24 Listopad 2017 12:02
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

NOWA WSZECHNICA GÓRNOŚLĄSKA

30 listopada 2016 r. o godz. 1100 w auli. im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej "Solidarność". Inauguracyjny wykład pt. Henryk Sienkiewicz nie tylko do Polaków, adresowany do młodzieży szkół średnich, wygłosi prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UŚ.
Uroczystość rocznicowa
Uroczystość rocznicowa
z okazji 75. rocznicy urodzin oraz 25. rocznicy śmierci prof. Waleriana Pańki

7 października 2016 r. odbyły się z inicjatywy Burmistrza Brzozowa i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczystości w Turzym Polu i Brzozowie w 25. rocznicę tragicznej śmierci prof. Waleriana Pańki, znakomitego naukowca i nauczyciela akademickiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wybitnej osobistości ziemi brzozowskiej.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. za duszę prof. Waleriana Pańki w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Turzym Polu. Następnie goście po złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku kościoła przeszli do Domu Strażaka, gdzie uczniowie Zespołu Szkół im. Waleriana Pańki w Turzym Polu zaprezentowali niezwykłe widowisko poetycko – muzyczne poświęcone Patronowi. Dyrekcja szkoły zaprosiła również do zwiedzenia wystawy eksponującej pamiątkowe zdjęcia i dokumenty dotyczące życia i działalności Profesora. Uroczystości w Turzym Polu zakończył wspólny wyjazd na cmentarz w Jasionowie – miejsce spoczynku prof. Waleriana Pańki. Delegacje Najwyższej Izby Kontroli, władz samorządowych, szkoły, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz „Solidarności” Uniwersyteckiej złożyły kwiaty na grobie Profesora.

Po południu w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyło się sympozjum poświęcone prof. Walerianowi Pańce. Towarzyszyła mu wystawa przygotowana przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie.

Zaproszonych Gości powitali Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.
W kolejnych wystąpieniach przedstawiono sylwetkę prof. Waleriana Pańki i Jego działania na rzecz tworzenia podstaw demokratycznego państwa, kształtowania samorządowej tożsamości III Rzeczypospolitej i przekształcenia NIK w instytucję właściwą dla nowoczesnych organów kontroli państwowej.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że ogromna wiedza, prawnicze kompetencje, rzetelność i wielka pracowitość, niezwykle indywidualne i przyjacielskie traktowanie przez Profesora pracowników zjednały mu sympatię i uznanie współpracowników. Za najważniejsze zadanie NIK uważał sporządzenie raportu o stanie zagrożenia państwa. Niestety tragiczna śmierć, zaledwie w kilka miesięcy po objęciu funkcji, przerwała tę pracę, której nie podjął już żaden z jego następców.
Owocną współpracę, prawnicze kompetencje, niezwykłą solidność i pracowitość Profesora wspominali członkowie kierownictwa organu kontroli państwowej.

Osobiste akcenty pojawiły się we wspomnieniach współpracowników i przyjaciół z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – dziekana prof. Czesława Martysza i prof. Ireny Lipowicz, która mówiła również o Profesorze jako człowieku „Solidarności”. Znaczenie prof. Waleriana Panki dla powstania i rozwoju „Solidarności” UŚ podkreśliła w swoim wystąpieniu Ewa Żurawska.

Prof. Teresa Kurowska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczącą rolę prac prof. Waleriana Pańki dla stworzenia zmian ustrojowych w zakresie prawa rolnego i podstaw samorządu terytorialnego, w których wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenia różnych krajów. ustroju samorządowego, który wymagał napisania całościowej ustawy zasadniczej. Z wdzięcznością wspominała swojego Mistrza i Nauczyciela. Profesor wykorzystał samorządowe doświadczenia Zachodu innych krajów, które starał się przeszczepić w realia Polski. Z kolei p. Marcin Smala, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, mówił o zasługach Profesora, współzałożyciela Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach, dla tworzenia samorządu terytorialnego jako fundamentu państwa.

Bożena Anyszewska, dyrektor Zespołu Szkół w Turzym Polu, podkreśliła szczególne więzi szkoły z osobą Profesora, który jest prawdziwym wzorem do naśladowania.

Na zakończenie spotkania Siostrzenica prof. Waleriana Pańki odczytała jeden z listów pisanych do rodziny. Było to wzruszające wspomnienie.

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem na obiad w gościnnych progach Miasta Brzozowa.
Uroczystości rocznicowe z okazji urodzin i śmierci prof. Waleriana Pańki
Uroczystości rocznicowe z okazji urodzin i śmierci prof. Waleriana Pańki

7 października 2016 roku o godz. 9.00 w Turzym Polu rozpoczną się uroczystości związane z 75. rocznicą urodzin oraz 25. rocznicą śmierci prof. Waleriana Pańki – profesora prawa Uniwersytetu Śląskiego, członka kilku komitetów i komisji Polskiej Akademii Nauk, posła na Sejm RP, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wybitnej osobistości ziemi brzozowskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Brzozowa oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

W programie uroczystości zaplanowano:

godz. 9.00 – uroczysta msza święta w intencji śp. prof. Waleriana Pańki w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Turzym Polu,
godz. 10.30 – część artystyczna poświęcona prof. Walerianowi Pańce – patronowi Zespołu Szkół w Turzym Polu,
godz. 11.45 – wyjazd na cmentarz w Jasionowie – miejsce spoczynku prof. Waleriana Pańki.
godz. 13.00 – podsumowanie XIV Biegów Otwartych im. prof. Waleriana Pańki organizowanych pod patronatem Burmistrza Brzozowa,
godz. 13.30 – sympozjum w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (wystąpienie prezesa NIK, dyrektora Zespołu Szkół w Turzym Polu oraz zaproszonych gości), któremu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona prof. Walerianowi Pańce, przygotowana przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego.
Rocznica porozumień sierpniowych

Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.
Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego
19 lipca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji w 2016 roku podwyżki zależnej od wyników pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2016 z dnia 6.06.br. JM Rektor UŚ zawiesił okresową ocenę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2016.

Tryb przyznawania tegorocznych podwyżek znajdą Państwo w treści Porozumienia

http://pracownik.us.edu.pl/porozumienie-w-sprawie-realizacji-podwyzki-w-2016-roku
Nadanie imienia Instytutowi Języka Polskiego
Uroczystość nadania Instytutowi Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
imienia Profesor Ireny Bajerowej odbędzie się 14 marca 2016 roku w Sali Rady Wydziału
(Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro)

W programie:

930-1000 - Uroczyste nadanie Instytutowi Języka Polskiego UŚ imienia Ireny Bajerowej
1030-1115 - Sympozjum „Non Omnis moriar” – wystąpienia współpracowników i członków Rodziny Pani Profesor Ireny Bajerowej.
1150-1220- Głosy uczestników uroczystości - „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego przekaże list intencyjny i portret Pani Profesor.
Komunikat Komisji Zakładowej
Komunikat Komisji Zakładowej
w sprawie ogólnouczelnianej debaty z kandydatami na funkcję rektora


Przypominamy, że otwarta, ogólnouczelniana debata z kandydatami na funkcję rektora
w najbliższej kadencji odbędzie się 10 marca o godz. 1500 w auli Kazimierza Popiołka
na Wydziale Nauk Społecznych

Pytania do kandydatów na rektora Uniwersytetu Śląskiego
Pytania do kandydatów na rektora Uniwersytetu Śląskiego

 • Jakie zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki uważacie Państwo za pożądane?
 • Co Państwa zdaniem należałoby zrobić w naszej uczelni, jakie zmiany prawne i organizacyjne wprowadzić i jak zmienić sposób wewnętrznego funkcjonowania uczelni, aby zmniejszyć poziom biurokracji w zarządzaniu procesem kształcenia i pracą naukową?
 • Czy opowiadacie się Państwo za zatrunianiem wszystkich nauczycieli akademickich na czas nieokreślony? Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie swojej opinii.
 • Jakie jest Państwa stanowisko w kwestii ustalania minimalnych limitów studentów na studiach pierwszegi i drugiego stopnia?
 • Jaki jest Państwa stosunek do obowiązującego dziś systemu oceny parametrycznej dorobku jednostek naukowych i jakie zmiany w tym systemie byłyby pożądane?
 • Czy uważacie Państwo, że procedura oceny okresowej NA i NNA spełnia stawiane jej cele i wymagania? Prosimy o uzasadnienie stanowiska zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie.
W imieniu Komisji Zakładowej
Krzysztof Pszczółka
Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego


Postulaty "Solidarności" wobec zbliżających się wyborów nowych władz UŚ
Uniwersytet to przede wszystkim wspólnota ludzi

Wobec zbliżających się wyborów nowych Władz Uniwersyteckich Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ sformułowała program, który adresuje do naszego środowiska akademickiego, jako punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata.
W naszych postulatach zawiera się głównie troska o rozwój i sytuację pracowników, bez których najlepiej wyposażone budynki i laboratoria nie spełnią swej funkcji. Mają one jeden wspólny cel: zapewnienie godnych warunków pracy wszystkich grup zawodowych na UŚ, a przede wszystkim odsunięcie groźby powstania luki pokoleniowej wśród kadry akademickiej.

Postulaty „Solidarności” wobec zbliżających się wyborów nowych władz Uniwersytetu Śląskiego

Sprawy pracownicze

Zasadniczym postulatem jest kwestia stabilizacji warunków zatrudnienia na Uniwersytecie oraz zdecydowane ograniczenie zatrudnienia w ramach tzw. „outsourcingu”, czyli zlecania różnych zadań firmom zewnętrznym, co w niektórych przypadkach może grozić obniżeniem poziomu jakości usług – w konsekwencji gorszym funkcjonowaniem Uniwersytetu. Realizację tego celu widzimy przez:

 • Przeprowadzenie stopniowego ujednolicenia warunków pracy i płacy (w zakresie finansowanym z budżetu Ministerstwa) w ramach danej grupy zatrudnionych na UŚ, niezależnie od jednostki organizacyjnej (zasada równego traktowania zgodnie z Kodeksem Pracy).
 • Stabilizację sytuacji nauczycieli akademickich już od stanowiska adiunkta poprzez zatrudnianie na czas nieokreślony. Nie kwestionujemy systemu ocen okresowych, ale proponujemy jego uproszczenie poprzez wydłużenie okresu między ocenami.
 • Zatrudnienie wszystkich pracowników UŚ, zarówno nauczycieli akademickich, jak i należących do pozostałych grup pracowniczych, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Nie dotyczyłoby to nauczycieli, którzy posiadają mianowanie.
 • Uwzględnienie w pensum nauczycieli akademickich godzin przepracowanych na studiach zaocznych, podobnie jak postępują inne uczelnie.
 • Zmniejszone liczebności grup studenckich; nie powinno to wpływać na wysokość pensji nauczycieli, których wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nie zależy od ilości słuchaczy.
 • Zatrzymanie, a nawet odwrócenie obserwowanego w ostatnich latach procesu lawinowego przyrostu różnych pism wymaganych przez administrację Uczelni, w tym różnorakich działań o charakterze sprawozdawczym, co zagraża wykonywaniu podstawowych zadań uczelni, jakimi są efektywne nauczanie i prowadzenie prac badawczych.

Sprawy płacowe i finansowanie nauki

Rozwiązania w tej grupie zagadnień zależą w sposób oczywisty nie od władz Uniwersytetu tylko od Rządu i Sejmu. Chcemy jednak zobligować przyszłe Władze naszej uczelni do zdecydowanych działań promujących w wymienionych ośrodkach decyzyjnych wdrożenie konkretnych rozwiązań, które w krótkim czasie (w perspektywie 2 lat) odwróciłyby dotychczasowe negatywne tendencje. Przypomnijmy podstawowe fakty i zagrożenia:
 • Według omówienia projektu Ustawy Budżetowej na 2016 rok - dział 28-Nauka, nakłady po odjęciu niestabilnych pieniędzy z Unii Europejskiej oraz badań wojskowych, wyniosą 0,28% PKB. Jest to najniższy wskaźnik od kilkudziesięciu lat i jeden z najniższych w Europie. Natomiast, co jest pewnym paradoksem i wbrew utartym poglądom o "zaściankowości" polskiej nauki, jesteśmy w światowej czołówce efektywności zainwestowanych kwot w przeliczeniu na innowacyjność, konkretnie „wydajność” patentowa z 1 mln USD finansowania badań naukowych daje Polsce 3 miejsce na świecie, wyprzedzamy z tego punktu widzenia m.in. USA (źródło http://pauza.krakow.pl/317_3_2015.pdf). Oznacza to, że systematyczne zwiększanie nakładów na naukę, co najmniej o 0,15% PKB rocznie w latach 2016-2020, jest konkretną szansą nie tylko na poprawienie jej kondycji, ale i na przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju.
 • Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka uposażeń w Szkolnictwie Wyższym została skonsumowana w 2015 r. i na razie nie widać żadnych perspektyw na kolejne. To było znacznie mniej niż skumulowana inflacja w latach 2005-2015 i daleko poniżej wzrostu średniej krajowej w tych latach. Należałoby możliwie szeroko lobbować za następującymi rozwiązaniami:

  • Podstawową kwestią jest oparcie wynagrodzeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego o średnią krajową, a nie na podstawie kwoty bazowej, która od wielu lat nie zmienia się.
  • Zastosowanie w opartej na średniej krajowej proporcji wynagrodzeń:
   3 (profesorowie) : 2 (adiunkci) : 1,25 (asystenci) : 1,25 (inni pracownicy).
  • Efektem tego powinna być coroczna waloryzacja płac.
  • Zmiana systemu liczenia dotacji MNiSW, między innymi na fundusz płac - w algorytmie powinni być również uwzględnieni pracownicy zatrudnieni na stanowisku asystenta oraz bibliotekarze.

Sprawy socjalne

Skoro szybkie uzyskanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego nie jest w gestii Władz uczelni, to przynajmniej poprawa warunków pracy i udogodnień socjalnych może być jednym z czynników zachęcających do związania kariery zawodowej, szczególnie młodych ludzi, z Uniwersytetem. Postulujemy więc podjąć dyskusje na temat:

 • Przywrócenia usług lekarzy specjalistów w ramach Akademickiej Służby Zdrowia finansowanej przez NFZ.
 • Utrzymanie i renowacja ośrodka wypoczynkowego w Szczyrku, jedynego ośrodka UŚ.
 • Domu Seniora pracowników UŚ.
 • Szkolenia i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników Administracji (NNA) – zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie
.
Władze uczelni

 • Postulujemy odwrót od tendencji wyraźnie centralizacyjnych, wyrażonych w obowiązującej obecnie Ustawie, między innymi poprzez przywrócenie możliwości decyzyjnych organom kolegialnym, czyli Senatowi i Radom Wydziałów/Instytutów pozawydziałowych.
 • Postulujemy zdefiniowania jasno określonego kierunku rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet, który nie ma strategii rozwoju to perspektywa regresu i strata dla Śląska.


Zaproszenie
Spotkanie KSN z Premierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
zgodnie z ostatnio przekazaną Wam informacją w dniu 28 grudnia doszło do naszego spotkania z Premierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowy przebieg tego spotkania relacjonujemy w informacji dostępnej na naszej stronie internetowej. Przepraszamy za zwłokę w jej zamieszczeniu, ale z tego spotkania powstał oficjalny komunikat, który podpisałem wraz z Panem Premierem. Zdając sobie sprawę z wielości występujących ograniczeń mamy nadzieję, że będzie to początek innych relacji, w których dialog pomiędzy nami pozwoli bardziej skutecznie zmieniać rzeczywistość.
Na koniec chciałbym podzielić się z Wami radosną informacją – kolega Józek Kaczor został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności – cieszymy się i gratulujemy Koledze.
Pozdrawiam serdecznie
Bogusław Dołęga
Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki