewodniczący‚ Bogdan Borkowski - wiceprzewodniczący‚ Kazimierz Świtoń - sekretarz MKR‚ Aleksander Karpierz‚ Zbigniew Kupisiewicz‚ Wiesław Tatko. W negocjacji porozumienia w charakterze doradców aktywny udział wzięli: Wiesław Chrzanowski‚ Stefan Kurowski‚ Janusz Krzyżewski‚ Zbigniew Bogusławski.

Wycieczki i
 
wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny...

> link <