24 Listopad 2017 11:56
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Prace nad ustawą
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki, prof. Edward Malec zachęca wszystkich do wejścia na stronę Salon 24 i śledzić sondaż na temat ustawy oraz wziąć udział w głosowaniu. W tej chwili 71% wyraża niewiarę w dobre skutki ustawy jeśli chodzi o poziom kształcenia.
W załączeniu informacje PAP o przebiegu prac nad ustawą w Senacie.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa ŻurawskaUstawa „Prawo o szkolnictwie wyższym…” w Senacie RP

Senacka komisja obradowała 28 lutego br.
Ponad 100 poprawek do ustaw reformujących szkolnictwo wyższe
zaproponowała senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Senatorowie
omawiali w poniedziałek rządowy projekt nowelizacji. Ustawą i
poprawkami do niej Senat ma zająć się w środę(2 marca) i w czwartek (3 marca).

Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zakłada
m.in. wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów. Tylko najlepsi
studenci byliby, w myśl nowych przepisów, zwolnieni z tej opłaty.

Inną ze zmian, które wprowadza nowelizacja, jest ograniczenie tzw.
wieloetatowości. Jeśli ustawa wejdzie w życie, wykładowcy zatrudnieni
na uczelniach publicznych będą mogli pracować na etacie tylko w jednej
jeszcze placówce naukowej lub akademickiej, a i na to będą musieli
uzyskać zgodę rektora.

Na poniedziałkowym posiedzeniu senatorowie przyjęli głównie poprawki
redakcyjne i legislacyjne, precyzujące poszczególne przepisy ustawy.
Debatowali jednak i głosowali także nad kilkunastoma innymi
poprawkami. Większość z nich dotyczyła praw pracowników uczelni.

Uchwalenie jednej z tych poprawek wzbudziło sprzeciw związków
zawodowych. Poprawka dotyczyła przepisu ograniczającego okres
zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta do ośmiu lat. Według
rządowego projektu, przez ten czas pracownik musiałby zrobić doktorat
(asystent) lub habilitację (adiunkt), a jeśli nie zrobiłby tego,
straciłby stanowisko.

Podczas prac w Sejmie posłowie przyjęli poprawkę do ustawy,
pozwalającej zachować dotychczasowe zasady zatrudnienia osobom, które
już są asystentami lub adiunktami. Teraz, poprzez przyjęcie poprawki,
senatorowie przywrócili rządowy zapis, że do tego ośmioletniego okresu
wliczają się już lata przepracowane na stanowisku adiunkta lub
asystenta przed wejściem w życie ustawy.

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" w przekazanym PAP oświadczeniu
napisali, że jeśli ustawa zostanie uchwalona w takim brzmieniu, to
niektórzy adiunkci mogą w październiku 2011 r. zostać postawieni przed
koniecznością habilitowania się w ciągu dwóch lat (bo tyle czasu minie
od wejścia w życie ustawy do momentu, kiedy zacznie obowiązywać ten
konkretny przepis), albo stracą stanowisko. "Jest to ewidentne
pogwałcenie praw nabytych" - ocenili związkowcy.

Natomiast inną poprawkę związek pochwalił. Wśród przepisów
zmieniających niektóre inne ustawy, powiązane ze szkolnictwem wyższym,
znalazła się nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mówiąca, że
pensje pracowników PAN określi rozporządzeniem minister nauki "na
zasadach określonych (...) w ustawie (...) Prawo o szkolnictwie
wyższym".

Obecnie obowiązująca ustawa o PAN pozwala ustalać wysokość wynagrodzeń
indywidualnie w każdym z instytutów, w ramach układów zbiorowych,
przez co, zdaniem związkowców, pensje naukowców zatrudnionych w PAN są
niższe niż równych im stopniem naukowym wykładowców akademickich.

Senatorowie przychylili się również do głosów przedstawicieli
studentów, którzy wskazywali, że absolwenci studiów licencjackich
tracą status studenta na kilka miesięcy zanim rozpoczną studia
magisterskie. Przez to np. w wakacje pomiędzy studiami pierwszego a
drugiego stopnia nie mogą korzystać z ulgowych biletów. Senatorowie
przyjęli poprawkę, w myśl której absolwenci studiów licencjackich będą
ze zniżek korzystać przez kilka miesięcy po ukończeniu studiów. ULA

PAP - Nauka w Polsce


APEL Prezydium KK
Apel
Prezydium KK
nr 48/11
ws. ustawy o zmianie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" uchwalonej przez Sejm dnia 4 lutego 2011 r.
Sprawozdanie z przebiegu pikiety
Sprawozdanie z przebiegu pikiety Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed Senatem RP w dniu 2 marca 2011 r.


2 marca 2011 r. odbyła się pikieta Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed gmachem Senatu RP. Była ona reakcją na niekorzystne zapisy w nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym…”. Projekt ustawy, przegłosowany wcześniej w Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, został przekazany do komisji senackiej, która 28 lutego obradowała w tej sprawie, dając nadzieję na reakcję w kwestii poprawek wnoszonych wcześniej przez „Solidarność”.

W pikiecie uczestniczyli przedstawiciele uczelni krakowskich, śląskich, poznańskich, gdańskich, lubelskich, wrocławskich i warszawskich oraz pracownicy instytutów PAN, a także przedstawiciele ZNP. Liczbę uczestników wynosiła około 150 - 200 osób.

Wśród zebranych pojawili się także posłowie – Ryszard Terlecki i Artur Górski.
Podczas pikiety wystąpił Ryszard Proksa (szef Sekretariatu Nauki i Oświaty) z apelem Prezydium Komisji Krajowej "S" do Parlamentu RP w sprawie odrzucenia niekorzystnych zapisów w nowelizacji ustawy.
Był to z pewnością najważniejszy akcent pikiety, starannie przemilczany przez media;
Przemawiali także:
Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego;
Teresa Włodarczyk, przewodnicząca „Solidarności” PAN,
Janusz Rak, szef akademickiej ZNP,

Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność", z mocnym wezwaniem do odrzucenia ustawy.
Przedstawiciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Adamczyk;
Reprezentant Demokratycznego Zrzeszenia Studentów, Lapski.
Potem nastąpiła część artystyczna. Wystąpił Jan Pietrzak, który dowcipnie skomentował współczesną sytuację polityczną, a Grzegorz Dudziński zaśpiewał piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.

Pojawił się także senator Zbigniew Romaszewski, który zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie ustawy.

Następnie 5-osobowa delegacja (Włodarczyk, Malec, Rak, Lapski, Adamczyk) udała się na spotkanie z senatorami, Kazimierzem Wiatrem i Ryszardem Góreckim.
Senatorowie stwierdzili, że w poniedziałek, 28 lutego, doszło w 2 sprawach do przełamania międzypartyjnego, co może przybliżyć możliwość porozumienia się w sprawie poprawek do projektu nowelizacji ustawy. Senator K. Wiatr podkreślił także, że do takiego porozumienia może dojść wtedy, gdy są ściśle określone priorytety.
W petycji KSN były właśnie uwzględnione kwestie najważniejsze, czyli sprawy płacowe (art. 151 i 105 dla PAN) i prawa nabyte (artykuł przejściowy 22).

Obydwaj senatorowie podkreślali, że jest mało prawdopodobne, by poprawki Komisji zostały utrzymane przez Senat w pełnym składzie.
Na zakończenie rozmowy przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” zapowiedział publikację ogłoszenia z wynikami głosowania w Senacie nad wnoszonymi problemami, jeżeli nie zostaną uwzględnione najważniejsze propozycje poprawek.

Opinia RSN Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
Opinia
z dnia 17 lutego 2011 roku
Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
na temat ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

przekazanej do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
KSN - ogłoszenie
Reforma szkolnictwa wyższego: naruszenie wolności kademickich i praw nabytych, niejednoznaczne prawo.

Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany przez premiera Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku przygotowany przez minister Barbarę Kudrycką projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Projekt został uchwalony na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu 4 lutego br.

Czy mianowanie będzie chronić przed bezzasadnym zwolnieniem?...czytaj
Zaproszenie na manifestację
ZAPROSZENIE NA MANIFESTACJĘ POD SEJMEM - 02. 03. 2011 r.
List Arcybiskupa Metropolity Katowickiego
UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność"
UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność" UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
z dnia 3.02.2011Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, w związku z lekceważeniem naszych postulatów i dialogu z partnerami społecznymi w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, podjęła w dniu 3 lutego 2011 r. uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z członkami Związku w sprawie akcji protestacyjno-strajkowej.

Komisja wykorzystała wiele form działania (pikiety, pisma, apele, spotkania z posłami i senatorami), reagując na propozycje bardzo niekorzystnych dla pracowników i studentów zapisów w projekcie ustawy, co jednak nie znalazło zrozumienia ani w Ministerstwie, ani koalicji parlamentarnej.


Z upoważnienia Komisji Zakładowej
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
mgr Ewa ŻurawskaEdward Malec o reformie
Nietrafione reformy zagrażają wolnościom akademickim


EDWARD MALEC, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Prace nad nowelizacją ustaw o szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach naukowych dobiegają końca. Sejmowa Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży przyjęła sprawozdanie z prac podkomisji na posiedzeniu w dniach 18-19. 01. 2011. Dla wtajemniczonych miało ono emocjonujący przebieg. Zaczęło się od konfrontacji.
...czytaj
Odpowiedź na list prof. Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister,

Uprzejmie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na nasze pismo z dnia 1 grudnia 2010r. zawierające uwagi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw.
...czytaj
Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję
Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję złożoną w czasie pikiety przed Urzedem Wojewódzkim w Katowicach w dniu 1.12.2010 r.
Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki