27 Kwiecień 2018 03:10
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Komunikat Komisji Zakładowej
Komunikat Komisji Zakładowej
w sprawie ogólnouczelnianej debaty z kandydatami na funkcję rektora


Przypominamy, że otwarta, ogólnouczelniana debata z kandydatami na funkcję rektora
w najbliższej kadencji odbędzie się 10 marca o godz. 1500 w auli Kazimierza Popiołka
na Wydziale Nauk Społecznych

Pytania do kandydatów na rektora Uniwersytetu Śląskiego
Pytania do kandydatów na rektora Uniwersytetu Śląskiego

 • Jakie zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki uważacie Państwo za pożądane?
 • Co Państwa zdaniem należałoby zrobić w naszej uczelni, jakie zmiany prawne i organizacyjne wprowadzić i jak zmienić sposób wewnętrznego funkcjonowania uczelni, aby zmniejszyć poziom biurokracji w zarządzaniu procesem kształcenia i pracą naukową?
 • Czy opowiadacie się Państwo za zatrunianiem wszystkich nauczycieli akademickich na czas nieokreślony? Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie swojej opinii.
 • Jakie jest Państwa stanowisko w kwestii ustalania minimalnych limitów studentów na studiach pierwszegi i drugiego stopnia?
 • Jaki jest Państwa stosunek do obowiązującego dziś systemu oceny parametrycznej dorobku jednostek naukowych i jakie zmiany w tym systemie byłyby pożądane?
 • Czy uważacie Państwo, że procedura oceny okresowej NA i NNA spełnia stawiane jej cele i wymagania? Prosimy o uzasadnienie stanowiska zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie.
W imieniu Komisji Zakładowej
Krzysztof Pszczółka
Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego


Postulaty "Solidarności" wobec zbliżających się wyborów nowych władz UŚ
Uniwersytet to przede wszystkim wspólnota ludzi

Wobec zbliżających się wyborów nowych Władz Uniwersyteckich Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ sformułowała program, który adresuje do naszego środowiska akademickiego, jako punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata.
W naszych postulatach zawiera się głównie troska o rozwój i sytuację pracowników, bez których najlepiej wyposażone budynki i laboratoria nie spełnią swej funkcji. Mają one jeden wspólny cel: zapewnienie godnych warunków pracy wszystkich grup zawodowych na UŚ, a przede wszystkim odsunięcie groźby powstania luki pokoleniowej wśród kadry akademickiej.

Postulaty „Solidarności” wobec zbliżających się wyborów nowych władz Uniwersytetu Śląskiego

Sprawy pracownicze

Zasadniczym postulatem jest kwestia stabilizacji warunków zatrudnienia na Uniwersytecie oraz zdecydowane ograniczenie zatrudnienia w ramach tzw. „outsourcingu”, czyli zlecania różnych zadań firmom zewnętrznym, co w niektórych przypadkach może grozić obniżeniem poziomu jakości usług – w konsekwencji gorszym funkcjonowaniem Uniwersytetu. Realizację tego celu widzimy przez:

 • Przeprowadzenie stopniowego ujednolicenia warunków pracy i płacy (w zakresie finansowanym z budżetu Ministerstwa) w ramach danej grupy zatrudnionych na UŚ, niezależnie od jednostki organizacyjnej (zasada równego traktowania zgodnie z Kodeksem Pracy).
 • Stabilizację sytuacji nauczycieli akademickich już od stanowiska adiunkta poprzez zatrudnianie na czas nieokreślony. Nie kwestionujemy systemu ocen okresowych, ale proponujemy jego uproszczenie poprzez wydłużenie okresu między ocenami.
 • Zatrudnienie wszystkich pracowników UŚ, zarówno nauczycieli akademickich, jak i należących do pozostałych grup pracowniczych, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Nie dotyczyłoby to nauczycieli, którzy posiadają mianowanie.
 • Uwzględnienie w pensum nauczycieli akademickich godzin przepracowanych na studiach zaocznych, podobnie jak postępują inne uczelnie.
 • Zmniejszone liczebności grup studenckich; nie powinno to wpływać na wysokość pensji nauczycieli, których wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nie zależy od ilości słuchaczy.
 • Zatrzymanie, a nawet odwrócenie obserwowanego w ostatnich latach procesu lawinowego przyrostu różnych pism wymaganych przez administrację Uczelni, w tym różnorakich działań o charakterze sprawozdawczym, co zagraża wykonywaniu podstawowych zadań uczelni, jakimi są efektywne nauczanie i prowadzenie prac badawczych.

Sprawy płacowe i finansowanie nauki

Rozwiązania w tej grupie zagadnień zależą w sposób oczywisty nie od władz Uniwersytetu tylko od Rządu i Sejmu. Chcemy jednak zobligować przyszłe Władze naszej uczelni do zdecydowanych działań promujących w wymienionych ośrodkach decyzyjnych wdrożenie konkretnych rozwiązań, które w krótkim czasie (w perspektywie 2 lat) odwróciłyby dotychczasowe negatywne tendencje. Przypomnijmy podstawowe fakty i zagrożenia:
 • Według omówienia projektu Ustawy Budżetowej na 2016 rok - dział 28-Nauka, nakłady po odjęciu niestabilnych pieniędzy z Unii Europejskiej oraz badań wojskowych, wyniosą 0,28% PKB. Jest to najniższy wskaźnik od kilkudziesięciu lat i jeden z najniższych w Europie. Natomiast, co jest pewnym paradoksem i wbrew utartym poglądom o "zaściankowości" polskiej nauki, jesteśmy w światowej czołówce efektywności zainwestowanych kwot w przeliczeniu na innowacyjność, konkretnie „wydajność” patentowa z 1 mln USD finansowania badań naukowych daje Polsce 3 miejsce na świecie, wyprzedzamy z tego punktu widzenia m.in. USA (źródło http://pauza.krakow.pl/317_3_2015.pdf). Oznacza to, że systematyczne zwiększanie nakładów na naukę, co najmniej o 0,15% PKB rocznie w latach 2016-2020, jest konkretną szansą nie tylko na poprawienie jej kondycji, ale i na przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju.
 • Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka uposażeń w Szkolnictwie Wyższym została skonsumowana w 2015 r. i na razie nie widać żadnych perspektyw na kolejne. To było znacznie mniej niż skumulowana inflacja w latach 2005-2015 i daleko poniżej wzrostu średniej krajowej w tych latach. Należałoby możliwie szeroko lobbować za następującymi rozwiązaniami:

  • Podstawową kwestią jest oparcie wynagrodzeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego o średnią krajową, a nie na podstawie kwoty bazowej, która od wielu lat nie zmienia się.
  • Zastosowanie w opartej na średniej krajowej proporcji wynagrodzeń:
   3 (profesorowie) : 2 (adiunkci) : 1,25 (asystenci) : 1,25 (inni pracownicy).
  • Efektem tego powinna być coroczna waloryzacja płac.
  • Zmiana systemu liczenia dotacji MNiSW, między innymi na fundusz płac - w algorytmie powinni być również uwzględnieni pracownicy zatrudnieni na stanowisku asystenta oraz bibliotekarze.

Sprawy socjalne

Skoro szybkie uzyskanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego nie jest w gestii Władz uczelni, to przynajmniej poprawa warunków pracy i udogodnień socjalnych może być jednym z czynników zachęcających do związania kariery zawodowej, szczególnie młodych ludzi, z Uniwersytetem. Postulujemy więc podjąć dyskusje na temat:

 • Przywrócenia usług lekarzy specjalistów w ramach Akademickiej Służby Zdrowia finansowanej przez NFZ.
 • Utrzymanie i renowacja ośrodka wypoczynkowego w Szczyrku, jedynego ośrodka UŚ.
 • Domu Seniora pracowników UŚ.
 • Szkolenia i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników Administracji (NNA) – zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie
.
Władze uczelni

 • Postulujemy odwrót od tendencji wyraźnie centralizacyjnych, wyrażonych w obowiązującej obecnie Ustawie, między innymi poprzez przywrócenie możliwości decyzyjnych organom kolegialnym, czyli Senatowi i Radom Wydziałów/Instytutów pozawydziałowych.
 • Postulujemy zdefiniowania jasno określonego kierunku rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet, który nie ma strategii rozwoju to perspektywa regresu i strata dla Śląska.


Zaproszenie
Spotkanie KSN z Premierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
zgodnie z ostatnio przekazaną Wam informacją w dniu 28 grudnia doszło do naszego spotkania z Premierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowy przebieg tego spotkania relacjonujemy w informacji dostępnej na naszej stronie internetowej. Przepraszamy za zwłokę w jej zamieszczeniu, ale z tego spotkania powstał oficjalny komunikat, który podpisałem wraz z Panem Premierem. Zdając sobie sprawę z wielości występujących ograniczeń mamy nadzieję, że będzie to początek innych relacji, w których dialog pomiędzy nami pozwoli bardziej skutecznie zmieniać rzeczywistość.
Na koniec chciałbym podzielić się z Wami radosną informacją – kolega Józek Kaczor został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności – cieszymy się i gratulujemy Koledze.
Pozdrawiam serdecznie
Bogusław Dołęga
ŻYCZENIA

Boże Narodzenie
W ten święty, grudniowy wieczór,
jeden jedyny raz w roku
zatrzymajmy się na moment
wraz z rozpędzoną planetą Ziemią,
aby „nastawić ucha”
na dźwięki płynące z południa:
- szelesty siana w żłobie,
- pomrukiwanie sytego bydełka,
- zamyślenie świętego Józefa
i szepty Maryi
nad płaczącym Dzieciątkiem,
które w końcu usnęło
w Jej troskliwych ramionach...

Maria Z. Pulinowa
Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście otoczy Was wszystkich,
Niech nigdy nie braknie Wiary i Miłości,
a wśród niewygód życia Boskiej cierpliwości
Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego
Uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji Kopalni Wujek
Szanowni Państwo
Odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji Kopalni Wujek po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981r. Uroczystości były związane z naszym środowiskiem związkowym. W samo południe odbyło się spotkanie w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod tablicą upamiętniającą lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników, niosących pomoc rannym górnikom Kopalni Wujek.

Uroczystość zorganizował pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność ówczesnej Ślaskiej Akademii Medycznej, Kol. Prof. Grzegorz Opala, a kwiaty pod tablicą położyła m. in. delegacja Komisji Krajowej i Regionu z wiceprzew. KK Kol. Tadeuszem Majchrowiczem i i wiceprzew. ZR Kol. Mirosławem Truchanem, oraz Kol. Danuta Jarosz, szefowa Solidarności Śl. Uniwersytetu Medycznego.

Podobna tablica została odsłonięta podczas wieczornych uroczystości pod Wujkiem. W uroczystościach wzięła udział Premier Beata Szydło, wieńce pod pomnikiem zamordowanych górników złożyli z naszego środowiska Kol. Prof. Grzegorz Opala, i Kol. Ewa Żurawska, wiceprzew. Solidarności na Uniwersytecie Ślaskim, a więcej o rocznicowych obchodach pacyfikacji Wujka można przeczytać na stronie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego pod adresem:
Obchody 34. rocznicy tragedii w kopalni Wujek
Pozdrawiam wszystkich
Kazimierz A. Siciński
JUBILEUSZ 35-lecia powstania Solidarności w Uniwersytecie Śląskim


Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów 26 listopada 2015 r. o godz. 1000
do auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki
(Katowice, ul. Uniwersytecka 4)
na uroczystą sesję
z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim.


W programie zaplanowano m.in.:
wykład Jarosława Makowskiego „Solidarność albo śmierć”,
wystąpienie prof. Zygmunta Woźniczki na temat „Solidarność w walce o pełną niepodległość kraju”
debatę pt.
„Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”,
którą poprowadzi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek,
a jej uczestnikami będą :
dr Jan Jelonek, prof. Irena Lipowicz, prof. Marek Lubelski,
prof. Leonard Neuger,
prof. Jacek Szade, dr Andrzej Drogoń, mgr Przemysław Miśkiewicz,
dr Remigiusz Kopoczek, mgr Krzysztof Pszczółka.


Spotkanie uświetni niezwykły występ Teatru Domowego Stanu Wojennego
na Górnym Śląsku
w wykonaniu Zespołu Kawiarenki Literackiej Chorzowskiego Słowaka.
Uczestnicy będą mogli również zwiedzić wystawę zatytułowaną
„Porozumienie katowickie”.

Komisja Zakadowa
NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego

Uroczystość została objęta honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność Dominika Kolorza i Prezesa IPN Oddziału Katowice Andrzeja Sznajdera
Komunikat
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji śp. Prof. Augusta Chełkowskiego i Zmarłych Członków „Solidarności” UŚ, która zostanie odprawiona


w czwartek 5 listopada 2015 r. o godz. 1900 w Kościele Akademickim w Katowicach (krypta katedry p.w. Chrystusa Króla).

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność UŚ
POROZUMIENIE
Porozumienie w sprawie realizacji drugiego etapu podwyżki w 2015 roku
Uwagi KSN
Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektu Ustawy budżetowej na rok 2016 (projekt z dnia 7 września 2015)
Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022